Werken - 384520-2019

14/08/2019    S156    Werken - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Frankrijk-Saint-Denis: Wegenuitrusting

2019/S 156-384520

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Werken

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 066-153401)

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Conseil régional de la Réunion
Nationaal identificatienummer: 23974001200012
Postadres: M. le président de région — Hôtel de région Pierre Lagourgure
Plaats: Saint-Denis Cedex 9
NUTS-code: FRY40
Postcode: 97801
Land: Frankrijk
E-mail: marches@cr-reunion.fr
Telefoon: +262 62487000

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://marches-publics.regionreunion.com

Adres van het kopersprofiel: http://marches-publics.regionreunion.com

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Nouvelle route du littoral — marché de travaux Mt9: équipements gestion de trafic/énergie HT — BT

Referentienummer: 20190051
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34920000
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Nouvelle route du littoral — marché de travaux Mt9: équipements gestion de trafic/énergie HT — BT.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/08/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 066-153401

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
In plaats van:
Datum: 02/09/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum: 16/09/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: