Leveringen - 384608-2019

14/08/2019    S156    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Slovenië-Ljubljana: Productie-uitrusting voor uitzendingen

2019/S 156-384608

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, Ljubljana
Nationaal identificatienummer: 5056497000
Postadres: Kolodvorska ulica 2
Plaats: Ljubljana
NUTS-code: SI
Postcode: 1000
Land: Slovenië
Contactpersoon: Alenka Rome
E-mail: alenka.rome@rtvslo.si
Telefoon: +386 14752189

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.rtvslo.si/razpisi

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://www.rtvslo.si/razpisi
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=11917
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: JAVNI ZAVOD

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Nakup video/avdio produkcijskega in novičarskega sistema (NRCS)

Referentienummer: JN-B0883
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
32211000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Predmet javnega naročila je nakup video/avdio produkcijskega in novičarskega sistema (NRCS) - skladno z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila JN-B0883.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
32211000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SI
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ljubljana

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Predmet javnega naročila je nakup video/avdio produkcijskega sistema za zajem, obdelavo in predvajanje V/A materialov in novičarski sistem (NRCS). Oprema bo namenjena produkciji televizijskih in radijskih programov na RTV Slovenija - skladno z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila JN-B0883.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Ponudnik (gospodarski subjekt) mora imeti veljavno registracijo in vsa potrebna dovoljenja pristojnih organov za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega javnega naročila.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Po dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, ki je brezplačno na voljo na spletnem naslovu: http://www.rtvslo.si/razpisi - na podstrani Javna naročila - public procurement pod oznako Javno naročilo JN-B0883.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 23/09/2019
Plaatselijke tijd: 09:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Sloveens, Engels
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 23/12/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 23/09/2019
Plaatselijke tijd: 09:01

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila je brezplačno na voljo na spletni strani: www.rtvslo.si/razpisi na podstrani Javna naročila - Public procurement pod oznako Javno naročilo JN-B0883. Na tej strani bodo objavljene tudi morebitne spremembe dokumentacije, zato morajo ponudniki spremljati objave na tej spletni strani.

Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 11.9.2019 10:00:00

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
Postadres: Slovenska cesta 54
Plaats: Ljubljana
Postcode: 1000
Land: Slovenië
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, Ljubljana
Postadres: Kolodvorska ulica 2
Plaats: Ljubljana
Postcode: 1000
Land: Slovenië
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/08/2019