Usluge - 384544-2021

30/07/2021    S146

Ukrajina-Kyiv: Organizacija Studijskih dana EU-a u Ukrajini

2021/S 146-384544

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:
Uredba (EU, Euratom) br. 2018/1046

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europska služba za vanjsko djelovanje (ESVD), Izaslanstvo u Ukrajini
Poštanska adresa: 101 Volodymyrska St
Mjesto: Kyiv
NUTS kod: UA Ukraine
Poštanski broj: 01033
Država: Ukrajina
E-pošta: eeas-tenders@eeas.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: https://eeas.europa.eu/
Adresa profila kupca: https://eeas.europa.eu/delegations/ukraine_en
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8719
Dodatne informacije dostupne su na drugoj adresi:
Službeni naziv: Europska služba za vanjsko djelovanje (ESVD), BA.BS2 — Public Procurement, Contracts and Finance
Poštanska adresa: Rond Point Schuman 9A
Mjesto: Brussels
NUTS kod: BE Belgique / België
Poštanski broj: 1046
Država: Belgija
E-pošta: eeas-tenders@eeas.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: https://eeas.europa.eu/
Adresa profila kupca: https://eeas.europa.eu/delegations/ukraine_en
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8719
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Organizacija Studijskih dana EU-a u Ukrajini

Referentni broj: EEAS/DELUKRK/2021/OP/0029
II.1.2)Glavna CPV oznaka
80000000 Usluge obrazovanja i osposobljavanja
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Organizacija serije Studijskih dana EU-a (EUSD (naziv na ukrajinskom jeziku ЄВРОШКОЛИ)) diljem Ukrajine usmjerena je na studente i radne posjete te proširenje opsega proeuropskog znanja mladih / pružanje novih mogućnosti za provedbu EUSD-a u Ukrajini:

• razvoj i održavanje mrežne platforme (internetsko sveučilište);

• uspostavljanje virtualnih učionica;

• organiziranje webinara;

• novi mrežni i izvanmrežni formati / proširenje EUSD-a novim ciljnim publikama: učenici srednjih škola i djeca školskog uzrasta.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 800 000.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
80000000 Usluge obrazovanja i osposobljavanja
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: UA Ukraine
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Kijev, Ukrajina.

II.2.4)Opis nabave:

Organizacija Studijskih dana EU-a u Ukrajini.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 800 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 12
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: da
Opis obnavljanja:

Pogledajte dokumentaciju za nadmetanje dostupnu na adresi navedenoj u odjeljku I.3).

II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Pogledajte dokumentaciju za nadmetanje dostupnu na adresi navedenoj u odjeljku I.3).

II.2.14)Dodatni podaci

Pogledajte dokumentaciju za nadmetanje dostupnu na adresi navedenoj u odjeljku I.3).

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Pogledajte dokumentaciju za nadmetanje dostupnu na adresi navedenoj u odjeljku I.3).

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

Pogledajte dokumentaciju za nadmetanje dostupnu na adresi navedenoj u odjeljku I.3).

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma
Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 20/09/2021
Lokalno vrijeme: 14:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Bugarski, Češki, Danski, Njemački, Grčki, Engleski, Španjolski, Estonski, Finski, Francuski, Irski, Hrvatski, Mađarski, Talijanski, Litavski, Latvijski, Malteški, Nizozemski, Poljski, Portugalski, Rumunjski, Slovački, Slovenski, Švedski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 6 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 21/09/2021
Lokalno vrijeme: 14:00
Mjesto:

Otvaranje će se održati u Bruxellesu (sjedištu EEAS-a) i izravno će se prenositi Delegaciji Europske unije u Ukrajini.

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:

Pogledajte dokumentaciju za nadmetanje dostupnu na adresi navedenoj u odjeljku I.3).

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada
Upotrebljavat će se elektroničko plaćanje
VI.3)Dodatni podaci:

Pogledajte dokumentaciju za nadmetanje dostupnu na adresi navedenoj u odjeljku I.3). U slučaju nedostupnosti ili prekida funkcioniranja elektroničkih sredstava komunikacije navedenih u odjeljku I.3) zadnjih pet kalendarskih dana prije roka za zaprimanje navedenog u odjeljku IV.2.2), javni naručitelj zadržava pravo produljiti ovaj rok i objaviti produženje na internetskoj adresi iz odjeljka I.3) bez prethodne objave ispravka ovom pozivu na nadmetanje. Gospodarske subjekte zainteresirane za ovu nabavu pozivamo da se prijave za poziv na nadmetanje na adresi iz odjeljka I.3) kako bi primali obavijesti o objavama novih informacija ili dokumenata.

VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud
Poštanska adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: L-2925
Država: Luksemburg
E-pošta: GC.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Internetska adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

Pogledajte dokumentaciju za nadmetanje dostupnu na adresi navedenoj u odjeljku I.3).

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
23/07/2021