Werken - 384531-2019

14/08/2019    S156

Frankrijk-Saint-Maurice: Bouwwerkzaamheden

2019/S 156-384531

Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Commune de Saint-Maurice
Nationaal identificatienummer: 21940069400010
Postadres: 55 rue du Maréchal Leclerc
Plaats: Saint-Maurice Cedex
NUTS-code: FR107 Val-de-Marne
Postcode: 94415
Land: Frankrijk
E-mail: rachid.bouchillaoun@ville-saint-maurice.fr
Telefoon: +33 145188014
Fax: +33 145188097

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.ville-saint-maurice.com

Adres van het kopersprofiel: https://www.achatpublic.com

I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Travaux d'accessibilité des ERP: accord-cadre à bons de commande

Referentienummer: 2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45000000 Bouwwerkzaamheden
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 800 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR107 Val-de-Marne
II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur organisationnelle et technique de l'offre / Weging: 45 %
Prijs - Weging: 55 %

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

Opdracht nr.: 2019-11
Benaming:

Travaux d'accessibilité des ERP: accord-cadre à bons de commande

V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht:
07/08/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: SAS Sanicotherm
Nationaal identificatienummer: 30006919200023
Postadres: 7 rue Claude Bernard
Plaats: La Courneuve
NUTS-code: FR106 Seine-Saint-Denis
Postcode: 93120
Land: Frankrijk
E-mail: sanicotherm-93@orange.fr
Telefoon: +33 148112060
Fax: +33 148112069
De contractant/concessiehouder wordt een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 450 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding