Vul deze korte enquête in en help ons de TED-website te verbeteren.

Leveringen - 384659-2019

14/08/2019    S156    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Verenigd Koninkrijk-Bradford: Aanhangwagens

2019/S 156-384659

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Bradford Metropolitan District Council
Postadres: Shearbridge Depot, Shearbridge Road
Plaats: Bradford
NUTS-code: UKE41
Postcode: BD7 1PU
Land: Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Mr Richard Galthen
E-mail: richard.galthen@bradford.gov.uk
Telefoon: +44 1274433702

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.bradford.gov.uk/bmdc

Adres van het kopersprofiel: http://www.bradford.gov.uk/bmdc

I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Purchase of up to 4 x 44 000 kg Ejector Trailers

Referentienummer: DN428992
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34223300
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKE41
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 16/09/2019
Plaatselijke tijd: 14:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/08/2019