Práce - 384547-2021

30/07/2021    S146

Taliansko-Ispra: Renovácia, obnova, výstavba a údržba vodovodných systémov a sietí na pracovisku JRC v Ispre

2021/S 146-384547

Predbežné oznámenie

Toto oznámenie poskytuje len predbežné informácie

Práce

Právny základ:
Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 2018/1046

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európska komisia, Spoločné výskumné centrum (JRC), JRC.R – Support services (Brussels), JRC.R.I.4 – Infrastructure
Poštová adresa: via Enrico Fermi 2749
Mesto/obec: Ispra (VA)
Kód NUTS: ITC41 Varese
PSČ: I-21027
Štát: Taliansko
E-mail: jrc-r4nisp-procurement@ec.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://ec.europa.eu/jrc/
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9060
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Renovácia, obnova, výstavba a údržba vodovodných systémov a sietí na pracovisku JRC v Ispre

Referenčné číslo: JRC/IPR/2021/OP/1656-PIN
II.1.2)Hlavný kód CPV
45231300 Stavebné práce na stavbe potrubných vedení vody a kanalizácie
II.1.3)Druh zákazky
Práce
II.1.4)Stručný opis:

JRC-Ispra má rozsiahlu vodovodnú a kanalizačnú sieť, systém diaľkového vykurovania a iné súvisiace zariadenia (čistiareň odpadových vôd, filtrácia, technické miestnosti atď.). Určité vodné a kanalizačné potrubia sú dosť staré a vyžadujú si nepretržitú renováciu a/alebo údržbu. Vedenia sa väčšinou úplne obnovujú nahradením celého vedenia novým. Tieto vedenia sú vo všeobecnosti inštalované pod zemou alebo v technických tuneloch a sú dosť dlhé. Okrem toho, výstavba nových budov a stavieb, ako aj ochota EK zvýšiť používanie materiálov šetrných k životnému prostrediu a zároveň znížiť uhlíkovú stopu pracoviska, vedú k rastúcej potrebe nahradiť existujúce vedenia s cieľom prispôsobiť ich novým požiadavkám z hľadiska kapacity a s ohľadom na životné prostredie.

Cieľom obstarávania bude najmä vykonávanie stavebných a renovačných prác vodovodnej a kanalizačnej distribučnej siete.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 4 225 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
45231300 Stavebné práce na stavbe potrubných vedení vody a kanalizácie
45247000 Výstavba priehrad, kanálov, zavlažovacích kanálov a akvaduktov
45232000 Doplnkové práce na stavbe potrubných vedení a káblov
71300000 Inžinierske služby
44160000 Diaľkové potrubia, potrubia, rúry, obalenie/obloženie, kladenie a podobné prvky
44600000 Cisterny, zásobníky a kontajnery; radiátory a kotly ústredného kúrenia
44130000 Hlavná stoka
50500000 Opravy a údržba čerpadiel, ventilov, kohútov a kovových nádob a strojov
90400000 Kanalizačné služby
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: ITC41 Varese
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

via Enrico Fermi 2749, I — 21027 Ispra (VA), TALIANSKO

II.2.4)Opis obstarávania:

Renovácia, obnova, výstavba a údržba vodovodných systémov a sietí na pracovisku JRC v Ispre.

II.2.14)Doplňujúce informácie
II.3)Predpokladaný dátum zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania:
23/09/2021

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.3)Doplňujúce informácie:

Toto predbežné oznámenie oznamuje obstarávateľovi zámer zverejniť budúcu výzvu na predkladanie ponúk. V tejto fáze nie sú k dispozícii žiadne ďalšie informácie alebo dokumenty. Hospodárske subjekty prejavujúce záujem by sa mali zaregistrovať na adrese uvedenej v oddiele I.3), aby boli informované v prípade zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania a všetkých súťažných podkladov vrátane špecifikácií obstarávania.

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
23/07/2021