Leveringen - 384645-2019

14/08/2019    S156    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Tarbes: Motorvoertuigen

2019/S 156-384645

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Centre hospitalier de Bigorre
Postadres: boulevard de Lattre de Tassigny — BP 1330
Plaats: Tarbes
NUTS-code: FRJ26
Postcode: 65013
Land: Frankrijk
E-mail: Cellule.marches.publics@ch-lannemezan.fr
Telefoon: +33 562545600
Fax: +33 562545597

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.ch-bigorre.fr

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://plateforme.achat-hopital.com
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://plateforme.achat-hopital.com/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=4163&orgAcronyme=65HTA01
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://plateforme.achat-hopital.com
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Établissement de santé
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Acquisition de 15 véhicules légers, 4 minibus neufs et 1 véhicule d'occasion avec reprises

Referentienummer: 19.7021
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34100000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Acquisition de 15 véhicules légers, 4 minibus neufs et 1 véhicule d'occasion avec reprises.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor één perceel
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Véhicules légers 5 places neufs

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34100000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRJ26
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Véhicules légers 5 places neufs 13 VL 5 places neufs dont 12 pour le CH de Lannemezan et 1 pour le CH de Vic Bigorre.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

11 VL devront être livrés avant le 15.11.2019 (10 pour le CH de Lannemezan et 1 pour le CH de Vic Bigorre). Les 2 derniers VL devront être livrés en janvier 2020.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Véhicules légers 7 places neufs

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34100000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRJ26
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Véhicules légers 7 places neufs 2 VL 7 places neufs pour le CH de Lannemezan.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

1 véhicule 7 places devra être livré avant le 15.11.2019. Le 2e en janvier 2020.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Minibus 1 porte coulissante neufs

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34100000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRJ26
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Minibus 1 porte coulissante neufs 2 minibus L1H1 et 1 minibus L2H1, 9 places, neufs, 1 seule porte coulissante côté droit, pour le CH de Lannemezan.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Les 3 minibus seront à livrer en janvier 2020.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Minibus avec 2 portes coulissantes latérales neuf

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34100000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRJ26
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Minibus avec 2 portes coulissantes latérales neuf 1, minibus 9 places, neuf, L1H1 avec 2 portes coulissantes latérales, pour le CH de Lannemezan.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Le minibus L1H1 est à livrer avant le 15.11.2019.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Véhicule d'occasion

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34115300
34100000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRJ26
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Véhicule d'occasion, 1 véhicule d'occasion destiné à être aménagé pour le transport de patient couché, pour le CH de Lourdes.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Le véhicule d'occasion est à livrer avant le 15.11.2019.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 11/09/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 11/09/2019
Plaatselijke tijd: 12:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal administratif de Pau
Postadres: Villa Noulibos — 50 cours Lyautey
Plaats: Pau Cedex
Postcode: 64010
Land: Frankrijk
E-mail: greffe.ta-pau@juradm.fr
Telefoon: +33 559849440
Fax: +33 559024993
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/08/2019