Werken - 384501-2019

14/08/2019    S156    Werken - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

België-Spa: Bouwen van gebouwen

2019/S 156-384501

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Werken

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 152-374023)

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Intercommunale centre d'accueil les Heures Claires
Nationaal identificatienummer: 0255.471.868_544546
Postadres: Avenue Reine Astrid 131
Plaats: Spa
NUTS-code: BE335
Postcode: 4900
Land: België
Contactpersoon: Pascal Valette
E-mail: pas.valette@gmail.com
Telefoon: +32 472893309

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.cahc.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=349427

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Construction de 39 résidences-services sur le site de la MRS des Heures Claires à Spa et de 44 résidences-services sur le site de la MRS Léon d’Andrimont à Limbourg

Referentienummer: C.A.H.C.-150508-F02_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45210000
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

La présente entreprise de travaux a pour objet la construction en extension de 39 résidences-services sur le site des Heures Claires à Spa et de 44 résidences-services sur le site de la maison de repos et de soins Léon d’Andrimont à Limbourg.

Les travaux constituent un marché en un 2 lots dissociables correspondant aux 2 sites de construction:

— lot 1: construction en extension de 39 résidences-services sur le site des Heures Claires à Spa,

— lot 2: construction en extension de 44 résidences-services sur le site de la maison de repos et de soins Léon d’Andrimont à Limbourg.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/08/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 152-374023

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Le nouveau fichier «2019-0905 Dossier Soumission Fichiers manquants.zip» contient un ensemble de fichiers des 2 lots qui étaient manquants dans le dossier principal «19-0906 Dossier Soumission A.zip».

L'ensemble de tous les fichiers contenus dans ces 2 documents constituent l'ensemble des pièces du dossier soumission de ce marché.