Leveringen - 384606-2019

14/08/2019    S156

Frankrijk-Évian-les-Bains: Besturings-, beveiligings- of signalisatie-uitrusting voor parkeergelegenheid

2019/S 156-384606

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Ville d'Évian-les-Bains
Postadres: 2 rue de Clermont, CS 80098
Plaats: Évian-les-Bains
NUTS-code: FRK28 Haute-Savoie
Postcode: 74502
Land: Frankrijk
E-mail: marches-publics@ville-evian.fr
Telefoon: +33 450831091
Fax: +33 450831054
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://ville-evian.fr
Adres van het kopersprofiel: https://www.marches-securises.fr
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Automates de paiement et contrôle d'accès des parkings, relance suite à déclaration sans suite de la précédente consultation

Referentienummer: 19S0077B
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34996300 Besturings-, beveiligings- of signalisatie-uitrusting voor parkeergelegenheid
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 500 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34996300 Besturings-, beveiligings- of signalisatie-uitrusting voor parkeergelegenheid
98351000 Beheersdiensten van parkeerruimte
98321100 Barbiersdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRK28 Haute-Savoie
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 500 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 7
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 122-297943
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 12/09/2019
Plaatselijke tijd: 16:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/08/2019