Leveringen - 384625-2019

14/08/2019    S156

Roemenië-Câmpeni: Instrumentarium voor tomografie

2019/S 156-384625

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Spitalul Orășenesc Câmpeni
Nationaal identificatienummer: 4331074
Postadres: Str. Horea nr. 63
Plaats: Câmpeni
NUTS-code: RO121 Alba
Postcode: 515500
Land: Roemenië
Contactpersoon: Ana Elena Țăran
E-mail: spitalul_cimpeni@yahoo.com
Telefoon: +40 258771715/+40 25877171
Fax: +40 258771976

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.spitalulcampeni.ro

Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.e-licitatie.ro
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Spital
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Achiziție aparat computer tomograf

Referentienummer: 1/2019/4331074
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33115000 Instrumentarium voor tomografie
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Autoritatea contractanta, doreste achizitionarea unui aparat computer tomograf, in vederea dotarii Laboratorului de Imagistica Medicala din cadrul institutiei. Prin contract se va asigura furnizarea echipamentului medical, inclusiv instalare, punere în funcţiune şi instruirea personalului utilizator.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 1 067 226.90 RON
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO121 Alba
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Orasenesc Campeni, loc. Campeni, Str. Horea nr. 63, jud. Alba, cod 515500.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Furnizare aparat computer tomograf, inclusiv amenajare spatiu, instalare punere în funcţiune şi instruirea personalului utilizator.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Caracteristici tehnice / Weging: 4
Kwaliteitscriterium - Naam: Caracteristici tehnice / Weging: 4
Kwaliteitscriterium - Naam: Caracteristici tehnice / Weging: 4
Kwaliteitscriterium - Naam: Caracteristici tehnice / Weging: 4
Kwaliteitscriterium - Naam: Caracteristici tehnice / Weging: 4
Kwaliteitscriterium - Naam: Caracteristici tehnice / Weging: 3
Kwaliteitscriterium - Naam: Caracteristici tehnice / Weging: 4
Kwaliteitscriterium - Naam: Caracteristici tehnice / Weging: 4
Kwaliteitscriterium - Naam: Caracteristici tehnice / Weging: 4
Kwaliteitscriterium - Naam: Caracteristici tehnice / Weging: 4
Kwaliteitscriterium - Naam: Caracteristici tehnice / Weging: 3
Kwaliteitscriterium - Naam: Caracteristici tehnice / Weging: 4
Kwaliteitscriterium - Naam: Caracteristici tehnice / Weging: 4
Prijs - Weging: 50
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 4
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Cerința nr. 1.

Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea de îndeplinire: se va completa DUAE în conformitate cu art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire, cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv documente echivalente, emise in tara de rezidenta, pentru ofertantii straini, urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante doar de ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul întocmit la finalizarea evaluării ofertelor sunt:

— certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul solicitarii,

— cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv,

— după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice,

— alte documente edificatoare, după caz.

În cazul în care în țara de origine sau țara în care este stabilit ofertantul/terțul susținător/subcontractantul nu se emit documente de natura celor prevăzute mai sus sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute la art. 164, 165 și 167, autoritatea contractantă are obligația de a accepta o declarație pe proprie răspundere sau, dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens.

Cerința nr. 2.

Persoanele cu funcție de decizie din cadrul autorității contractante cu privire la organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire sunt:

— manager: dr. Morar Lacramioara,

— director financiar-contabil: ec. Taran Ana Elena,

— director medical: dr. Senila Daniel Ioan.

Modalitatea de îndeplinire: declaratia privind neincadrarea in situatiile potential generatoare de conflict de interese asa cum sunt acestea definite la art. 60 din Legea 98/2016, conform prevederilor sectiunii IV din acelasi act normativ. Aceasta declaratie va fi prezentata de ofertanti, terti sustinatori si subcontractanti. Declaratia privind neincadrarea in situatiile potential generatoare de conflict de interese va fi prezentata de ofertanti, terti sustinatori si subcontractanti odata cu DUAE. In cazul operatorilor economici straini se vor prezenta documente echivalente emise in conformitate cu legislatia aplicabila in tara de rezidenta.

AC are obligația completării formularului de integritate conform art. 5 din Legea nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică.

Operatorii economici participanti au obligatia de a completa online, conform facilitatilor sistemului, Documentul Unic de Achizitie European (DUAE), prin care demonstreaza ca indeplinesc cerintele referitoare la situatia personala. Toate documentele, respectiv declaratia privind neîncadrarea în prevederile art. 60 din Legea 98/2016, documentele propunerii tehnice, propunerii financiare si documentul care atesta constituirea garantiei de participare, se vor depune in S.I.C.A.P., semnate cu semnatura electronica.

Cerința nr. 1.

Operatorii economici care depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara rezidentă, din care să reiasă [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat. Lista cu principalele livrari de produse de natura celor care fac obiectul contractului, efectuate în ultimii 3 ani, calculati prin raportare la data limita de depunere a ofertelor, continând valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati.

Eventuele minimumeisen:

Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire. Operatorul economic declarat castigator, dupa aplicarea criteriului de atribuire, va prezenta la solicitarea autoritatii contractante, in sustinerea acestei cerinte – contracte, procese-verbale, documente constatatoare sau orice alte documente care sa confirme cele mentionate in DUAE.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 04/09/2019
Plaatselijke tijd: 15:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Roemeens
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 04/12/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 04/09/2019
Plaatselijke tijd: 15:00
Plaats:

In SEAP.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Comisia.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postadres: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Plaats: București
Postcode: 030084
Land: Roemenië
E-mail: office@cnsc.ro
Telefoon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internetadres: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/08/2019