Werken - 384526-2019

14/08/2019    S156    - - Werken - Aanvullende inlichtingen - Niet-openbare procedure 

Nederland-Deventer: Bestratings- en asfalteerwerkzaamheden

2019/S 156-384526

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Werken

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 151-371523)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Gemeente Deventer
52675118
Grote Kerkhof 1
Deventer
7411 KT
Nederland
Contactpersoon: I. Mollink
E-mail: g.euverman@aardevol.nl
NUTS-code: NL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.deventer.nl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Raamovereenkomst asfaltonderhoud 2020–2023

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45233222
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Jaarlijks voert de gemeente Deventer klein-, levensduur verlengend- en groot onderhoud aan asfaltverhardingen uit. De gemeente Deventer brengt al deze onderhoudswerkzaamheden onder bij 1 aannemer. Op deze manier wil de gemeente Deventer gebruik maken van kennis en kunde van de aannemer en gezamenlijk het beheer en onderhoud optimaal in vullen. Naast de uitvoering van asfaltonderhoud is uw kennis noodzakelijk in maatregeladviezen, levensduurverlenging en duurzaamheid. Middels een raamovereenkomst verwacht de gemeente tot een duurzame relatie te komen en zo een kwalitatief hoogwaardige aanpak te realiseren. De gemeente moet kunnen vertrouwen op de kennis, kunde, en inzet van de aannemer.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/08/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 151-371523

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum: 09/09/2019
Plaatselijke tijd: 16:30
Te lezen:
Datum: 23/09/2019
Plaatselijke tijd: 17:00
Afdelingsnummer: IV.2.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
In plaats van:
Datum: 25/09/2019
Te lezen:
Datum: 30/09/2019
Afdelingsnummer: IV.2.6)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
In plaats van:
Te lezen:
Datum: 04/12/2019
VII.2)Overige nadere inlichtingen: