Werken - 384493-2019

14/08/2019    S156    - - Werken - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Wroclaw: Bouwwerkzaamheden

2019/S 156-384493

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Werken

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 118-288754)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, Prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział we Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
Wrocław
53-139
Polen
Contactpersoon: Magdalena Dec
Telefoon: +48 713347379
E-mail: mdec@gddkia.gov.pl
Fax: +48 713347363
NUTS-code: PL51

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.gddkia.gov.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Kontynuacja inwestycji „Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól – Legnica (A-4), zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ, o długości ok. 14,4 km tj. od km 33+300 do ok. km 47+678,08”

Referentienummer: O.WR.D-3.2410.137.2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45000000
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Kontynuacja inwestycji „Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól– Legnica (A-4), zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ, o długości ok. 14,4 km tj. od km 33+300 do ok. km 47+678,08”

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/08/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 118-288754

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Warunki otwarcia ofert
In plaats van:
Datum: 23/08/2019
Plaatselijke tijd: 09:30
Te lezen:
Datum: 23/08/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: