Deze website wordt aangepast in verband met de brexit. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Leveringen - 384627-2019

14/08/2019    S156    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Roemenië-Boekarest: Instrumentarium voor sterilisatie, desinfectie en reiniging

2019/S 156-384627

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Spitalul Clinic de Urgență București
Nationaal identificatienummer: 4505332
Postadres: Calea Floreasca nr. 8
Plaats: Bucureşti
NUTS-code: RO321
Postcode: 014461
Land: Roemenië
Contactpersoon: Ec. Andreea Hardau
E-mail: achizitii@urgentafloreasca.ro
Telefoon: +40 215992283
Fax: +40 215992282

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.urgentafloreasca.ro

Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.e-licitatie.ro
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Spital
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Furnizare echipamente medicale

Referentienummer: 2019450533239
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33191000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Furnizare echipamente medicale – conform caietului de sarcini.

In temeiul prevederilor art. 160 din Legea 98/2016, modificata prin OUG 107/2017, operatorii economici interesati de procedura vor solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire cu 20 zile inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor, iar in temeiul art. 161 din Legea 98/2016, modificata prin OUG 107/2017, raspunsul autoritatii contractante va fi transmis cu 10 zile inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 1 039 121.36 RON
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor meerdere percelen, maximumaantal: 5
Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund: 5
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Sistem de sterilizare la temperatură joasă, cu formaldehidă, de capacitate mică 144 l

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33191000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti – Calea Floreasca nr. 8, sector 1.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Sistem de sterilizare la temperatura joasa, cu formaldehida, de capacitate mica 144 l – 1 bucata – conform caietului de sarcini.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Termenul de livrare / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Perioada de garantie acordata / Weging: 10
Prijs - Weging: 80
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 239 495.80 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 2
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Videobronhoscop

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33168100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti – Calea Floreasca nr. 8, sector 1.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Videobronhoscop – 1 bucata – conform caietului de sarcini.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Termenul de livrare / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Perioada de garantie acordata / Weging: 10
Prijs - Weging: 80
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 70 651.89 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 2
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Stație de tratare a apei (osmoză)

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45232430
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti – Calea Floreasca nr. 8, sector 1.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Statie de tratare a apei (osmoza) – 1 bucata – conform caietului de sarcini.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Termenul de livrare / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Perioada de garantie acordata / Weging: 10
Prijs - Weging: 80
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 32 773.11 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 2
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Videofibroscop

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33168100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti – Calea Floreasca nr. 8, sector 1.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Videofibroscop – 1 bucata – conform caietului de sarcini.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Termenul de livrare / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Perioada de garantie acordata / Weging: 10
Prijs - Weging: 80
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 133 175.34 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 2
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Sistem de sterilizare cu abur, de capacitate mare 8 STU, cu 2 uși (capacitate 550 l-600 l)

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33191000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti – Calea Floreasca nr. 8, sector 1.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Sistem de sterilizare cu abur, de capacitate mare 8 STU, cu 2 uși (capacitate 550 l-600 l) – 1 bucata – conform caietului de sarcini.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Termenul de livrare / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Perioada de garantie acordata / Weging: 10
Prijs - Weging: 80
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 563 025.22 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 2
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Cerinta nr. 1 – Informatii privind neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare. Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant-daca este cazul) va completa cerinta corespunzatoare din formularul DUAE.

Cerinta nr. 2 – Informatii privind neincadrarea in prevederile art. 165 si art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare. Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant-daca este cazul) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE.

Cerinta nr. 3 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 59 si 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare. Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant, daca este cazul) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire si se va atasa declaratia in SEAP odata cu DUAE.

Persoane cu functie de decizie din cadrul Spitalului Clinic de Urgenta Bucuresti:

— dr. Ionut Negoi – manager interimar,

— dr. Gabriel Constantinescu – director medical interimar,

— ec. Maria Dinescu – director financiar-contabil,

— Laura Munteanu-Rosu – director Ingrijiri,

— ing. ec. Madalin Necula – sef Serviciu Achizitii Publice.

Documentele justificative care sustin cerintele 1 si 2 si care se vor prezenta doar de catre operatorul economic declarat castigator – indeplinirea obligatiilor exigibile de plata la bugetul consolidat al statului. Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant, daca este cazul) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire. Pentru confirmarea celor declarate in DUAE se va solicita doar operatorul economic declarat castigator dupa aplicarea criteriului de atribuire prezentarea pana la data incheierii raportului procedurii de atribuire a urmatoarelor documente:

— certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice privind obligatiile de plata la bugetul consolidat al statului in original sau copie certificata pe proprie raspundere pentru conformitate cu originalul, document din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii restante la momentul in care trebuie sa prezinte acest certificat. In acest caz sunt aplicabile prevederile art. 166 (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare,

— certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice privind obligatiile de plata la bugetul local in original sau copie certificata pe proprie raspundere pentru conformitate cu originalul, document din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii restante la momentul in care trebuie sa prezinte acest certificat. In acest caz sunt aplicabile prevederile art. 166 (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

Pentru persoane juridice straine: operatorul economic va prezenta documente edificatoare – eliberate de autoritati ale tarii de origine (certificate, caziere judiciare, alte documente echivalente) pentru a rezulta apartenenta/înregistrarea la organe din tara respectiva. Se vor prezenta conform prevederilor legale, care sa ateste ca acestia nu inregistreaza obligatii fiscale restante in conditiile legii incidente in tara de rezidenta. Documentele prezentate in alta limba decat cea romana vor fi insotite de traducere autorizata. Pentru persoanele juridice straine ca modalitate de indeplinire a cerintei este si completarea DUAE conform art. 193 din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, urmand ca documentele edificatoare sa fie prezentate doar la solicitarea autoritatii contractante, la finalizarea evaluarii ofertelor. In ceea ce priveste obligatiile fiscale acestea vor fi indeplinite in conformitate cu prevederile din tara de rezidenta, ca sunt legal constituiti, ca nu se afla in niciuna dintre situatil [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 16/09/2019
Plaatselijke tijd: 15:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Roemeens
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 16/11/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 16/09/2019
Plaatselijke tijd: 15:00
Plaats:

In SEAP.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Documentatia de atribuire este afisata in SICAP, www.e-licitatie.ro

Toate raspunsurile la clarificari cerute de catre operatorii economici sau formulate de catre autoritatea contractanta vor fi postate pe site-ul www.e-licitatie.ro

Instructiuni privind DUAE – A se vedea documentul „Instrucțiuni pentru ofertanți” atasat prezentei documentatii de atribuire, punct 1 – „Instrucțiuni privind DUAE”.

Fara a aduce atingere prevederilor Legii nr. 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate, cu modificarile si completarile ulterioare, operatorul economic va preciza in oferta depusa acele informatii cuprinse in propunerea tehnica pe care le declară ca fiind confidențiale.

Caracterul confidențial trebuie demonstrat prin orice mijloace de probă. In lipsa documentelor care demonstreaza caracterul confidential, documentele vor fi considerate ca neconfidentiale.

În cazul în care 2 sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face conform art. 139 alin. (3) din H.G. 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postadres: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Plaats: București
Postcode: 030084
Land: Roemenië
E-mail: office@cnsc.ro
Telefoon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internetadres: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Legea 101/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Spitalul Clinic de Urgență București
Postadres: Calea Floreasca nr. 8
Plaats: București
Postcode: 014461
Land: Roemenië
E-mail: achizitii@urgentafloreasca.ro
Telefoon: +40 215992283

Internetadres: www.urgentafloreasca.ro

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/08/2019