Werken - 384465-2019

14/08/2019    S156    Werken - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Zweden-Umeå: Reparatie en onderhoud van elektrische en mechanische uitrusting in gebouwen

2019/S 156-384465

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: UMEÅ KOMMUN
Nationaal identificatienummer: 212000-2627
Postadres: Upphandlingsbyrån
Plaats: Umeå
NUTS-code: SE
Postcode: 901 84
Land: Zweden
Contactpersoon: Cecilia Gabrielsson
E-mail: cecilia.gabrielsson@umea.se
Telefoon: +46 90161562
Fax: +46 90161568

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://wwww.umea.se/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Drift och service av pelletsanläggningar

Referentienummer: 19066
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50710000
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Uppdraget avser drift och service av pelletsanläggningar i Umeå kommuns fastigheter utifrån de för tiden gällande lagar och föreskrifter.

Vid utförandet av uppdraget samt vid tillkommande arbete på pelletsanläggningarna ska särskild hänsyn tas till upprättad ATEX-klassning.

JOBB SOM ÄR UNDANTAGNA UNDER AVTALSTIDEN

För projekt och tillkommande arbeten som överstiger 50 000 SEK äger köparen rätten att göra en separat upphandling.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 2 400 000.00 SEK
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50710000
50720000
44620000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SE3
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Uppdraget avser drift och service av pelletsanläggningar i Umeå kommuns fastigheter utifrån de för tiden gällande lagar och föreskrifter.

Vid utförandet av uppdraget samt vid tillkommande arbete på pelletsanläggningarna ska särskild hänsyn tas till upprättad ATEX-klassning.

JOBB SOM ÄR UNDANTAGNA UNDER AVTALSTIDEN

För projekt och tillkommande arbeten som överstiger 50 000 SEK äger köparen rätten att göra en separat upphandling.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 083-196238
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Benaming:

Drift och service av pelletsanläggningar

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
19/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: FMT Fastighetsproffsen AB
Nationaal identificatienummer: 556939-0668
Postadres: Industrivägen 2
Plaats: umeå
NUTS-code: SE
Postcode: 901 30
Land: Zweden
E-mail: fredrik@fastighetsproffsen.se
Telefoon: +46 706401635
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 663 504.00 SEK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Förvaltningsrätten i Umeå
Postadres: Box 193
Plaats: Umeå
Postcode: 901 05
Land: Zweden
E-mail: forvaltningsratteniumea@dom.se
Telefoon: +46 90-177400
Fax: +46 90-137588

Internetadres: http://www.forvaltningsratteniumea.domstol.se

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/08/2019