Werken - 384571-2019

14/08/2019    S156

Duitsland-Frankfort a.d. Main: Aanleg van spoorweg

2019/S 156-384571

Aankondiging van een wijziging

Wijziging van een opdracht/concessieovereenkomst gedurende de looptijd ervan

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: DB Netz AG (Bukr 16)
Postadres: Theodor-Heuss-Allee 7
Plaats: Frankfurt am Main
NUTS-code: DE712 Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt
Postcode: 60486
Land: Duitsland
Contactpersoon: Schuster, Martina
E-mail: kathrin.elsner@deutschebahn.com
Telefoon: +49 6926543721
Fax: +49 6926543457
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.deutschebahn.com/bieterportal

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

POS Nord ZEB 17-18

Referentienummer: 17FEI27586
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45234100 Aanleg van spoorweg
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

POS Nord ZEB 17-18

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45234100 Aanleg van spoorweg
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEB3 Rheinhessen-Pfalz
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Aanvang: 29/08/2017
Einde: 31/12/2019

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Aankondiging van de gegunde opdracht
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 180-369377

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

Opdracht nr.: 17FEI27586
Benaming:

POS Nord ZEB 17-18

Afdeling VII: Wijzigingen van de opdracht/concessieovereenkomst

VII.1)Beschrijving van de aanbesteding na doorvoering van de wijzigingen
VII.1.1)CPV-code hoofdcategorie
45234100 Aanleg van spoorweg
VII.1.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEB3 Rheinhessen-Pfalz
VII.1.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Gleis- und Weichenerneuerung sowie Schallschutzmaßnahmen

VII.1.5)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Aanvang: 29/08/2017
Einde: 31/12/2019
VII.1.6)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
VII.1.7)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Arge POS Nord, ABS 23, ZEB 17+18, c/o. Strabag AG, Bereich Rhein-Main-Neckar
Postadres: Robert-Bosch-Straße 20-22
Plaats: Darmstadt
NUTS-code: DE71 Darmstadt
Postcode: 64293
Land: Duitsland
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: neen
VII.2)Inlichtingen over de wijzigingen
VII.2.2)Redenen voor de wijziging
Door de oorspronkelijke aannemer/concessiehouder te verrichten aanvullende werken, diensten of leveringen (artikel 43, lid 1, onder b), van Richtlijn 2014/23/EU, artikel 72, lid 1, onder b), van Richtlijn 2014/24/EU en artikel 89, lid 1, onder b), van Richtlijn 2014/25/EU)
Beschrijving van de economische of technische redenen en van het ongemak en de extra kosten die een verandering van contractant in de weg staan:

Durch eine Ausschreibung wäre der Baufortschritt verzögert worden. Die Verzögerung hätte in Folge dazu geführt, dass der IBN Termin nicht hätte eingehalten werden können. Durch eine nicht Einhaltung des IBN Termines des Streckengleises, wäre die Zugänglichkeit der US Streitkräfte zum Gleisnetz, über einen längeren Zeitraum, nicht mehr gegeben gewesen.

VII.2.3)Prijsverhogingen