Leveringen - 384651-2019

14/08/2019    S156

Frankrijk-Basse-Terre: Computerapparatuur

2019/S 156-384651

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Région Guadeloupe
Plaats: Basse-Terre
NUTS-code: FRY1 Guadeloupe
Land: Frankrijk
E-mail: dcp-region@cr-guadeloupe.fr
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.regionguadeloupe.fr
Adres van het kopersprofiel: http://www.eguadeloupe.com
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Acquisition d'ordinateurs fixe de type Imac ou équivalent et de périphériques pour les lycées, les services et les annexes de la région Guadeloupe

Referentienummer: MF19-024
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30230000 Computerapparatuur
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 600 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Acquisition d'ordinateurs fixe de type Imac ou équivalent et de périphériques pour les lycées, les services et les annexes de la région Guadeloupe

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30230000 Computerapparatuur
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRY1 Guadeloupe
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 200 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

2 reconductions tacites.

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 13/09/2019
Plaatselijke tijd: 16:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/08/2019