Deze website wordt aangepast in verband met de brexit. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Werken - 384520-2019

14/08/2019    S156    Werken - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Frankrijk-Saint-Denis: Wegenuitrusting

2019/S 156-384520

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Werken

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 066-153401)

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Conseil régional de la Réunion
Nationaal identificatienummer: 23974001200012
Postadres: M. le président de région — Hôtel de région Pierre Lagourgure
Plaats: Saint-Denis Cedex 9
NUTS-code: FRY40
Postcode: 97801
Land: Frankrijk
E-mail: marches@cr-reunion.fr
Telefoon: +262 62487000

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://marches-publics.regionreunion.com

Adres van het kopersprofiel: http://marches-publics.regionreunion.com

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Nouvelle route du littoral — marché de travaux Mt9: équipements gestion de trafic/énergie HT — BT

Referentienummer: 20190051
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34920000
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Nouvelle route du littoral — marché de travaux Mt9: équipements gestion de trafic/énergie HT — BT.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/08/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 066-153401

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
In plaats van:
Datum: 02/09/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum: 16/09/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: