Leveringen - 384631-2019

Submission deadline has been amended by:  426299-2019
14/08/2019    S156    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Polen-Warschau: Computeruitrusting en -benodigdheden

2019/S 156-384631

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Straż Miejska m.st. Warszawy
Nationaal identificatienummer: 5262150068
Postadres: Młynarska 43/45
Plaats: Warszawa
NUTS-code: PL911
Postcode: 01-170
Land: Polen
Contactpersoon: Emil Wiszniewski, Wydział Zamówień Publicznych Straży Miejskiej m.st. Warszawy, ul. Sołtyka 8/10, budynek A, wejście C, 01-163 Warszawa
E-mail: emil.wiszniewski@strazmiejska.waw.pl
Telefoon: +48 228511612
Fax: +48 226656044

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.strazmiejska.waw.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://strazmiejska-waw.ezamawiajacy.pl
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://strazmiejska-waw.ezamawiajacy.pl
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Openbare orde en veiligheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa sprzętu komputerowego

Referentienummer: SM-WZP-2131-15/19
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30200000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego - komputerów wraz z systemem operacyjnym, monitorów, urządzeń wielofunkcyjnych, akcesoriów i podzespołów komputerowych.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 153 902.43 PLN
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dostawa komputerów wraz z systemem operacyjnym

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30213000
30213300
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL911
Voornaamste plaats van uitvoering:

Warszawa, ul. Sołtyka 8/10, POLSKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dostawa komputerów stacjonarnych typu all in one w liczbie 30 sztuk

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin wykonania zamówienia / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Okres gwarancji na sprzęt komputerowy / Weging: 25
Kwaliteitscriterium - Naam: Realizacja napraw gwarancyjnych najpóźniej następnego dnia roboczego / Weging: 10
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 98 373.98 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 30
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dostawa monitorów

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30231300
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL911
Voornaamste plaats van uitvoering:

Warszawa, ul. Sołtyka 8/10, POLSKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dostawa monitorów LCD w liczbie 20 sztuk

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin wykonania zamówienia / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Okres gwarancji na sprzęt komputerowy / Weging: 25
Kwaliteitscriterium - Naam: Realizacja napraw gwarancyjnych najpóźniej następnego dnia roboczego / Weging: 10
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 7 723.58 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 30
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30232110
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL911
Voornaamste plaats van uitvoering:

Warszawa, ul. Sołtyka 8/10, POLSKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych mono w liczbie 5 sztuk, typ I format A4 wraz z dodatkowymi 15 sztukami zintegrowanych tonerów (o pojemności nie mniejszej niż na 12 000 wydruków).

2. Dostawa jednego urządzenia wielofunkcyjnego mono typ II format A3 wraz z dodatkowym kompletem materiałów eksploatacyjnych w postaci bębna (o pojemności nie mniejszej niż na 75 000 wydruków) w liczbie 1 sztuka oraz tonerami w ilości zapewniającej całkowite zużycie bębna.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin wykonania zamówienia / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Okres gwarancji na sprzęt komputerowy / Weging: 25
Kwaliteitscriterium - Naam: Realizacja napraw gwarancyjnych najpóźniej następnego dnia roboczego / Weging: 10
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 25 447.15 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 30
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dostawa akcesoriów komputerowych

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30233132
30237410
30237460
31224400
30234500
30236000
30237000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL911
Voornaamste plaats van uitvoering:

Warszawa, ul. Sołtyka 8/10, POLSKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Dostawa dysków twardych zewnętrznych USB 3.1 min 2 TB w liczbie 10 sztuk

2. Dostawa dysków twardych wewnętrznych SSD SATA 3 min. 500 GB w liczbie 15 sztuk

3. Dostawa myszek komputerowych w liczbie 50 sztuk

4. Dostawa klawiatur komputerowych w liczbie 40 sztuk

5. Dostawa zestawów bezprzewodowych mysz + klawiatura w liczbie 3 sztuk

6. Dostawa pendrive USB 3.0 min. 32 GB w liczbie 10 sztuk

7. Dostawa kabli HDMI 5 m w liczbie 5 sztuk

8. Dostawa kabli VGA 15 m w liczbie 5 sztuk

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin wykonania zamówienia / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Okres gwarancji na sprzęt komputerowy / Weging: 25
Kwaliteitscriterium - Naam: Realizacja napraw gwarancyjnych najpóźniej następnego dnia roboczego / Weging: 10
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 10 975.61 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 30
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dostawa podzespołów komputerowych

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30237140
31712116
30234500
30237134
30211500
30237280
30233132
30234200
48624000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL911
Voornaamste plaats van uitvoering:

Warszawa, ul. Sołtyka 8/10, POLSKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Dostawa płyt głównych w liczbie 2 sztuk

