Vul deze korte enquête in en help ons de TED-website te verbeteren.

Werken - 384570-2019

14/08/2019    S156    Werken - Wijziging van een opdracht/concessie tijdens de looptijd - Openbare procedure 

Duitsland-Frankfort a.d. Main: Aanleg van spoorweg

2019/S 156-384570

Aankondiging van een wijziging

Wijziging van een opdracht/concessieovereenkomst gedurende de looptijd ervan

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: DB Netz AG (Bukr 16)
Postadres: Theodor-Heuss-Allee 7
Plaats: Frankfurt am Main
NUTS-code: DE712
Postcode: 60486
Land: Duitsland
Contactpersoon: Schuster, Martina
E-mail: kathrin.elsner@deutschebahn.com
Telefoon: +49 6926543721
Fax: +49 6926543457

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.deutschebahn.com/bieterportal

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

POS Nord ZEB 17-18

Referentienummer: 17FEI27586
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45234100
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

POS Nord ZEB 17-18

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45234100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEB3
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Aanvang: 29/08/2017
Einde: 31/12/2019

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Aankondiging van de gegunde opdracht
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 180-369377

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

Opdracht nr.: 17FEI27586
Benaming:

POS Nord ZEB 17-18

Afdeling VII: Wijzigingen van de opdracht/concessieovereenkomst

VII.1)Beschrijving van de aanbesteding na doorvoering van de wijzigingen
VII.1.1)CPV-code hoofdcategorie
45234100
VII.1.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEB3
VII.1.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Gleis- und Weichenerneuerung sowie Schallschutzmaßnahmen

VII.1.5)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Aanvang: 29/08/2017
Einde: 31/12/2019
VII.1.6)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
VII.1.7)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Arge POS Nord, ABS 23, ZEB 17+18, c/o. Strabag AG, Bereich Rhein-Main-Neckar
Postadres: Robert-Bosch-Straße 20-22
Plaats: Darmstadt
NUTS-code: DE71
Postcode: 64293
Land: Duitsland
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: neen
VII.2)Inlichtingen over de wijzigingen
VII.2.2)Redenen voor de wijziging
Door de oorspronkelijke aannemer/concessiehouder te verrichten aanvullende werken, diensten of leveringen (artikel 43, lid 1, onder b), van Richtlijn 2014/23/EU, artikel 72, lid 1, onder b), van Richtlijn 2014/24/EU en artikel 89, lid 1, onder b), van Richtlijn 2014/25/EU)
Beschrijving van de economische of technische redenen en van het ongemak en de extra kosten die een verandering van contractant in de weg staan:

Da der Durchrutschweg nach Verschiebung der Weichen W35/W36 zwischen Signal und Grenzzeichenweiche nicht ausreichend ist, musste umgehend das Signal nach Ril 819.0202 umgesetzt werden.

VII.2.3)Prijsverhogingen