Prekės - 384605-2019

Submission deadline has been amended by:  464143-2019
14/08/2019    S156    Prekės - Skelbimas apie sutartį (pirkimą) - Atviras konkursas 

Rumunija-Drobeta-Turnu Severin: Deguonis

2019/S 156-384605

Skelbimas apie pirkimą

Prekės

Teisinis pagrindas:

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Spitalul Județean de Urgență Drobeta-Turnu Severin
Nacionalinis registracijos Nr.: 4222239
Adresas: Splaiul Mihai Viteazul nr. 4
Miestas: Drobeta-Turnu Severin
NUTS kodas: RO413
Pašto kodas: 22064
Šalis: Rumunija
Asmuo ryšiams: Maria Tirisi
El. paštas: birou.achizitii@yahoo.com
Telefonas: +40 252326094
Faksas: +40 252326094

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: http://www.spitjudseverin.ro

Pirkėjo profilio adresas: www.e-licitatie.ro

I.2)Informacija apie pirkimą
I.3)Komunikavimas
Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama: www.e-licitatie.ro
Daugiau informacijos galima gauti pirmiau nurodytu adresu
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami pirmiau nurodytu adresu
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Kitas tipas: Unitate sanitară
I.5)Pagrindinė veikla
Sveikata

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Acord-cadru de furnizare oxigen medicinal lichid, oxigen medicinal îmbuteliat, gaze medicale, gaze tehnice. Cod unic de identificare 4222239/2019/16

Nuorodos numeris: 4222239/2019/16
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
24111900
II.1.3)Sutarties tipas
Prekės
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Furnizare de oxigen medicinal lichid, oxigen medicinal imbuteliat, gaze medicale, gaze tehnice, conform caietului de sarcini. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari: in a 10-a zi inainte de termenul limita stabilit in anuntul de participare pentru depunerea ofertelor. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor – 15 zile.

II.1.5)Numatoma bendra vertė
Vertė be PVM: 1 789 872.48 RON
II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
24110000
24111500
50800000
51500000
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: RO413
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Spitalul Judetean de Urgenta Drobeta-Turnu Severin, judetul Mehedinti, bulevardul Mihai Viteazul nr. 6D,

cod postal 220064.

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Achizitionare de oxigen medicinal lichid, oxigen medicinal imbuteliat, gaze medicale (bioxid de carbon medicinal, entonox), gaze tehnice (acetilena) si a solutiilor tehnice aferente livrarii.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)Numatoma vertė
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė mėnesiais: 24
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.12)Informacija apie elektroninius katalogus
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Dalyvavimo sąlygos
III.1.1)Tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:

1) Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016; modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti (inclusiv eventualii terti si subcontractanti) la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea AC, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi:

— certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (bugetul local, bugetul de stat) la momentul prezentarii,

— cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau al celor ce au putere de reprazentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv,

— dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice,

— alte documente edificatoare, dupa caz;

2) Neincadrarea in situatiile prevazute de art. 58-63 din Legea nr. 98/2016. Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de achizitie sunt:

— dr. Maliborschi-Marinescu Victor – manager,

— dr. Maziliu Delia-Maria – director medical,

— ec. Tilea Simona – director financiar-contabil,

— as. Bololoi Elena – director de ingrijiri.

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca op. economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatiile care fac obiectul contractului. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv:

— certificat constatator emis de ONRC sau, in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta,

— aviz de functionare emis de A.N.M.D.M. conform art. 9 din HG 34/2009, privind conditiile de introducere pe piata a dispozitivelor medicale, din care sa rezulte ca operatorul economic are dreptul sa comercializeze produsele ofertate pe teritoriul Romaniei, in termen de valabilitate,

— autorizatie de punere pe piata de la Agentia Nationala a Medicamentului si Dispozitivelor Medicale, conform art. 800 din Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii cu modificarile si completarile ulterioare, titlul XVIII „Medicamentul”, in termen de valabilitate,

— autorizatie de fabricatie/distributie pentru gazele ofertate emisa de Agentia Nationala a Medicamentului si Dispozitivelor Medicale, doar daca ofertantul este producator, in baza art. 755 din Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii cu modificarile si completarile ulterioare, Titlul XVIII „Medicamentul” si a Ordinului M.S. nr. 1295/2015 in termen de valabilitate,

— certificat de buna practica (GMP) pentru gazele ofertate, emis de Agentia Nationala a Medicamentului si Dispozitivelor Medicale, conf. Ordinului M.S. nr. 1295/2015 in termen de valabilitate,

— autorizatie de distributie angro emisa de Agentia Nationala a Medicamentului si Dispozitivelor Medicale, pentru gaze medicale, conform Legii 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii cu modif [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Ekonominė ir finansinė padėtis
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Specificati cifra de afaceri medie anuala. Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire in conformitate cu prevederile art. 196 din Legea 98/2016, cu informatiile aferente situatiei lor privind media cifrei de afaceri globale a ofertantului pentru ultimii 3 ani trebuie sa fie cel putin egala cu valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent (fara TVA) x 2. Pragul minim solicitat privind cifra de afaceri globala pe ultimii 3 ani este 1 789 872,48 RON.

Minimalus (-ūs) standartas (-ai), kurio (-ių) gali būti reikalaujama:

Bilanturi contabile sau extrase din bilant sau alte documente emise de organisme de specializate care confirma nivelul cifrei de afaceri inscris in DUAE.

III.1.3)Techniniai ir profesiniai pajėgumai
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat. Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire in conformitate cu prevederile art. 179 din Legea 98/2016, cu informatiile aferente situatiei lor privind experienta similara prin prezentarea principalelor livrari de produse similare efectuate in ultimii 3 ani cu o valoare cel putin egala cu valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent. Ultimii 3 ani se raporteaza la data limita de depunere a ofertelor. Pragul minim solicitat privind produsele similare livrate in ultimii 3 ani este de 894 936,24 RON.

Minimalus (-ūs) standartas (-ai), kurio (-ių) gali būti reikalaujama:

Prezentarea listei principalelor livrari de produse similare in ultimii 3 ani.

III.1.5)Informacija apie rezervuotas sutartis
III.2)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.2.2)Sutarties vykdymo sąlygos:
III.2.3)Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
Viešasis pirkimas susijęs su preliminariosios sutarties sudarymu
Preliminarioji sutartis su vieninteliu veiklos vykdytoju
IV.1.4)Informacija apie sprendimų ar pasiūlymų skaičiaus mažinimą derybų ar dialogo metu
IV.1.6)Informacija apie elektroninį aukcioną
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: ne
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.1)Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą
IV.2.2)Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas
Data: 17/09/2019
Vietos laikas: 15:00
IV.2.3)Kvietimų pateikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams numatyta data
IV.2.4)Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti:
Rumunų kalba
IV.2.6)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
Pasiūlymas turi galioti iki: 17/12/2019
IV.2.7)Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos
Data: 17/09/2019
Vietos laikas: 15:00
Vieta:

In SEAP.

Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:

Membrii comisiei de evaluare.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai pasikartojantis pirkimas: ne
VI.2)Informacija apie elektroninius darbo srautus
VI.3)Papildoma informacija:

Documentatia va fi descarcata de pe site-ul www.e-licitatie.ro

Toate raspunsurile la solicitarile de clarificari cerute de operatorii economici sau formulate de autoritatea contractanta/decizii C.N.S.C./contestatii/note de informare/masuri de remediere vor fi postate pe site-ul www.e-licitatie.ro la rubrica Documentatii/clarificari/decizii, precum si prin publicare de erate.

Fiind o procedura de achizitie publica desfasurata integral on-line, garantia de participare, documentele de calificare, propunerea tehnica si propunerea financiara se vor posta obligatoriu in SEAP, scanate in format pdf, pana la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Pentru vizualizarea documentatei de atribuire incarcata in SEAP, este necesar un program ce permite vizualizarea fisierelor semnate electronic. Acest program este disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica. Documentele transmise in SEAP vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, conf. art. 60 alin. (4) din HG 395/2016.

VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresas: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Miestas: București
Pašto kodas: 030084
Šalis: Rumunija
El. paštas: office@cnsc.ro
Telefonas: +40 213104641
Faksas: +40 213104642 / +40 218900745

Interneto adresas: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga
VI.4.3)Peržiūros procedūra
Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):

Termenele de formulare a contestatiei si de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 8 si art. 49 alin. (8) din Legea nr. 101/2016.

VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
Oficialus pavadinimas: Biroul Achiziții Publice
Adresas: Bulevardul Mihai Viteazul nr. 6D
Miestas: Drobeta-Turnu Severin
Pašto kodas: 220064
Šalis: Rumunija
El. paštas: birou.achizitii@yahoo.com
Telefonas: +40 252326094
Faksas: +40 252326094

Interneto adresas: http://www.spitjudseverin.ro

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
09/08/2019