Deze website wordt aangepast in verband met de brexit. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Leveringen - 384632-2019

14/08/2019    S156    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Polen-Gdansk: Computeruitrusting en -benodigdheden

2019/S 156-384632

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki
Postadres: ul. Narutowicza 11/12
Plaats: Gdańsk
NUTS-code: PL634
Postcode: 80-233
Land: Polen
Contactpersoon: Bogusława Litwińska
E-mail: logistyka@eti.pg.edu.pl
Telefoon: +48 583486152
Fax: +48 583472445

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.pg.gda.edu.pl

Adres van het kopersprofiel: www.dzp.pg.edu.pl

I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatki Politechniki Gdańskiej

Referentienummer: CRZP/198/009/D/19
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30200000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 41 960.32 PLN
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dostawa urządzeń komputerowych dla KIOP

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30231300
30237200
30213100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL634
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 31 369.59 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 28
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dostawa serwera dla CMTM

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48820000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL634
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 10 590.73 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 28
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 17/09/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/08/2019