Leveringen - 384666-2019

14/08/2019    S156    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Roemenië-Ștei: Röntgenapparatuur

2019/S 156-384666

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Spitalul Orășenesc Ștei
Nationaal identificatienummer: 5120377
Postadres: Str. Cuza Vodă nr. 5, județul Bihor
Plaats: Ștei
NUTS-code: RO111
Postcode: 415600
Land: Roemenië
Contactpersoon: Cristina Sabău
E-mail: spitalstei@yahoo.com
Telefoon: +40 259333468
Fax: +40 259333468

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.spitalstei.ro

Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.e-licitatie.ro
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Instituții publice
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Aparat de radiologie fix monopost (grafie și scopie) + PACS

Referentienummer: 5120377/2019/1
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33111000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Achiziționeze unui aparat radiologie (grafie si scopie) + PACS, cod CPV 33111000-1 – produs nou.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 966 000.00 RON
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO111
Voornaamste plaats van uitvoering:

Str. Cuza Voda nr. 5, orasul Stei, cod: 415600, judetul Bihor.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Contract de achiziție publică privind furnizare, instalare și punere în funcțiune de aparat de radiologie fix monopost (grafie si scopie) + PACS, cod CPV – obiectul principal: 33111000-1.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 90
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Buget M.S. plus cofinantare C.L. Stei.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Ofertantul va face dovada ca nu se incadreaza la situatiile prevazute de art. 60, 164, art. 165, art. 167 din Legea 98/2016.

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire prin bifarea sectiunii de indicatie globala.

Documente justificative considerate adecvate pentru demonstrarea informatiilor incluse in DUAE (raspuns) referitoare la capacitatea de exercitare a activitatii profesionale si pe care operatorul economic le poate propune autoritatii contractante includ, fara a se limita la:

(i) certificate eliberate de registrul profesional sau de registrul comertului sau documente echivalente eliberate de autoritati competente din tara in care operatorul economic este stabilit;

(ii) alte dovezi pe care le poate prezenta operatorul economic, in conformitate cu legislatia tarii in care este stabilit.

Documentele justificative urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Specificati cifra de afaceri medie anuala. Ofertantii sau eventualii subcontractanti trebuie sa dovedeasca conform art. 175 alin. (2) din Legea 98/2016 ca au o cifra de afaceri minim anuala de cel putin 1 000 000 RON fara TVA.

Cifra de afaceri anuala generala.

Eventuele minimumeisen:

Ofertantii vor completa la nivelul DUAE informatiile aferente situatiei lor, cifra de afaceri min. anuala. Documentele justificative urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc la finalizarii evaluarii ofertelor.

Cifra de afaceri anuala generala.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat. Se solicita operatorului economic o experienta similara privind contract de furnizare aparate de radiologie in ultimii 3 ani in valoare de minim 966 000 RON fara TVA. Prin cumularea valorica a contractelor derulate distinct, respectiv, in cadrul unor contracte avand ca obiect furnizare de aparatura medicala prestate in ultimii 3 ani.

1) Perioada de referinta – respectiv ultimii 3 ani – va fi întotdeauna calculata în sens invers pornind de la data comunicata în anuntul de participare (publicat la initierea procedurii) ca fiind termenul limita de depunere a ofertei. In cazul in care autoritatea contractanta va decala termenul limita de depunere a ofertei, limita inferioara a perioadei de 3 ani se extinde cu perioada de timp aferenta decalarii, urmând a fi considerata îndeplinita cerinta pentru toti operatorii care au prezentat dovada finalizarii contractului de experienta similara în intervalul de timp nou rezultat.

1) Obiectul serviciului prestat astfel incat sa fie furnizate toate informatiile solicitate si necesare pentru a se verifica indeplinirea cerintei privind experienta similara beneficiarii, indiferent dacă aceştia sunt autorităţi contractante sau clienţi privaţi;

2) Perioada, mai exact intervalul periodic (data de inceput si data de finalizare) in care s-a executat contractul;

3) Locul/obiectivul serviciului prestat şi sa precizeze dacă au fost efectuate în conformitate cu normele profesionale din domeniu şi dacă au fost duse la bun sfârşit;

4) Valoarea contractelor in lei fara TVA (966 000 RON fara TVA minim).

Diplome de studii si calificari profesionale diplome de studii si calificari profesionale ale personalului tehnic/de specialitate de care ofertantii dispun.

