Werken - 384508-2019

14/08/2019    S156    Werken - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Bulgarije-Chiprovtsi: Bouwwerkzaamheden voor composteerinrichting

2019/S 156-384508

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Werken

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 140-343599)

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Obshtina Chiprovtsi
Nationaal identificatienummer: 000320961
Postadres: bul. „Petar Parchevich“ No. 45
Plaats: Chiprovtsi
NUTS-code: BG312
Postcode: 3460
Land: Bulgarije
Contactpersoon: Elena Yordanova Krasteva
E-mail: chiprovci@mail.bg
Telefoon: +359 95542828
Fax: +359 95549613

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.chiprovtsi.bg/

Adres van het kopersprofiel: http://www.chiprovtsi.bg/section-24-content.html

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

„Проектиране, авторски надзор, строителство и доставка на оборудване на инсталация за компостиране на зелени/биоразградими отпадъци по проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци за община Чипровци и община Георги Дамяново“

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45213280
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Предмет на обществената поръчка е „Проектиране, авторски надзор, строителство и доставка на оборудване на инсталация за компостиране на зелени/биоразградими отпадъци по проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци за община Чипровци и община Георги Дамяново“.

Предметът на поръчката включва следните дейности:

1. Изготвяне на инвестиционен проект във фаза „работен проект“;

2. Строителство на основна и съпътстваща инфраструктура, вкл. доставка на технологично оборудване и обучение на персонала, който ще обслужва инсталацията;

3. Авторски надзор по време на строителството.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/08/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 140-343599

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
In plaats van:
Datum: 19/08/2019
Plaatselijke tijd: 17:00
Te lezen:
Datum: 30/08/2019
Plaatselijke tijd: 17:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Условия за отваряне на офертите
In plaats van:
Datum: 20/08/2019
Plaatselijke tijd: 13:00
Te lezen:
Datum: 02/09/2019
Plaatselijke tijd: 13:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: