Leveringen - 384642-2019

14/08/2019    S156    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Martigues: Kantoorbenodigdheden

2019/S 156-384642

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Commune de Martigues
Nationaal identificatienummer: 21130056100019
Postadres: Hôtel de Ville, avenue Louis Sammut
Plaats: Martigues Cedex
NUTS-code: FRL04
Postcode: 13692
Land: Frankrijk
E-mail: correspondre@aws-france.com
Telefoon: +33 442443333

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.ville-martigues.fr

Adres van het kopersprofiel: http://agysoft.marches-publics.info/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://agysoft.marches-publics.info/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Officiële benaming: Commune de Martigues
Postadres: Hôtel de Ville, www.marches-publics.info
Plaats: Martigues
NUTS-code: FRL04
Postcode: 13692
Land: Frankrijk
E-mail: correspondre@aws-france.com
Telefoon: +33 442443264

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://agysoft.marches-publics.info/

Adres van het kopersprofiel: http://agysoft.marches-publics.info/

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://agysoft.marches-publics.info/
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Fournitures administratives et scolaires pour la ville de Martigues

Referentienummer: 2019-F-0017
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30192000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Chaque année la ville de Martigues, commande des fournitures scolaires, pour l'ensemble de ses écoles maternelles et élémentaires. Cela représente 28 écoles au total pour 4 800 élèves environ. Les fournitures commandées sont destinées à un public scolaire âgé de 2 ans et demi à 11 ans, et doit donc garantir une utilisation dans des conditions de sécurité et d'hygiène à l'usage des élèves et de leur enseignant. La ville de Martigues doit également se doter de papier, enveloppes et fournitures de bureau pour son fonctionnement. La collectivité est engagée dans une démarche de garantie de la qualité de l'air intérieur au sein de ses établissements, une vigilance sera donc apportée sur la composition des produits et sur les propositions qui seront faites par les fournisseurs sur les produits respectueux de l'environnement.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 1 580 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Papier

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30197600
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRL04
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fourniture de papier.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 30.0
Kwaliteitscriterium - Naam: Délai de livraison / Weging: 10.0
Prijs - Weging: 60.0
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 200 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Reconduction tacite nombre de reconductions fixé à 3 durée de chaque reconduction fixée 12 mois durée maximale du contrat, toutes périodes confondues 1 an et 36 mois.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Mono-attributaire.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Enveloppes sans impression

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30195300
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRL04
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fourniture d'enveloppes sans impressions.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 30.0
Kwaliteitscriterium - Naam: Délai de livraison / Weging: 10.0
Prijs - Weging: 60.0
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 40 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Reconduction tacite nombre de reconductions fixé à 3 durée de chaque reconduction fixée 12 mois durée maximale du contrat, toutes périodes confondues 1 an et 36 mois.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Mono-attributaire.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Divers imprimés

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
22900000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRL04
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fourniture de divers imprimés.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 30.0
Kwaliteitscriterium - Naam: Délai de livraison / Weging: 10.0
Prijs - Weging: 60.0
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 140 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Reconduction tacite nombre de reconductions fixé à 3 durée de chaque reconduction fixée 12 mois durée maximale du contrat, toutes périodes confondues 1 an et 36 mois.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Mono-attributaire.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Fournitures de bureau

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30195300
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRL04
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fournitures de fournitures de bureau.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique notée selon le mémoire technique, les fiches techniques et le catalogue / Weging: 30.0
Kwaliteitscriterium - Naam: Prix des prestations noté selon le rabais sur catalogue / Weging: 20.0
Kwaliteitscriterium - Naam: Délai de livraison / Weging: 10.0
Prijs - Weging: 40.0
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 200 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Reconduction tacite nombre de reconductions fixé à 3 durée de chaque reconduction fixée 12 mois durée maximale du contrat, toutes périodes confondues 1 an et 36 mois.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Mono-attributaire.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Cahiers

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30195300
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRL04
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fourniture de cahiers.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 30.0
Kwaliteitscriterium - Naam: Délai de livraison / Weging: 10.0
Prijs - Weging: 60.0
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 120 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Reconduction tacite nombre de reconductions fixé à 3 durée de chaque reconduction fixée 12 mois durée maximale du contrat, toutes périodes confondues 1 an et 36 mois.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Mono-attributaire.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Fournitures scolaires et travaux manuels

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30195300
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRL04
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fournitures de fournitures scolaires et de fournitures de travaux manuels.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 30.0
Kwaliteitscriterium - Naam: Délai de livraison / Weging: 10.0
Prijs - Weging: 60.0
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 480 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Reconduction tacite nombre de reconductions fixé à 3 durée de chaque reconduction fixée 12 mois durée maximale du contrat, toutes périodes confondues 1 an et 36 mois.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Mono-attributaire.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Jeux éducatifs et matériels didactiques

