Werken - 384516-2019

14/08/2019    S156

Duitsland-Nordhausen: Graafwerkzaamheden en grondverzet

2019/S 156-384516

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Werken

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 155-381302)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stadtverwaltung Nordhausen – Rechtsamt und Beteiligungen/Vergabestelle
Postadres: Markt 1
Plaats: Nordhausen
NUTS-code: DEG07 Nordhausen
Postcode: 99734
Land: Duitsland
Contactpersoon: Rechtsamt und Beteiligungen/Vergabestelle
E-mail: vergabestelle@nordhausen.de
Telefoon: +49 3631-696495
Fax: +49 3631-696830
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.nordhausen.de

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Neubau eines feuerwehrtechnischen Zentrums in Nordhausen – Erdarbeiten/Baugrundverbesserung

Referentienummer: 117/65/2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45112000 Graafwerkzaamheden en grondverzet
II.1.3)Type opdracht
Werken

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 155-381302

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: II.2.10)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Varianten/Alternativangebote sind zulässig
In plaats van:

Ja

Te lezen:

Nein

VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Änderung der Bekanntmachung in Punkt II.2.10); Neu: Alternativangebote (Nebenangebote) sind nicht zugelassen.