Leveringen - 384581-2019

14/08/2019    S156

Roemenië-Suceava: Antiseptica en desinfecteermiddelen

2019/S 156-384581

Vooraankondiging

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Spitalul Județean de Urgență „Sfantul Ioan cel Nou” Suceava
Nationaal identificatienummer: 4243983
Postadres: Str. 1 Decembrie 1918 nr. 21
Plaats: Suceava
NUTS-code: RO215 Suceava
Postcode: 720237
Land: Roemenië
Contactpersoon: Daniela Crap
E-mail: licitatii@spjsv.ro
Telefoon: +40 230222098/262
Fax: +40 230520412

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.e-licitatie.ro

I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Acord-cadru de achiziție publică de dezinfectanți divizat pe 7 loturi

Referentienummer: 24622/05.08.2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33631600 Antiseptica en desinfecteermiddelen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Produs detergent – dezinfectant enzimatic pentru dezinfecție/curățare prin imersie a dispozitivelor medicale

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33631600 Antiseptica en desinfecteermiddelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO215 Suceava
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Produse și echipamente pentru dezinfecția de nivel intermediar a tegumentelor, suprafețelor și instrumentarului

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33631600 Antiseptica en desinfecteermiddelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO ROMANIA
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Produs antiseptic pentru tegumente și mucoase – soluție apoasă cu derivați de clor/clorhexidină

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33631600 Antiseptica en desinfecteermiddelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO215 Suceava
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Produs dezinfectant de nivel înalt pentru bazinete/urinare – dispozitiv medical

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33631600 Antiseptica en desinfecteermiddelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO215 Suceava
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Produs dezinfectant clorigen – produs biocid

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33631600 Antiseptica en desinfecteermiddelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO215 Suceava
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Produs pentru antisepsia tegumentară preoperatorie a pacientului – tinctură alcoolică cu Povidone iodine

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33631600 Antiseptica en desinfecteermiddelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO215 Suceava
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Produse și echipamente pentru dezinfecția de nivel înalt a tegumentelor, suprafețelor și instrumentarului

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33631600 Antiseptica en desinfecteermiddelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO215 Suceava
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
14/08/2019

Afdeling IV: Procedure

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/08/2019