Werken - 384506-2019

14/08/2019    S156    - - Werken - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Poznań: Revisie- en opknapwerkzaamheden

2019/S 156-384506

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Werken

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 111-270820)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Miasto Poznań
pl. Kolegiacki 17
Poznań
61-841
Polen
Contactpersoon: Małgorzata Abramczyk
Telefoon: +48 618785210
E-mail: zp@um.poznan.pl
Fax: +48 618785203
NUTS-code: PL415

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://bip.poznan.pl

I.1)Naam en adressen
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul. Wieniawskiego 1
Poznań
61-712
Polen
Contactpersoon: Małgorzata Abramczyk
Telefoon: +48 618785210
E-mail: zp@um.poznan.pl
Fax: +48 618785203
NUTS-code: PL415

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://bip.poznan.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Zaprojektowanie i wykonanie zadania pn. „Muzeum Enigmy w Poznaniu”

Referentienummer: ZOU-XII.271.82.2019.MA
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45453000
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie zadania pn. „Muzeum Enigmy w Poznaniu” w formule „zaprojektuj i wybuduj” (dalej: Inwestycja):

1) Etap I – utworzenie ekspozycji stałej Centrum Szyfrów Enigma w Poznaniu wraz z dostawą niezbędnego sprzętu, wyposażenia i oprogramowania oraz wykonanie prac budowlanych w budynku Collegium Martineum w Poznaniu, które dostosują obiekt nowych potrzeb.

2) Etap II – W ramach etapu II, w tzw. „częściach wspólnych” budynku Collegium Martineum w Poznaniu, wykonane zostaną roboty budowlane remontowe, wykończeniowe i instalacyjne, prace z zakresu aranżacji wnętrz, dostarczone i zainstalowane zostanie wyposażenie oraz oprogramowanie. Ponadto przebudowane i zmodernizowane zostaną węzły higieniczno-sanitarne: dla personelu i ogólnodostępne. Węzły higieniczno-sanitarne dostosowane zostaną dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/08/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 111-270820

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
In plaats van:
Datum: 19/08/2019
Plaatselijke tijd: 08:00
Te lezen:
Datum: 26/08/2019
Plaatselijke tijd: 08:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
In plaats van:
Datum: 19/08/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum: 26/08/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: