Leveringen - 384583-2019

14/08/2019    S156    - - Leveringen - Vooraankondiging zonder oproep tot mededinging - Niet van toepassing 

Verenigd Koninkrijk-Oxford: Medische apparatuur, farmaceutische artikelen en artikelen voor lichaamsverzorging

2019/S 156-384583

Vooraankondiging

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Oxford University Hospitals NHS Trust
Unipart House, Garsington Road,Cowley
Oxford
OX4 2PG
Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Mr Craig Logan
Telefoon: +44 1865743130
E-mail: Craig.Logan@ouh.nhs.uk
NUTS-code: UKJ

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.ouh.nhs.uk

Adres van het kopersprofiel: http://www.ouh.nhs.uk

I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Provisional Aseptic Services for Oxford University Hospitals NHS Foundation Trust

Referentienummer: DN429037
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33000000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 100 000 000.00 GBP
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKJ1
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
01/01/2021

Afdeling IV: Procedure

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/08/2019