Deze website wordt aangepast in verband met de brexit. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Leveringen - 384583-2019

14/08/2019    S156    Leveringen - Vooraankondiging zonder oproep tot mededinging - Niet van toepassing 

Verenigd Koninkrijk-Oxford: Medische apparatuur, farmaceutische artikelen en artikelen voor lichaamsverzorging

2019/S 156-384583

Vooraankondiging

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Oxford University Hospitals NHS Trust
Postadres: Unipart House, Garsington Road,Cowley
Plaats: Oxford
NUTS-code: UKJ
Postcode: OX4 2PG
Land: Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Mr Craig Logan
E-mail: Craig.Logan@ouh.nhs.uk
Telefoon: +44 1865743130

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.ouh.nhs.uk

Adres van het kopersprofiel: http://www.ouh.nhs.uk

I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Provisional Aseptic Services for Oxford University Hospitals NHS Foundation Trust

Referentienummer: DN429037
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33000000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 100 000 000.00 GBP
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKJ1
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
01/01/2021

Afdeling IV: Procedure

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/08/2019