Vul deze korte enquête in en help ons de TED-website te verbeteren.

Leveringen - 384684-2019

14/08/2019    S156    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Zweden-Haparanda: Voeding, dranken, tabak en aanverwante producten

2019/S 156-384684

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Haparanda kommun
Nationaal identificatienummer: 212000-2775
Postadres: Torget 9
Plaats: Haparanda
NUTS-code: SE332
Postcode: 953 85
Land: Zweden
Contactpersoon: Tommi Slunga
E-mail: tommi.slunga@haparanda.se

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.haparanda.se

I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Livsmedel - Grossist

Referentienummer: BUN 2019/179
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
15000000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15100000
15300000
15500000
15800000
15860000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SE332
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/02/2020
Einde: 31/01/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

2 förlängningar á 12 månader

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 30/09/2019
Plaatselijke tijd: 23:59
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Zweeds

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/08/2019