Werken - 384571-2019

14/08/2019    S156    - - Werken - Wijziging van een opdracht/concessie tijdens de looptijd - Openbare procedure 

Duitsland-Frankfort a.d. Main: Aanleg van spoorweg

2019/S 156-384571

Aankondiging van een wijziging

Wijziging van een opdracht/concessieovereenkomst gedurende de looptijd ervan

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
DB Netz AG (Bukr 16)
Theodor-Heuss-Allee 7
Frankfurt am Main
60486
Duitsland
Contactpersoon: Schuster, Martina
Telefoon: +49 6926543721
E-mail: kathrin.elsner@deutschebahn.com
Fax: +49 6926543457
NUTS-code: DE712

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.deutschebahn.com/bieterportal

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

POS Nord ZEB 17-18

Referentienummer: 17FEI27586
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45234100
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

POS Nord ZEB 17-18

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45234100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEB3
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Aanvang: 29/08/2017
Einde: 31/12/2019

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Aankondiging van de gegunde opdracht
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 180-369377

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

Opdracht nr.: 17FEI27586
Benaming:

POS Nord ZEB 17-18

Afdeling VII: Wijzigingen van de opdracht/concessieovereenkomst

VII.1)Beschrijving van de aanbesteding na doorvoering van de wijzigingen
VII.1.1)CPV-code hoofdcategorie
45234100
VII.1.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEB3
VII.1.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Gleis- und Weichenerneuerung sowie Schallschutzmaßnahmen

VII.1.5)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Aanvang: 29/08/2017
Einde: 31/12/2019
VII.1.6)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
VII.1.7)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Arge POS Nord, ABS 23, ZEB 17+18, c/o. Strabag AG, Bereich Rhein-Main-Neckar
Robert-Bosch-Straße 20-22
Darmstadt
64293
Duitsland
NUTS-code: DE71
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: neen
VII.2)Inlichtingen over de wijzigingen
VII.2.2)Redenen voor de wijziging
Door de oorspronkelijke aannemer/concessiehouder te verrichten aanvullende werken, diensten of leveringen (artikel 43, lid 1, onder b), van Richtlijn 2014/23/EU, artikel 72, lid 1, onder b), van Richtlijn 2014/24/EU en artikel 89, lid 1, onder b), van Richtlijn 2014/25/EU)
Beschrijving van de economische of technische redenen en van het ongemak en de extra kosten die een verandering van contractant in de weg staan:

Durch eine Ausschreibung wäre der Baufortschritt verzögert worden. Die Verzögerung hätte in Folge dazu geführt, dass der IBN Termin nicht hätte eingehalten werden können. Durch eine nicht Einhaltung des IBN Termines des Streckengleises, wäre die Zugänglichkeit der US Streitkräfte zum Gleisnetz, über einen längeren Zeitraum, nicht mehr gegeben gewesen.

VII.2.3)Prijsverhogingen