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
37524100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRL04
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fourniture de jeux éducatifs.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 30.0
Kwaliteitscriterium - Naam: Délai de livraison / Weging: 10.0
Prijs - Weging: 60.0
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 320 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Reconduction tacite nombre de reconductions fixé à 3 durée de chaque reconduction fixée 12 mois durée maximale du contrat, toutes périodes confondues 1 an et 36 mois.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Multi-attributaire.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Matériel d'activités motrices et d'éducation physique

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
37524100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRL04
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fourniture de matériel d'activités motrices et d'éducation physique.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 30.0
Kwaliteitscriterium - Naam: Délai de livraison / Weging: 10.0
Prijs - Weging: 60.0
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 80 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Reconduction tacite nombre de reconductions fixé à 3 durée de chaque reconduction fixée 12 mois durée maximale du contrat, toutes périodes confondues 1 an et 36 mois.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Multi-attributaire.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

— déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner,

— renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail,

— pouvoir de signature,

— le cadre de réponse de la candidature.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

— déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations objet du contrat, réalisées au cours des 3 derniers exercices disponibles,

— déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

— déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des 3 dernières années,

— liste des principales prestations effectuées au cours des 3 dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire. Elles sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration du candidat,

— déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation du contrat.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximumaantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 4
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 01/10/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 03/10/2019
Plaatselijke tijd: 00:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:

2024.

VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur http://agysoft.marches-publics.info/ — La candidature est présentée soit sous la forme des formulaires DC1 et DC2 (disponibles gratuitement sur le site www.economie.gouv.fr), soit sous la forme d'un Document unique de marché européen (DUME). La transmission des plis par voie électronique est imposée pour cette consultation. Par conséquent, la transmission par voie papier n'est pas autorisée. La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil d'acheteur. Le choix du mode de transmission est global et irréversible. Les candidats doivent appliquer le même mode de transmission à l'ensemble des documents transmis au pouvoir adjudicateur. Chaque transmission fera l'objet d'une date certaine de réception et d'un accusé de réception électronique. À ce titre, le fuseau horaire de référence est celui de (GMT + 01:00) Paris, Bruxelles, Copenhague, Madrid. Le pli sera considéré «hors délai» si le téléchargement se termine après la date et l'heure limites prévues. Si un nouveau pli est envoyé par voie électronique par le même candidat, celui-ci annule et remplace le pli précédent. Le pli peut être doublé d'une copie de sauvegarde transmise dans les délais impartis, sur support physique électronique (CD-ROM, DVD-ROM, clé USB) ou sur support papier. Cette copie doit être placée dans un pli portant la mention «copie de sauvegarde», ainsi que le nom du candidat et l'identification de la procédure concernée. Elle est ouverte dans les cas suivants:

— lorsqu'un programme informatique malveillant est détecté dans le pli transmis par voie électronique,

— lorsque le pli électronique est reçu de façon incomplète, hors délai ou n'a pu être ouvert, à condition que sa transmission ait commencé avant la clôture de la remise des plis. La copie de sauvegarde peut être transmise ou déposée à l'adresse suivante: Commune de Martigues DGST — direction commande publique — service des marchés publics — avenue Louis Sammut — BP 60101 — 13692 Martigues. Aucun format électronique n'est préconisé pour la transmission des documents. Cependant, les fichiers devront être transmis dans des formats largement disponibles. La signature électronique des documents n'est pas exigée dans le cadre de cette consultation. Les formats électroniques dans lesquels les documents peuvent être transmis sont les suivants: après attribution, l'offre électronique retenue sera transformée en offre papier pour donner lieu à la signature manuscrite de l'accord-cadre par les parties. Les frais d'accès au réseau et de recours à la signature électronique sont à la charge des candidats. Les sous-critères retenus pour le jugement des offres sont définis dans le règlement de la consultation. Numéro de la consultation: 2019-f-0017.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal administratif de Marseille
Postadres: 22, 24 rue Breteuil
Plaats: Marseille
Postcode: 13006
Land: Frankrijk
E-mail: greffe.ta-marseille@juradm.fr
Telefoon: +33 491134813
Fax: +33 491811387
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

— référé précontractuel prévu aux articles L. 551-1 à L. 551-12 du Code de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du contrat,

— référé contractuel prévu aux articles L. 551-13 à L. 551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA,

— recours de pleine juridiction ouvert aux tiers justifiant d'un intérêt lésé, et pouvant être exercé dans les 2 mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/08/2019