2. Dostawa procesorów w liczbie 2 sztuk

3. Dostawa pamięci RAM DDR 4 w liczbie 4 sztuk

4. Dostawa kart graficznych w liczbie 2 sztuk

5. Dostawa zasilaczy ATX – w liczbie 2 sztuk

6. Dostawa dysków SSD NVMe M.2 500 GB w liczbie 2 sztuk

7. Dostawa dysków SSD 1TB w liczbie 2 sztuk

8. Dostawa obudów stacji roboczych z oknem w liczbie 2 sztuk

9. Dostawa napędów optycznych wewnętrznych w liczbie 2 sztuk

10. Dostawa systemów operacyjnych Microsoft Windows 10 Professional PL 64-bit w liczbie 2 sztuk

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin wykonania zamówienia / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Okres gwarancji na sprzęt komputerowy / Weging: 25
Kwaliteitscriterium - Naam: Realizacja napraw gwarancyjnych najpóżniej następnego dnia roboczego / Weging: 10
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 11 382.11 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 30
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling
Nadere inlichtingen over de elektronische veiling:

Zamawiający przeprowadzi aukcję elektroniczną dla danego zadania na zasadach określonych w Rozdziale XX SIWZ, jeżeli w danym zadaniu zostaną złożone, co najmniej 2 oferty niepodlegające odrzuceniu. Aukcja będzie prowadzona na platformie zakupowej Zamawiającego: https://strazmiejska-waw.ezamawiajacy.pl

IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 16/09/2019
Plaatselijke tijd: 09:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 14/11/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 16/09/2019
Plaatselijke tijd: 09:30
Plaats:

Otwarcie ofert nastąpi na platformie zakupowej Zamawiającego znajdującej się pod adresem http://strazmiejska-waw.ezamawiajacy.pl

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Przystąpienie do udziału w niniejszym postępowaniu wymaga posiadania konta na platformie znajdującej się pod adresem: http://strazmiejska-waw.ezamawiajacy.pl. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami będzie odbywać się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 ze zm.) za pośrednictwem platformy. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują tylko i wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy. Informacje dotyczące obsługi platformy zawiera Rozdział XII SIWZ. Oferty, oświadczenia o których mowa w art. 25a ustawy Pzp sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Przewidywane zmiany umowy.

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w przypadku gdy wystąpią uzasadnione okoliczności powodujące konieczność zmiany zaoferowanego produktu, np.: z powodu wycofania go z produkcji, lub zaprzestania produkcji danego produktu (np.: zakończenia cyklu produkcyjnego danego modelu).

Zaistnienie takiej sytuacji musi być udokumentowane. Produkt zamienny nie może cechować się gorszymi parametrami technicznymi, musi być kompatybilny z pozostałymi elementami przedmiotu umowy oraz nie może powodować podwyższenia ceny umowy wynikającej z oferty przetargowej. Szczegółowo zmiany umowy zostały określone w Rozdziale XXIV SIWZ oraz w § 14 wzoru umowy.

Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

Wykonawca nie podlega wykluczeniu jeżeli wykaże brak podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 w związku z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.

Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.

Wykonawca nie podlega wykluczeniu jeżeli wykaże brak podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 w związku z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.

Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu określone są w rozdziale VII SIWZ, natomiast podstawy wykluczenia w rozdziale VIII SIWZ. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w rozdziale IX SIWZ. Wymagania dotyczące wadium określone są w rozdziale XIV SIWZ. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, zwanego dalej JEDZ, wypełnionego w zakresie pozwalającym na weryfikację wykonawcy pod względem spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w SIWZ – Wykonawca może skorzystać z wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ.

Instrukcja wypełniania JEDZ wg UZP stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.

Do oferty (sporządzonej zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ), oprócz dokumentów wymienionych w Rozdziale IX, za pośrednictwem platformy w postaci plików należy załączyć:

1. Formularz cenowy dla zadania, w zakresie którego oferta jest składana, zgodnie z załącznikiem od 3.1 do 3.5 do SIWZ.

2. Ofertę techniczną dla zadania w zakresie którego oferta jest składana, zgodnie z załącznikiem od 1.1 do 1.5 do SIWZ.

3. Dokument potwierdzający, że oferta została podpisana przez osobę(-y) właściwie umocowaną(-e), jeżeli nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty

(np.: pełnomocnictwo, umowa spółki cywilnej).

4. W sytuacji złożenia oferty wspólnej do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo zgodnie z wymogami opisanymi w Rozdziale IX pkt 5 SIWZ.

5. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniężna a dopuszczalnej zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy Pzp do oferty należy dołączyć oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internetadres: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internetadres: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Urząd Zamówień Publicznych
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587701
Fax: +48 224587700

Internetadres: https://www.uzp.gov.pl/

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/08/2019