Leveringen - 384632-2019

14/08/2019    S156

Polen-Gdansk: Computeruitrusting en -benodigdheden

2019/S 156-384632

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki
Postadres: ul. Narutowicza 11/12
Plaats: Gdańsk
NUTS-code: PL634 Gdański
Postcode: 80-233
Land: Polen
Contactpersoon: Bogusława Litwińska
E-mail: logistyka@eti.pg.edu.pl
Telefoon: +48 583486152
Fax: +48 583472445
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.pg.gda.edu.pl
Adres van het kopersprofiel: www.dzp.pg.edu.pl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.dzp.pg.edu.pl
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: uczelnia wyższa
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatki Politechniki Gdańskiej

Referentienummer: CRZP/198/009/D/19
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30200000 Computeruitrusting en -benodigdheden
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej, zgodnie z opisem przedstawionym w załączniku nr 5 do SIWZ oraz poniższym wyszczególnieniem:

Część I – Dostawa urządzeń komputerowych dla KIOP:

1) komputer – sztuk 1,

2) monitor – sztuk 1,

3) laptop – sztuk 1,

4) karta graficzna – sztuk 1.

Część II – Dostawa serwera dla CMTM:

1) serwer – sztuk 1.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 41 960.32 PLN
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dostawa urządzeń komputerowych dla KIOP

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30231300 Beeldschermen
30237200 Computertoebehoren
30213100 Draagbare computers
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL634 Gdański
Voornaamste plaats van uitvoering:

Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, POLSKA, budynek WETI A (nr 41), pokój 116.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń komputerowych dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej, zgodnie z opisem w załączniku nr 5 do SIWZ oraz poniższym wyszczególnieniem:

Część I – Dostawa urządzeń komputerowych dla KIOP:

1) komputer – sztuk 1,

2) monitor – sztuk 1,

3) laptop – sztuk 1,

4) karta graficzna – sztuk 1.

Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, pochodzić z bieżącej produkcji, wolny od wszelkich wad i uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji i nie może być przedmiotem praw osób trzecich.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Okres gwarancji / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin dostawy / Weging: 20
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 31 369.59 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 28
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, zamawiający żąda:

1) wskazania w formularzu rzeczowo-cenowym, stanowiącym załącznik do oferty, sporządzonym zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik 2A,

2) opisu oferowanego przedmiotu zamówienia.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dostawa serwera dla CMTM

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48820000 Servers
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL634 Gdański
Voornaamste plaats van uitvoering:

Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, POLSKA, budynek WETI A (nr 41), pokój 116.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń komputerowych dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej, zgodnie z opisem w załączniku nr 5 do SIWZ oraz poniższym wyszczególnieniem:

Część I – Dostawa serwera dla CMTM:

1) serwer – sztuk 1.

Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, pochodzić z bieżącej produkcji, wolny od wszelkich wad i uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji i nie może być przedmiotem praw osób trzecich.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Okres gwarancji / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin dostawy / Weging: 20
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 10 590.73 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 28
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, zamawiający żąda:

1) wskazania w formularzu rzeczowo-cenowym, stanowiącym załącznik do oferty, sporządzonym zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik 2B,

2) opisu oferowanego przedmiotu zamówienia.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w SIWZ oraz wzorze umowy stanowiącej Załącznik nr 4 do SIWZ.

Zamawiający w oparciu o art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian w zawartej umowie w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, na warunkach określonych we wzorze umowy.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 17/09/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 17/09/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
Plaats:

Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, POLSKA, Budynek A (nr 41), I piętro, pok. 116.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Członkowie komisji przetargowej. Wykonawcy mogą uczestniczyć w procedurze otwarcia ofert. Otwarcie jest jawne. Otwarcie następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowywanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej, o których mowa w art. 86 ust. 5.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; Szczegółowe informacje zawarte są w rozdziałach VIII-X SIWZ.

2. Wymagane dokumenty:

1) Oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia należy przesłać Zamawiającemu razem z ofertą za pośrednictwem miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl). JEDZ należy przekazać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

2) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga złożenia dokumentów, o których mowa w Rozdziale IX SIWZ.

3. Zamawiający przewiduje w niniejszym postępowaniu możliwość zastosowania procedury, o której mowa wart. 24aa ustawy Pzp.

4. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie:

— w części I – dostawa urządzeń komputerowych dla KIOP – 900,00 PLN (słownie: dziewięćset złotych 00/100),

— w części II – dostawa serwera dla CMTM – 300,00 PLN (słownie złotych: trzysta 00/100).

Jeżeli wykonawca składa ofertę na więcej niż 1 część przedmiotu zamówienia, kwota wymaganego wadium stanowi sumę kwot wadiów dla poszczególnych części, na które składana jest oferta.

5. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla Wykonawców na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.

Szczegółowe informacje znajdują się w Rozdziale XV SIWZ.

6. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu:

a) miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/;

b) ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal; oraz

c) poczty elektronicznej.

7. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia TED lub ID postępowania.

8. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO znajduje sie w Rozdziale XXVII ust. 3 SIWZ.

9. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587702
Fax: +48 224587702
Internetadres: http://uzp.gov.pl
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, przesyłając kopie odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

Terminy wniesienia odwołania:

1) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały wysłane w inny sposób.

2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

3) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2 powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia,w który powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4) Jeżeli zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

b) 6 m-cy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587702
Fax: +48 224587702
Internetadres: http://uzp.gov.pl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/08/2019