Masuri de management al mediului. Ofertantul devenit contractant are obligația de a respecta în executarea contractului, obligațiile aplicabile în domeniul mediului, social și al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul național, prin acorduri colective sau prin dispozițiile internaționale de drept în domeniul mediului, social și al muncii enumerate în Anexa X la Directiva nr. 2014/24, respectiv [Convenția nr. 87 a OIM privind libertatea de asociere și protecția dreptului de organizare; Convenția nr. 98 a OIM privind dreptul de organizare și negociere colectivă; Convenția nr. 29 a OIM privind munca forțată; Convenția nr. 105 a OIM privind abolirea muncii forțate; Convenția nr. 138 a OIM privind vârsta minimă de încadrare în muncă; Convenția nr. I II a OIM privind discriminarea (ocuparea forței de muncă și profesie), Convenția nr. 100 a OIM privind egalitatea remunerației; Convenția nr. 182 a OIM privind cele mai grave forme ale muncii copiilor; Convenția de la Viena privind protecția stratului de ozon și Protocolul său de la Montreal privind substanțele care epuizează stratul de ozon; Conventia de la Basel privind controlul circulației transfrontaliere a deșeurilor periculoase si al eliminării acestora (Convenția de la Basel); Convenția de la Stockholm privind poluanții organici persistenți (Convenția de la Stockholm privind POP); Actele normative și standardele indicate mai jos sunt considerate indicative și nelimitative; enumerarea actelor normative din acest capitol este oferită ca referință și nu trebuie considerată limitativă: [Legea nr. 111/1996 privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare, cu modificările și completările ulterioare].

Eventuele minimumeisen:

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintelor: se va prezenta DUAE in conformitate cu prevederile art. 193 alin. (1) din Legea 98/2016, iar documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate in DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. In ceea ce priveste modalitatea de completare a DUAE, operatorii economici se vor putea limita la a indica global ca indeplinesc cerintele de calificare/selectie, fara sa trebuiasca sa completeze nicio alta sectiune din partea IV – A, B, C, D. In fapt, operatorii economici vor bifa la sectiunea „Partea IV – Criteriile de selectie” punctul: „Indicatie globala pentru toate criteriile de selectie” – „In ceea ce priveste criteriile de selectie, autoritatea contractanta cere operatorului economic sa declare ca Acesta indeplineste toate criteriile de selectie impuse indicate in anuntul relevant sau in documentele achizitiei mentionate in anunt.”

Nota 1: in cazul contractelor de furnizare, autoritatea contractanta, odată ce a fost prezentat documentul care confirmă recepţionarea respectivelor produse în perioada de referinţă, va lua calcul toată valoarea/cantitatea ce face obiectul respectivului document, având în vedere că acestea sunt integrate într-un obiect de construcţie cu funcţionalitate independentă, fără a se mai elimina din calcul, în mod artificial, valori/cantităţi aferente lunilor/anilor ce nu se încadrează în intervalul urmărit.

Nota 2: pentru contractele exprimate in euro se va folosi pentru conversie rata medie lunara de schimb comunicata de catre Banca Centrala Europeana pe site-ul http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_fr.cfm pentru luna decembrie a anului in care respectivul contract a fost semnat.

Nota 3: pentru contractele exprimate in alte monede decat euro, se transforma mai intai in euro, utilizandu-se cursurile medii publicate pe site-ul

Se va completa in DUAE. Declaratie privind personalul de specialitate care va asigura instalarea, punerea in functiune, instruirea personalului beneficiarului precum si service ul in perioada de garantie a produsului.

Se va completa in DUAE. Ofertantii vor prezenta orice document prin care vor face dovada implementarii unui sistem de management al calitatii in conf cu SR EN ISO 9001 sau echivalent. Documentele precizate vor fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante doar de catre ofertantul clasat pe primul loc.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 13/09/2019
Plaatselijke tijd: 15:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Roemeens
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 13/01/2020
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 13/09/2019
Plaatselijke tijd: 15:00
Plaats:

In SEAP.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

— Aron Radu,

— Sabau Cristina,

— Stan Daniel,

— Ionasu Petru.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Orice modificare a contractului are efect doar daca se realizeaza cu respectarea legii, conform art. 221-222 din Legea 98/2016.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postadres: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Plaats: București
Postcode: 030084
Land: Roemenië
E-mail: office@cnsc.ro
Telefoon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internetadres: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/08/2019