Deze website wordt aangepast in verband met de brexit. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Leveringen - 384581-2019

14/08/2019    S156    Leveringen - Vooraankondiging zonder oproep tot mededinging - Niet van toepassing 

Roemenië-Suceava: Antiseptica en desinfecteermiddelen

2019/S 156-384581

Vooraankondiging

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Spitalul Județean de Urgență „Sfantul Ioan cel Nou” Suceava
Nationaal identificatienummer: 4243983
Postadres: Str. 1 Decembrie 1918 nr. 21
Plaats: Suceava
NUTS-code: RO215
Postcode: 720237
Land: Roemenië
Contactpersoon: Daniela Crap
E-mail: licitatii@spjsv.ro
Telefoon: +40 230222098/262
Fax: +40 230520412

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.e-licitatie.ro

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Unitate sanitară
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Acord-cadru de achiziție publică de dezinfectanți divizat pe 7 loturi

Referentienummer: 24622/05.08.2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33631600
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Acord-cadru de achizitie publica de dezinfectanti divizat pe 7 loturi.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Produs detergent – dezinfectant enzimatic pentru dezinfecție/curățare prin imersie a dispozitivelor medicale

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33631600
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO215
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Judetean de Urgenta „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava, Bulevardul 1 Decembrie 1918 nr. 21, municipiul Suceava, cod postal 720237.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Produs detergent – dezinfectant enzimatic pentru dezinfecție/curățare prin imersie a dispozitivelor medicale. Cantitate minima-maxima acord-cadru/litru = 2 500-5 000. Valoarea estimata AC minima-maxima/RON fara TVA = 180 000-360 000.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Cantitate minima-maxima contract subsecvent/litru = 500-1 000. Valoare maxima contract subsecvent, fara TVA: 72 000 RON.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Produse și echipamente pentru dezinfecția de nivel intermediar a tegumentelor, suprafețelor și instrumentarului

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33631600
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Judetean de Urgenta „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava, Bulevardul 1 Decembrie 1918 nr. 21, municipiul Suceava, cod postal 720237.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cantitate min.-max. AC:

1) Antiseptic pt. dezinfecţia igienică a mâinilor prin frictiune = 6 500-13 000 l;

2) Sapun pt. dezinfectia igienica a mainilor prin spalare = 3 000-6 000 l;

3) Detergent – dezinfectant de nivel mediu pt. suprafete = 6 500-13 000 l;

4) Detergent – dezinfectant rapid de nivel mediu pt. suprafete mici si aparatura medicala = 4 500-9 000 l;

5) Servetele universale (lavete) impregnate pt. curatarea si dezinfectia suprafetelor si a dispozitivelor medicale = 25 000-50 000 buc.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Val. AC min.-max./RON fara TVA:

1) Antiseptic pt. dezinfecţia igienică a mâinilor prin frictiune = 104 000-208 000;

2) Sapun pt. dezinfectia igienica a mainilor prin spalare = 78 000-156 000;

3) Detergent – dezinfectant de nivel mediu pt. suprafete = 123 500-247 000;

4) Detergent-dezinfectant rapid de nivel mediu pt. suprafete mici si aparatura medicala = 103 500-207 000;

5) Servetele univer [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Produs antiseptic pentru tegumente și mucoase – soluție apoasă cu derivați de clor/clorhexidină

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33631600
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO215
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Judetean de Urgenta „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava, Bulevardul 1 Decembrie 1918 nr. 21, municipiul Suceava, cod postal 720237.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Produs antiseptic pentru tegumente si mucoase – solutie apoasa cu derivati de clor/clorhexidina. Cantitate minima-maxima acord-cadru/litru = 1 000-2 000. Valoarea estimata AC minima-maxima/RON fara TVA = 126 000-252 000.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Cantitate minima-maxima contract subsecvent/litru = 250-500. Valoare maxima contract subsecvent, fara TVA: 63 000 RON.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Produs dezinfectant de nivel înalt pentru bazinete/urinare – dispozitiv medical

