Werken - 384467-2019

14/08/2019    S156

Frankrijk-Bordeaux: Verbouwingswerkzaamheden

2019/S 156-384467

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gironde Habitat
Nationaal identificatienummer: 40487708600029
Postadres: 40 rue d'Armagnac, CS 71232
Plaats: Bordeaux
NUTS-code: FRI12 Gironde
Postcode: 33074
Land: Frankrijk
E-mail: correspondre@aws-france.com
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.gironde-habitat.fr
I.5)Hoofdactiviteit
Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Travaux de reprise en sous-œuvre sur diverses résidences

Referentienummer: 19-7001
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45262700 Verbouwingswerkzaamheden
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 39 062.93 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45262700 Verbouwingswerkzaamheden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRI12 Gironde

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 111-270838

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
29/07/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Temsol
Postadres: 31 rue Volta, BP 40104
Plaats: Mérignac
NUTS-code: FRI12 Gironde
Postcode: 33700
Land: Frankrijk
Internetadres: http://www.gironde-habitat.fr
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 39 062.93 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/08/2019