Leveringen - 384584-2019

Submission deadline has been amended by:  443174-2019
14/08/2019    S156    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Tsjechië-Brno: Software en informatiesystemen

2019/S 156-384584

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, příspěvková organizace
Nationaal identificatienummer: 00346292
Postadres: Kamenice 798/1d
Plaats: Brno
NUTS-code: CZ064
Postcode: 625 00
Land: Tsjechië
Contactpersoon: Mgr. Petra Hájková
E-mail: verejne-zakazky@rpa.cz
Telefoon: +420 542211083

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.zzsjmk.cz/zdravotnicka-zachranna-sluzba-jihomoravskeho-kraje

Adres van het kopersprofiel: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_210.html

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_210.html
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Officiële benaming: RPA Tender, s.r.o.
Nationaal identificatienummer: 29367107
Postadres: Starobrněnská 20
Plaats: Brno
NUTS-code: CZ064
Postcode: 602 00
Land: Tsjechië
Contactpersoon: Mgr. Petra Hájková
E-mail: verejne-zakazky@rpa.cz
Telefoon: +420 542211083

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.rpa.cz/

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_210.html
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Kybernetická bezpečnost Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48000000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní dodávka a implementace technologií, dodávky SW, HW a infrastruktury pro realizaci technických bezpečnostních opatření dle § 5 odst. 3) zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (dále jen „ZKB“) pro zabezpečení informačních systémů (dále též „IS“) provozovaných Zadavatelem, kterým je Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, příspěvková organizace. Součástí plnění veřejné zakázky jsou dále servisní služby na dobu neurčitou. Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, příspěvková organizace (dále též „ZZS JMK“) je základní složkou integrovaného záchranného systému (dále jen „IZS“) a v souladu s legislativou plní úkoly i v případě mimořádných událostí a krizových situací, kdy mohou být těmito událostmi/situacemi zasaženy i informační systémy (IS) ZZS JMK a došlo by tedy k omezení, případně znemožnění plnění úkolů ZZS JMK. (pokračování viz.VI.3) Další informace)

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 15 018 000.00 CZK
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CZ064
Voornaamste plaats van uitvoering:

Místem plnění je ZZS JMK, p.o., Kamenice 798/1d, 625 00 Brno a Záložní zdravotnické operační středisko ZZS JMK a záložní datové centrum, HZS Lidická 61 602 0

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní dodávka a implementace technologií, dodávky SW, HW a infrastruktury pro realizaci technických bezpečnostních opatření dle § 5 odst. 3) zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (dále jen „ZKB“) pro zabezpečení informačních systémů (dále též „IS“) provozovaných Zadavatelem, kterým je Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, příspěvková organizace. Součástí plnění veřejné zakázky jsou dále servisní služby na dobu neurčitou. Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, příspěvková organizace (dále též „ZZS JMK“) je základní složkou integrovaného záchranného systému (dále jen „IZS“) a v souladu s legislativou plní úkoly i v případě mimořádných událostí a krizových situací, kdy mohou být těmito událostmi/situacemi zasaženy i informační systémy (IS) ZZS JMK a došlo by tedy k omezení, případně znemožnění plnění úkolů ZZS JMK. (pokračování viz.VI.3) Další informace)

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 15 018 000.00 CZK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 180
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

CZ.06.3.05/0.0/0.0/15_011/0006960

II.2.14)Nadere inlichtingen

Viz zadávací dokumentace uveřejněná na profilu zadavatele

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Zadavatel požaduje splnění profesní způsobilosti podle § 77 zákona.

Profesní způsobilost splňuje dodavatel, který předloží:

a) dle § 77 odst. 1 zákona výpis z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 16/09/2019
Plaatselijke tijd: 14:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Tsjechisch
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 16/09/2019
Plaatselijke tijd: 14:01
Plaats:

Elektronicky

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Ad II.1.4) Stručný popis a II.2.4) Popis zakázky:

Konkrétně se jedná o zvýšení kybernetické bezpečnosti pro následující IS:

a) Informační systém zdravotnického operačního střediska ZZS JMK – jedná se o primární IS sloužící pro hlavní činnost ZZS JMK, tj. poskytování Přednemocniční neodkladná péče (dále jen „PNP“) na území Jihomoravského kraje.

b)Elektronická pošta – jedná se o hlavní informační systém (IS) ZZS JMK zajišťující komunikaci mezi zaměstnanci ZZS JMK a podporu výkonu jejich činností.

Zabezpečením uvedených informačních systémů bude zajištěna kontinuita jejich provozu i v případě projevů kybernetických bezpečnostních událostí, tj. zamezení kybernetickým bezpečnostním incidentům, a tím bude zajištěno poskytování služeb veřejné správy ze strany zaměstnanců ZZS JMK s využitím těchto IS. Zvýšením kybernetické bezpečnosti v případě projevů kybernetických bezpečnostních událostí a zamezení kybernetickým bezpečnostním incidentům jak v době míru, tak v případě mimořádných událostí a krizových situací bude výrazně sníženo rizikoomezení provozuschopnosti IS ZZS JMK vyplývajících z projevů kybernetických rizik (kybernetických bezpečnostních událostí). Zvýšením bezpečnosti bude dosaženo nejen garantované provozování uvedených IS, ale bude zajištěna vyšší ochrana zpracovávaných osobních údajů v souladu s legislativou ČR a EU. Opatření v rámci projektu a souvisejících aktivitách budou sloužit i jako opatření v návaznosti na Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR). Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v přílohách zadávací dokumentace.

Upřesnění II.2.7) Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému

Maximální délka realizace je do 180 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy zadavatele k zahájení plnění veřejné zakázky. Servisní služby pak budou poskytovány po dobu neurčitou, za podmínek dle přílohy č. 2 a 4 zadávací dokumentace.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postadres: tř. Kpt. Jaroše 7
Plaats: Brno
Postcode: 604 55
Land: Tsjechië
E-mail: posta@uohs.cz
Telefoon: +420 542167111
Fax: +420 542167112

Internetadres: https://www.uohs.cz/

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postadres: tř. Kpt. Jaroše 7
Plaats: Brno
Postcode: 604 55
Land: Tsjechië
E-mail: posta@uohs.cz
Telefoon: +420 542167111
Fax: +420 542167112

Internetadres: https://www.uohs.cz/

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/08/2019