Leveringen - 384623-2019

14/08/2019    S156    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Polen-Warschau: Vlakgommen

2019/S 156-384623

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Postadres: ul. Szamocka 3, 5
Plaats: Warszawa
NUTS-code: PL911 Miasto Warszawa
Postcode: 01-748
Land: Polen
E-mail: sekretariatDZP@zus.pl
Telefoon: +48 226671719
Fax: +48 226671733

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.zus.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.zus.pl
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://epuap.gov.pl/wps/myportal/
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: instytucja ubezpieczenia społecznego

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Zakup i dostawa gumek zakuwanych 2 skuwkami

Referentienummer: TZ/271/25/19
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30192100 Vlakgommen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa gumek zakuwanych 2 skuwkami.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 2 do SIWZ, wzorze umowy (część A i/lub B zamówienia).

1.1. Przedmiot zamówienia podzielony jest na następujące części:

1.1.1.Część A – gumka zakuwana 2 skuwkami o długości 41 cm, w ilości 5 000 000 szt.;

1.1.2.Część B - gumka zakuwana 2 skuwkami o długości 38 cm, w ilości 2 000 000 szt.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor meerdere percelen, maximumaantal: 2
Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund: 2
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Część A – gumka zakuwana 2 skuwkami o długości 41 cm, w ilości 5 000 000 szt.

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30192100 Vlakgommen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL POLSKA
Voornaamste plaats van uitvoering:

Dostawy realizowane będą zgodnie z Harmonogramem dostaw stanowiącym załącznik nr 4 do umowy.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Część A – gumka zakuwana 2 skuwkami o długości 41 cm, w ilości 5 000 000 szt.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

1. Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest wnieść wadium:

1.1. W części A zamówienia: w wysokości: 7 500,00 PLN (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych i 00/100).

2.Termin wykonania zamówienia – od dnia zawarcia umowy, lecz nie wcześniej niż od dnia 2.1.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Część B - gumka zakuwana 2 skuwkami o długości 38 cm, w ilości 2 000 000 szt.

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30192100 Vlakgommen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL POLSKA
Voornaamste plaats van uitvoering:

Dostawy realizowane będą zgodnie z harmonogramem dostaw stanowiącym załącznik nr 4 do umowy.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Część B - gumka zakuwana 2 skuwkami o długości 38 cm, w ilości 2 000 000 szt.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

1. Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest wnieść wadium:

1.1. W części B zamówienia: w wysokości: 6 000,00 PLN (słownie: sześć tysięcy złotych i 00/100).

2. Termin wykonania zamówienia – od dnia zawarcia umowy, lecz nie wcześniej niż od dnia 2.1.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

I. Dotyczy części A i B zamówienia:

1. Dostawy realizowane będą zgodnie z harmonogramem dostaw stanowiącym załącznik nr 4 do umowy w dni robocze zamawiającego (tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy), zwanych dalej „dni robocze”, w godzinach 8:00 – 14:30, do wskazanych poniżej bezpośrednich odbiorców:

1) Wydział Produkcji Wieloprofilowej (Biuro Poligrafii), ul. Podskarbińska 25a, 03-829 Warszawa, POLSKA.

2) Wydział Produkcji Poligraficznej- 1 Biura Poligrafii w Chorzowie ul. Lwowska 2a, 41-500 Chorzów, POLSKA.

3) Wydział Produkcji Poligraficznej- 2 Biuro Poligrafii w Słupsku, Plac Zwycięstwa 8, 76-200 Słupsk, POLSKA.

II.

1. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zawarte zostały we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 17/09/2019
Plaatselijke tijd: 09:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 17/09/2019
Plaatselijke tijd: 13:00
Plaats:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w Warszawie, ul. Szamocka 3,5, skrzydło C, piętro I, sala narad nr 135, POLSKA.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

I. Podstawy wykluczenia - z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawcę:

1. Do którego odnoszą się obligatoryjne przesłanki wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

2. W stosunku do którego otwarto likwidację (...) - zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

3. Który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków (...) - zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp.

II. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia:

1. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego (...) – zgodnie z § 5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126).

2. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego (...) – zgodnie z § 5 pkt 2 ww. Rozporządzenia.

3. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (...) – zgodnie z § 5 pkt 3 ww. Rozporządzenia.

4. Odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (...) – zgodnie z § 5 pkt 4 ww. Rozporządzenia.

5. Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków (...) – zgodnie z § 5 pkt 5 ww. Rozporządzenia.

6. Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienie publiczne – zgodnie z § 5 pkt 6 ww. Rozporządzenia.

7. Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (...) –zgodnie z § 5 pkt 10 ww. Rozporządzenia.

8. Oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716) – zgodnie z § 5 pkt 9 ww. Rozporządzenia.

9. Aktualny na dzień składania ofert JEDZ w wersji elektronicznej zgodnie z pkt. 4.4.1.1. SIWZ.

III. Inne informacje dodatkowe.

1. W przypadku wniesienia odwołania, odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu pocztą elektroniczną – wyłącznie na adres: SekretariatDZP@zus.pl

2. Zmiany postanowień umowy dokonywane będą zgodnie z postanowieniami SIWZ oraz wzorem umowy.

3. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/08/2019