Leveringen - 384636-2019

14/08/2019    S156    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Roemenië-Boekarest: Röntgenfluoroscopieapparaten

2019/S 156-384636

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Centrul Național Clinic de Recuperare Neuropsihomotorie Copii „Dr. Nicolae Robănescu”
Nationaal identificatienummer: 21101334
Postadres: Str. Sold.Dumitru Mincă nr. 44
Plaats: Bucureşti
NUTS-code: RO321
Postcode: 041408
Land: Roemenië
Contactpersoon: Liliana Pădure
E-mail: cnmrnc@yahoo.com, achizitii.robanescu@gmail.com
Telefoon: +40 214600068
Fax: +40 214600068

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.recuperarecopii.ro

Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.e-licitatie.ro
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.e-licitatie.ro
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Aparat de fluoroscopie cu detector digital și doză mica de radiație

Referentienummer: 21101334_2019_PAAPD1088699
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33111400
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Aparat de fluoroscopie cu detector digital si doza mica de radiatie (inclusiv instalare si punere in functiune) – 1 buc.

Conform caracteristicilor si specificatiilor tehnice din caietul de sarcini al prezentei documentatii.

Contractul – descrierea completa a aparatului de fluoroscopie cu detector digital si doza mica de radiatie se regăsește in caietul de sarcini.

Valoarea estimata: 1 398 319,00 RON valoare fără TVA.

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 20 de zile. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari in a 10-a zi inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 1 398 319.00 RON
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321
Voornaamste plaats van uitvoering:

Centrul National Clinic de Recuperare Neuropsihomotorie pentru copii „Dr. Nicolae Robanescu”.

Str. Dumitru Minca nr. 44, sector 4.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Aparat de fluoroscopie cu detector digital si doza mica de radiatie (inclusiv instalare si punere in functiune) – 1 buc.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Rotirea orbitala a bratului C: minim 145º / Weging: 8
Kwaliteitscriterium - Naam: Tehnologie cu/ fara reducerea campului visual, taierea sau distorsionarea imaginii la rotirea acesteia la 360º / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Minim 1 monitor cu minim urmatoarele caracteristici: – monitorul trebuie sa fie touch screen, – monitorul trebuie sa fie pe brat articulat/fix, – diagonala intre 19”- 27”, – rezolutie: intre 2 k-3 k / Weging: 7
Kwaliteitscriterium - Naam: Sistemul nu combina mai multi pixeli („pixel binning”) si permite obtinerea unor imagini de rezolutie maxima la o rata a cadrelor minim de 15 cadre/secunda / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Detector de tip flat panel tehnologie Asi/CMOS: a se specifica – dimensiuni detector: minim 30 cm x 30 cm / Weging: 8
Kwaliteitscriterium - Naam: Generator de inalta frecventa cu tehnologie monobloc/non-monobloc: a se specifica si frecventa de minim 50 kHz / Weging: 9
Kwaliteitscriterium - Naam: Minim o articulatie a bratului C care trebuie sa permita orientarea acestuia in mai multe incidente/planuri cu efectuarea a minim 3 miscari de rotatie / Weging: 8
Prijs - Weging: 50
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 90
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Ofertantul/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator nu trebuie sa se afle in niciuna din situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.

Avand in vedere Notificarea 256/2016, toti ofertantii, odata cu depunerea DUAE sa prezinte angajamentul tertului sustunator (impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora), acordul de asociere si acordul de subcontractare. Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente/acorduri vor fi solicitate doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primul loc in clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor la solicitarea autoritatii contractante.

Aceste documente sunt:

1) certificat de atestare fiscala privind lipsa datoriilor restante referitoare platii impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii eliberat de Ministerul Finantelor Publice sau unitatile sale subordonate

Care au calitatea de creditor bugetar;

2) certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;

3) cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

4) dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice. Declaratie conf. art. 60 din Legea 98/2016, care va fi prezentata de toti participantii odata cu depunerea DUAE.

Precizari:

— In cazul depunerii unei oferte comune, cerinta trebuie indeplinita de toti membrii asocierii, precum si de tertul/tertii sustinatori, subcontractantul/subcontractantii, daca exista, prin completarea DUAE conform art. 193 alin. (1) din Legea 98/2016. Avand in vedere Notificarea 256/2016 toti ofertantii, odata cu depunerea DUAE sa prezinte angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documente anexe la angajament, trasmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materialize sustinerea acestuia/acestora), acordul de asociere si acordul de subcontractare. Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente/accorduri vor fi solicitate doar ofertantului declarat castigator la solicitarea autoritatii contractante,

— În cazul în care în tara de origine sau în tara în care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura cazierului judiciar, autoritatea contractanta are obligatia de a accepta o declaratie pe propria raspundere sau, daca în tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data în fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente în acest sens,

— În ceea ce priveste plata obligatiilor la bugetul de stat, plata impozitelor si taxelor locale, la nivelul DUAE trebuie sa ateste lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii acestuia.

Nota: in cazul ofertantilor ce sunt persoane juridice straine se vor prezenta certificate e [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat. Lista principalelor livrari de produse similare in ultimii 3 ani.

Eventuele minimumeisen:

Operatorii economici vor indeplini cerinta prin completarea formularului duae din documentatia de atribuire. documentele justificative in sustinerea cerintei din DUAE (certificate/documente/documente constatatoare/copii dupa contractele in derulare/orice alte documete din care sa reiasa capacitatea tehnica si profesionala a ofertantilor) trebuie prezentate doar la solicitarea autoritatii contractante doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Toate documentele se vor depune in S.E.A.P. semnate cu semnatura electronica, conform art. 60 alin. (4) din HG nr. 395/2016.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 16/09/2019
Plaatselijke tijd: 15:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Roemeens
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 16/12/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 16/09/2019
Plaatselijke tijd: 15:00
Plaats:

In SEAP.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Modalitatea de departajare a ofertantilor clasati pe primul loc cu pret egal, se vor departaja prin reofertarea electronica a pretului (ca urmare a unei solicitari de clarificari din partea autoritatii contractante), la care operatorii economici vor transmite raspunsul lor online (in SEAP).

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postadres: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Plaats: București
Postcode: 030084
Land: Roemenië
E-mail: office@cnsc.ro
Telefoon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internetadres: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Notificare prealabila facuta autoritatii contractante in termen de 10 zile, începând cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre actul autoritatii contractante considerat nelegal (Legea 101/2016).

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Centrul Național Clinic de Recuperare Neuropsihomotorie Copii „Dr. Nicolae Robănescu” – Oficiul Juridic
Postadres: Str. Dumitru Minca nr. 44, sector 4
Plaats: București
Postcode: 041408
Land: Roemenië
E-mail: cnmrnc@yahoo.com
Telefoon: +40 214600068
Fax: +40 214600068

Internetadres: www.recuperarecopii.ro

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/08/2019