Portal TED obsługuje e-formularze od dnia 2.11.2022 r. Zmieniło się wyszukiwanie: pamiętaj o dostosowaniu swoich zdefiniowanych zapytań zaawansowanych. Zapoznaj się ze zmianami na naszej stronie z aktualnościami i na zaktualizowanych stronach pomocy.

Usługi - 384546-2021

30/07/2021    S146

Fidżi-Suva: Usługi ochrony na rzecz Delegatury Unii Europejskiej dla krajów Pacyfiku

2021/S 146-384546

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 2018/1046

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Europejska Służba Działań Zewnętrznych (ESDZ), Delegacja na Pacyfiku
Adres pocztowy: Level 6, Tappoo City Complex, Corner of Scott and Usher Streets
Miejscowość: Suva
Kod NUTS: FJ Fiji
Kod pocztowy: N/A
Państwo: Fidżi
Osoba do kontaktów: Head of Administration
E-mail: delegation-fiji-hoa@eeas.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/area/geo_en
Adres profilu nabywcy: https://eeas.europa.eu/delegations/fiji/area/jobs-funds_en
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Usługi ochrony na rzecz Delegatury Unii Europejskiej dla krajów Pacyfiku

Numer referencyjny: EEAS/DELFJIS/2020/CPN/0004
II.1.2)Główny kod CPV
79713000 Usługi strażnicze
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Wykonawca zapewni zasoby ludzkie i materialne niezbędne do zagwarantowania bezpieczeństwa osób i mienia, za które odpowiada instytucja zamawiająca. W zakres podstawowych usług może wchodzić m.in. świadczenie usług dozoru, aktywnego monitorowania za pomocą systemów GPS/GPRS, systemów alarmowych i systemów telewizji przemysłowej.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 19 700 000.00 FJD
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
79713000 Usługi strażnicze
79710000 Usługi ochroniarskie
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: FJ Fiji
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Suva, Fidżi.

II.2.4)Opis zamówienia:

Wykonawca zapewni zasoby ludzkie i materialne niezbędne do zagwarantowania bezpieczeństwa osób i mienia, za które odpowiada instytucja zamawiająca. W zakres podstawowych usług może wchodzić m.in. świadczenie usług dozoru, aktywnego monitorowania za pomocą systemów GPS/GPRS, systemów alarmowych i systemów telewizji przemysłowej.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: zarządzanie zamówieniem i organizacja działań/usług / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: organizacja działań/usług w razie incydentu/wypadku / Waga: 7,7
Kryterium jakości - Nazwa: zapewnianie jakości, monitoring i ocena działań/usług / Waga: 11,5
Kryterium jakości - Nazwa: warunki socjalne i ekonomiczne dla ochroniarzy / Waga: 15,4
Kryterium jakości - Nazwa: instrumenty i zasoby / Waga: 7,7
Kryterium jakości - Nazwa: techniczne systemy bezpieczeństwa / Waga: 7,7
Cena - Waga: 40
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Środki administracyjne UE.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura konkurencyjna z negocjacjami
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 042-098147
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: EEAS/DELFJIS/2020/CPN/0004
Nazwa:

Usługi ochrony na rzecz Delegatury Unii Europejskiej dla krajów Pacyfiku

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
23/07/2021
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Evergreen International Fiji LLC
Krajowy numer identyfikacyjny: 50-17718-0-1
Miejscowość: Suva
Kod NUTS: FJ Fiji
Państwo: Fidżi
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 19 683 829.00 FJD
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 19 700 000.00 FJD
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Sąd
Adres pocztowy: Rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: L-2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: GC.Registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Adres internetowy: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

W ciągu 2 miesięcy od zawiadomienia strony skarżącej lub, w przypadku braku zawiadomienia, od dnia podania do wiadomości. Wniesienie skargi do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich nie skutkuje zawieszeniem ani rozpoczęciem na nowo biegu terminu składania odwołań.

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/07/2021