Deze website wordt aangepast in verband met de brexit. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Werken - 384516-2019

14/08/2019    S156    Werken - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Duitsland-Nordhausen: Graafwerkzaamheden en grondverzet

2019/S 156-384516

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Werken

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 155-381302)

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stadtverwaltung Nordhausen – Rechtsamt und Beteiligungen/Vergabestelle
Postadres: Markt 1
Plaats: Nordhausen
NUTS-code: DEG07
Postcode: 99734
Land: Duitsland
Contactpersoon: Rechtsamt und Beteiligungen/Vergabestelle
E-mail: vergabestelle@nordhausen.de
Telefoon: +49 3631-696495
Fax: +49 3631-696830

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.nordhausen.de

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Neubau eines feuerwehrtechnischen Zentrums in Nordhausen – Erdarbeiten/Baugrundverbesserung

Referentienummer: 117/65/2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45112000
II.1.3)Type opdracht
Werken

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 155-381302

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: II.2.10)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Varianten/Alternativangebote sind zulässig
In plaats van:

Ja

Te lezen:

Nein

VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Änderung der Bekanntmachung in Punkt II.2.10); Neu: Alternativangebote (Nebenangebote) sind nicht zugelassen.