Deze website wordt aangepast in verband met de brexit. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Werken - 384492-2019

14/08/2019    S156    Werken - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Olsztyn: Bouwwerkzaamheden

2019/S 156-384492

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Werken

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 138-338879)

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Nationaal identificatienummer: 308/2019/PN/DZP
Postadres: ul. Oczapowskiego 2
Plaats: Olsztyn
NUTS-code: PL622
Postcode: 10-719
Land: Polen
Contactpersoon: Dział Zamówień Publicznych UWM w Olsztynie, ul. Oczapowskiego 2, pok. 305, 10-719 Olsztyn
E-mail: zygmunt.bartnikowski@uwm.edu.pl
Telefoon: +48 895245239
Fax: +48 895233472

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.uwm.edu.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Budowa budynku Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego przy ul. Warszawskiej w Olsztynie

Referentienummer: 308/2019/PN/DZP
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45000000
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Budowa budynku Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego przy ul. Warszawskiej w Olsztynie

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/08/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 138-338879

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: III.2.2
In plaats van:

1. Istotne postanowienia umowy, jakie zostaną zawarte w umowie z wybranym Wykonawcą stanowią Załącznik nr 9 do SIWZ.

2. Od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy wymagane będzie wniesienie zabezpieczenia w wysokości: 5 % ceny brutto oferty,przedstawionej przez Wykonawcę.

3. Zamawiający wymaga złożenia przed podpisaniem umowy harmonogramu terminowo-rzeczowo-finansowego realizacji robót (w układzie miesięcznym) wraz z podaniem: zakresu robót (elementów zakończonych), terminu wykonania robót oraz ich ceny. Harmonogram musi uwzględniać postanowienia w zakresie realizacji przedmiotu umowy zaś wartość robót wykonanych w ostatnim etapie nie może być niższa niż 10 % ceny ryczałtowej (ofertowej).

5. Zamawiający wymaga złożenia przed podpisaniem umowy dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od OC cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 5 000 000 PLN.

Te lezen:

1. Istotne postanowienia umowy, jakie zostaną zawarte w umowie z wybranym Wykonawcą stanowią Załącznik nr 9 do SIWZ.

2. Od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy wymagane będzie wniesienie zabezpieczenia w wysokości: 5 % ceny brutto oferty, przedstawionej przez Wykonawcę.

3. Zamawiający wymaga złożenia przed podpisaniem umowy harmonogramu terminowo-rzeczowo-finansowego realizacji robót (w układzie miesięcznym) wraz z podaniem: zakresu robót (elementów zakończonych), terminu wykonania robót oraz ich ceny. Harmonogram musi uwzględniać postanowienia w zakresie realizacji przedmiotu umowy zaś wartość robót wykonanych w ostatnim etapie nie może być niższa niż 10 % ceny ryczałtowej (ofertowej).

5. Zamawiający wymaga złożenia przed podpisaniem umowy dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od OC cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 5 000 000 PLN.

6. Zamawiający wymaga złożenia przed podpisaniem umowy kosztorysu ofertowego uproszczonego wersji papierowej oraz kosztorysu szczegółowego (pełnego) w wersji elektronicznej (ATH) na wskazaną w ofercie kwotę.

Afdelingsnummer: VI.3
In plaats van:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100)

2. Oferta winna być sporządzona z zachowaniem postaci elektronicznej i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym pod rygorem nieważności. Składanie ofert odbywa się przez platformę: www.platformazakupowa.pl/pn/umw.edu

3. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

3.1. Oświadczenie JEDZ złożone w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym pod rygorem nieważności (oryginał);

3.2. Dokument stanowiący niepieniężną formę wadium (gwarancja/poręczenie) złożony w oryginale postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia (wystawców dokumentu);

3.3. Dowód wpłaty wadium (potwierdzenie przelewu);

3.4. W celu potwierdzenia, spełnienia przez oferowane dostawy oraz roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego do oferty należy załączyć kosztorys ofertowy uproszczony w wersji papierowej i oraz kosztorys szczegółowy (pełny) w wersji elektronicznej (ATH) na wskazaną w ofercie kwotę;

3.5. Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17.2.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Dz.U. z 2014 poz. 1114 oraz z 2016 poz. 352), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą (KRS, CEIDG, umowa spółki etc.).

4. W przypadku podpisywania oferty lub poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestrowym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo winno być złożone w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób upoważnionej do reprezentacji, wskazanej we właściwym rejestrze lub notariusza.

Te lezen:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100).

2. Oferta winna być sporządzona z zachowaniem postaci elektronicznej i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym pod rygorem nieważności. Składanie ofert odbywa się przez platformę: www.platformazakupowa.pl/pn/umw.edu

3. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

3.1. Oświadczenie JEDZ złożone w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym pod rygorem nieważności (oryginał);

3.2. Dokument stanowiący niepieniężną formę wadium (gwarancja/poręczenie) złożony w oryginale postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia (wystawców dokumentu);

3.3. Dowód wpłaty wadium (potwierdzenie przelewu);

3.4. Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17.2.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Dz.U. z 2014 poz. 1114 oraz z 2016 poz. 352), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą (KRS, CEIDG, umowa spółki etc.).

4. W przypadku podpisywania oferty lub poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestrowym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo winno być złożone w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób upoważnionej do reprezentacji, wskazanej we właściwym rejestrze lub notariusza.

VII.2)Overige nadere inlichtingen: