Vul deze korte enquête in en help ons de TED-website te verbeteren.

Werken - 384509-2019

14/08/2019    S156    Werken - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Tsjechië-Liberec: Vernieuwen van rijbaanwegdek

2019/S 156-384509

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Werken

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 027-059076)

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Liberecký kraj
Nationaal identificatienummer: 70891508
Postadres: U Jezu 642/2a
Plaats: Liberec 2
NUTS-code: CZ051
Postcode: 461 80
Land: Tsjechië
Contactpersoon: Ing. Vladimíra Semerádová
E-mail: vladimira.semeradova@kraj-lbc.cz

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://krajsky-urad.kraj-lbc.cz/

Adres van het kopersprofiel: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilLibereckykraj

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Město Zákupy
Nationaal identificatienummer: 00261114
Postadres: Borská 5
Plaats: Zákupy
NUTS-code: CZ051
Postcode: 471 23
Land: Tsjechië
Contactpersoon: Ing. Radek Lípa
E-mail: starosta@mesto-zakupy.cz

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.zakupy.cz/

Adres van het kopersprofiel: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00261114

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Severozápadní obchvat města Zákupy

Referentienummer: ZZVZ/0143/18
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45233223
II.1.3)Type opdracht
Werken

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 027-059076

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
In plaats van:
Datum: 12/08/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 12/09/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Podmínky pro otevírání nabídek
In plaats van:
Datum: 12/08/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 12/09/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Otevírání nabídek je z důvodu umožnění příjmu nabídek pouze v elektronické podobě neveřejné. Otevírání nabídek proběhne v souladu s § 109 zákona.