Leveringen - 384624-2019

14/08/2019    S156    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Polen-Warschau: Personenwagens

2019/S 156-384624

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Centrala
Postadres: al. Niepodległości 190
Plaats: Warszawa
NUTS-code: PL
Postcode: 00-608
Land: Polen
Contactpersoon: Biuro Zamówień Publicznych
E-mail: bzp@krus.gov.pl
Telefoon: +48 225926420

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.krus.gov.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://ezamowienia.krus.gov.pl/krus
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://ezamowienia.krus.gov.pl/krus
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: ubezpieczenia rolnicze

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Zakup 35 szt. samochodów osobowych na potrzeby OR i PT KRUS

Referentienummer: 0000-ZP.261.15.2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34110000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest zakup 35 szt. samochodów osobowych fabrycznie nowych, wyprodukowanych w 2019 r., spełniających wymogi i parametry techniczno-eksploatacyjne określone w Załączniku nr 1 do SIWZ, na potrzeby Oddziałów Regionalnych i Placówek Terenowych KRUS, w podziale na części:

Część 1 – 33 samochody małolitrażowe;

Część 2 – 2 samochody z napędem 4x4.

Samochody w ramach każdej z 2 części postępowania muszą być tej samej marki, modelu, typu nadwozia i wersji wyposażenia oraz posiadać takie same parametry techniczno-eksploatacyjne.

Charakterystyka poszczególnych samochodów stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 1 300 813.01 PLN
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

33 samochody osobowe małolitrażowe

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34110000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

33 samochody osobowe małolitrażowe spełniające wymogi i parametry techniczno-eksploatacyjne określone w Załączniku nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Zużycie energii (Kz) / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Przedłużona gwarancja mechaniczna (Kg) / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin dostawy (Kd) / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Dodatkowy komplet opon zimowych (Ko) / Weging: 10
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 178 861.79 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 13/12/2019
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 30 000 PLN przed upływem terminu składania ofert.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

2 samochody osobowe z napędem 4x4

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34110000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

2 samochody z napędem 4x4 spełniające wymogi i parametry techniczno-eksploatacyjne określone w Załączniku nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Zużycie energii (Kz) / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Przedłużona gwarancja mechaniczna (Kg) / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin dostawy (Kd) / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Dodatkowy komplet opon zimowych (Ko) / Weging: 10
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 121 951.22 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 13/12/2019
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 3 500 PLN.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

I. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 5 pkt 4) ustawy Pzp.

W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku wykonawców, ocena ww. wymagań będzie dla tych wykonawców dokonana odrębnie.

II. Wymagane dokumenty na potwierdzenie nie podlegania wykluczeniu:

1. informacja z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp.

1.1. wykonawca mający siedzibę na terytorium RP, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zam. poza terytorium RP, której dotyczy dok. wskazany w pkt 1, składa dok., wskazany w pkt 4, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zam. ma osoba, której dok. miał dotyczyć, nie wydaje się takich dok., zastępuje się go dok. zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zam. tej osoby.

3. Oświadczenie wykonawcy:

— o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dok. potwierdz. dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,

— o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne.

4. Jeżeli wyk. ma siedzibę lub miejsce zam. poza terytorium RP, zamiast dok., o których mowa w pkt 1. – składa inform. z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dok. wydany przez właściwy organ sądowy lub adm. kraju, w którym wyk. ma siedzib. lub miejsce zam. lub miejsce zam. ma osoba, której dotyczy inf. albo dok., w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp.

5. Jeżeli w kraju, w którym wyk. ma siedzibę lub miejsce zam. lub miejsce zam. ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, wskazanych w pkt 4, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wyk., ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, adm. lub organem samorządu zawodowego lub gosp. właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zam. wyk. lub tej osoby.

6. Dok. w pkt 1 i 4 mają być wystawione nie wcześniej niż 6 mies. przed terminem składania ofert.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zamawiający nie określa szczegółowego wymagania w tym zakresie.

Eventuele minimumeisen:

Zamawiający nie określa szczegółowego wymagania w tym zakresie.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Dla części 1 zamówienia: zamawiający na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu określonego w sekcji III 1.3). Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów, będzie żądał wykazu dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego te dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnych charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. Wykaz powinien zawierać dostawy na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w niniejszym postępowaniu (wzór wykazu stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ).

Eventuele minimumeisen:

Dla część 1 zamówienia:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał nie mniej niż 2 dostawy, każda co najmniej 10 sztuk samochodów jednorazowo i o wartości 500 000 PLN brutto każda.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

1. Umowa zostanie zawarta według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 16/09/2019
Plaatselijke tijd: 09:30
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 16/09/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

Siedziba zamawiającego, sala konferencyjna A.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

1. Wykonawca składa wraz z ofertą formularz oświadczenia w postaci Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia według Rozp. wykonawczego Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5.1.2016 r. ustanawiającego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz.U. UE L 3/16). Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów oraz zobowiązany będzie przedstawić dokumenty wskazane w sekcji III.1.1) odnoszące się do tych podmiotów.

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity dokument składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokument ten musi potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

4. W zakresie części IV JEDZ, sekcja α - wykonawca może ograniczyć się do złożenia ogólnego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i nie wypełniać dalszych pól odnoszących się do szczegółowych warunków udziału w postępowaniu określonych przez zamawiającego.

5. Zamawiający, zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

6. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, zobowiązany jest przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

7. Termin związania ofertą - 60 dni.

8. Wybrany wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 2 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie, najpóźniej w dniu podpisania umowy.

9. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

10. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, będzie zobowiązany do złożenia wypełnionego Załącznika nr 1 do wzoru umowy - parametry techniczno-eksploatacyjne oferowanego samochodu, na potwierdzenie, że oferowane samochody spełniają wymagania określone w SIWZ.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postadres: ul. Postępu 17A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
Telefoon: +48 224587777
Fax: +48 224587700
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postadres: ul. Postępu 17A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
Telefoon: +48 224587777
Fax: +48 224587700
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/08/2019