Leveringen - 384632-2019

14/08/2019    S156

Polen-Gdansk: Computeruitrusting en -benodigdheden

2019/S 156-384632

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki
Postadres: ul. Narutowicza 11/12
Plaats: Gdańsk
NUTS-code: PL634 Gdański
Postcode: 80-233
Land: Polen
Contactpersoon: Bogusława Litwińska
E-mail: logistyka@eti.pg.edu.pl
Telefoon: +48 583486152
Fax: +48 583472445
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.pg.gda.edu.pl
Adres van het kopersprofiel: www.dzp.pg.edu.pl
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatki Politechniki Gdańskiej

Referentienummer: CRZP/198/009/D/19
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30200000 Computeruitrusting en -benodigdheden
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 41 960.32 PLN
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dostawa urządzeń komputerowych dla KIOP

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30231300 Beeldschermen
30237200 Computertoebehoren
30213100 Draagbare computers
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL634 Gdański
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 31 369.59 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 28
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dostawa serwera dla CMTM

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48820000 Servers
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL634 Gdański
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 10 590.73 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 28
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 17/09/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/08/2019