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33631600
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO215
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Judetean de Urgenta „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava, Bulevardul 1 Decembrie 1918 nr. 21, municipiul Suceava, cod postal 720237.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Produs dezinfectant de nivel inalt pentru bazinete/urinare – dispozitiv medical. Cantitate minima-maxima acord-cadru/litru/kg = 500-1 000. Valoarea estimata AC minima-maxima/RON fara TVA = 27 000-54 000.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Cantitate minima-maxima contract subsecvent/litru/kg = 125-250. Valoare maxima contract subsecvent, fara TVA: 13 500 RON.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Produs dezinfectant clorigen – produs biocid

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33631600
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO215
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Judetean de Urgenta „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava, Bulevardul 1 Decembrie 1918 nr. 21, municipiul Suceava, cod postal 720237.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Produs dezinfectant clorigen – produs biocid. Cantitate minima-maxima acord-cadru/tablete = 160 000-320 000. Valoarea estimata AC minima-maxima/RON fara TVA = 144 000-288 000.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Cantitate minima-maxima contract subsecvent/tablete = 40 000-80 000. Valoare maxima contract subsecvent, fara TVA: 72 000 RON.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Produs pentru antisepsia tegumentară preoperatorie a pacientului – tinctură alcoolică cu Povidone iodine

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33631600
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO215
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Judetean de Urgenta „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava, Bulevardul 1 Decembrie 1918 nr. 21, municipiul Suceava, cod postal 720237.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Produs pentru antisepsia tegumentara preoperatorie a pacientului – tinctura alcoolica cu Povidone iodine. Cantitate minima-maxima acord-cadru/litru = 1 000-2 000. Valoarea estimata AC minima-maxima/RON fara TVA = 43 000-86 000.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Cantitate minima-maxima contract subsecvent/litru = 250-500. Valoare maxima contract subsecvent, fara TVA: 21 500 RON.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Produse și echipamente pentru dezinfecția de nivel înalt a tegumentelor, suprafețelor și instrumentarului

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33631600
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO215
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Judetean de Urgenta „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava, Bulevardul 1 Decembrie 1918 nr. 21, municipiul Suceava, cod postal 720237.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cantitate min.-max. AC:

1) Produs antiseptic pentru dezinfectia chirurgicala a mainilor prin fricțiune = 2 000-4 000 l;

2) Produs detergent-dezinfectant de nivel inalt pentru suprafete din sectoare cu risc crescut = 1 000-2 000 l/kg;

3) Produs dezinfectant de nivel inalt pentru dispozitive medicale termosensibile = 500-1 000 l/kg;

4) Servetele (lavete) impregnate pentru curatarea si dezinfectia suprafetelor si a dispozitivelor medicale = 15 000-30 000 buc.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Val. AC min.-max./RON fara TVA:

1) Produs antiseptic pentru dezinfectia chirurgicala a mainilor prin fricțiune = 32 000-64 000;

2) Produs detergent – dezinfectant de nivel inalt pentru suprafete din sectoare cu risc crescut = 810 000-1 620 000;

3) Produs dezinfectant de nivel inalt pentru dispozitive medicale termosensibile = 25 000-50 000;

4) Servetele (lavete) impregnate pentru [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
14/08/2019

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

L. D. online, 24 luni. Crit. de atribuire: pretul cel mai scazut. Crit. de calif. si selectie: ofert. nu trebuie sa se regaseasca în sit. prev. la art. 164, 165, 167 din Lg. 98/2016, iar ca modalitate de indeplinire a acesteia nu vor fi solicitate decl./form., decl. privind neincadrarea in prev. art. 60/L 98/2016 odata cu DUAE, cf. art. 193 alin. (1) din Lg. 98/2016. Se solicita garantie de participare.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/08/2019