Leveringen - 384691-2019

14/08/2019    S156    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Concurrentiegerichte dialoog 

Duitsland-Friedrichshafen: Motorvoertuigen

2019/S 156-384691

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Landratsamt Bodenseekreis
Postadres: Glärnischstrasse 1-3
Plaats: Friedrichshafen
NUTS-code: DE212
Postcode: 88045
Land: Duitsland
Contactpersoon: Hr. Kaczmarek
E-mail: Roland.Kaczmarek@bodenseekreis.de
Telefoon: +49 75412045255
Fax: +49 75412047255

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.bodenseekreis.de

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://ted.europa.eu
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Full-Service-Management für 20 Fahrzeuge

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34100000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Der Landkreis Bodensee möchte mit Hinblick auf den Klimaschutz seinen Fuhrpark erneuern. Dazu sollen 20 Fahrzeuge, inkl Full-Service und Leasing (24/36 Monate), neu beschafft werden.

Um den heutigen technischen Möglichkeiten und dem Umweltschutz gerecht zu werden, sollen in der aktuellen Beschaffungsmaßnahme, insbesondere die Elektromobilität sowie andere alternative Antriebsversionen berücksichtigt werden.

Beabsichtigt ist die Abfrage der einzelnen Typenklassen in unterschiedlichen Losen und jeweils für:

— Elektrofahrzeuge,

— Fahrzeuge mit Hybridantrieb bzw.

— Fahrzeuge mit Verbrennermotor.

Um die Leistung, insbesondere ihre technischen Anforderungen, mit ausreichender Genauigkeit festlegen zu können, erfolgt die Beschaffung im Vergabeverfahren „Wettbewerblicher Dialog“. Bieter können für ein oder mehrere Antriebsvarianten teilnehmen.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

PKW Typ 1 – Kleinwagen

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34100000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE147
Voornaamste plaats van uitvoering:

Friedrichshafen

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

8 Stück PKW Typ 1 – Kleinwagen

Beabsichtigt ist die Abfrage/Dialog der Typenklasse für:

— Elektrofahrzeuge,

— Fahrzeuge mit Hybridantrieb,

— Fahrzeuge mit Verbrennermotor.

Um die Leistung, insbesondere ihre technischen Anforderungen, mit ausreichender Genauigkeit festlegen zu können, erfolgt die Beschaffung im Vergabeverfahren „Wettbewerblicher Dialog“.

Zeitlicher Ablauf zum Verfahren:

August 2019 – Teilnahmewettbewerb

Ende September – Dialogrunde mit den Teilnehmern u. a. zu folgenden Themen:

— Abbildung der technischen Anforderungen,

— technische Spezifikationen an Ladesäulen,

— zusätzliche Kosten Infrastruktur / Energiebedarf,

— Lieferzeiten der Fahrzeuge (Liefertermin April 2020),

— realistische Reichweite (Akku),

— Servicemöglichkeiten,

— Budgetkosten der einzelnen Antriebslösungen.

November – Angebotsabgabe

Dezember – Vergabe

April 2020 – Lieferung.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Verlängerung um weiter 12 Monate, bzw. Gesamtlaufzeit 36 Monate.

II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
Beoogd minimumaantal: 3
Maximumaantal: 10
Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:

Angabe der Service- und Vertragswerkstatt für die angebotenen Fahrzeuge und Angabe der Entfernung zum Standort Friedrichshafen (in Kilometern).

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: ja
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

PKW Typ 2 – Kompakt-SUV

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34100000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE147
Voornaamste plaats van uitvoering:

Friedrichshafen

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

6 Stück PKW Typ 2 – Kompakt-SUV

Beabsichtigt ist die Abfrage/Dialog der Typenklasse für:

— Elektrofahrzeuge,

— Fahrzeuge mit Hybridantrieb,

— Fahrzeuge mit Verbrennermotor.

Um die Leistung, insbesondere ihre technischen Anforderungen, mit ausreichender Genauigkeit festlegen zu können, erfolgt die Beschaffung im Vergabeverfahren „Wettbewerblicher Dialog“.

Zeitlicher Ablauf zum Verfahren:

August 2019 – Teilnahmewettbewerb

Ende September – Dialogrunde mit den Teilnehmern u. a. zu folgenden Themen:

— Abbildung der technischen Anforderungen,

— Technische Spezifikationen an Ladesäulen,

— Zusätzliche Kosten Infrastruktur / Energiebedarf,

— Lieferzeiten der Fahrzeuge (Liefertermin April 2020),

— Realistische Reichweite (Akku),

— Servicemöglichkeiten,

— Budgetkosten der einzelnen Antriebslösungen.

November – Angebotsabgabe

Dezember – Vergabe

April 2020 – Lieferung.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Verlängerung um weiter 12 Monate, bzw. Gesamtlaufzeit 36 Monate.

II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
Beoogd minimumaantal: 3
Maximumaantal: 10
Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:

Angabe der Service- und Vertragswerkstatt für die angebotenen Fahrzeuge und Angabe der Entfernung zum Standort Friedrichshafen (in Kilometern)

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: ja
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

PKW Typ 3 – Kleintransporter/Kompaktvan

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34100000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE147
Voornaamste plaats van uitvoering:

Friedrichshafen

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

4 Stück PKW Typ 3 – Kleintransporter/Kompaktvan

Beabsichtigt ist die Abfrage/Dialog der Typenklasse für:

— Elektrofahrzeuge,

— Fahrzeuge mit Hybridantrieb,

— Fahrzeuge mit Verbrennermotor.

Um die Leistung, insbesondere ihre technischen Anforderungen, mit ausreichender Genauigkeit festlegen zu können, erfolgt die Beschaffung im Vergabeverfahren „Wettbewerblicher Dialog“.

Zeitlicher Ablauf zum Verfahren:

August 2019 – Teilnahmewettbewerb

Ende September – Dialogrunde mit den Teilnehmern u. a. zu folgenden Themen:

— Abbildung der technischen Anforderungen,

— technische Spezifikationen an Ladesäulen,

— zusätzliche Kosten Infrastruktur / Energiebedarf,

— Lieferzeiten der Fahrzeuge (Liefertermin April 2020),

— realistische Reichweite (Akku),

— Servicemöglichkeiten,

— Budgetkosten der einzelnen Antriebslösungen.

November – Angebotsabgabe

Dezember – Vergabe

April 2020 – Lieferung.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Verlängerung um weiter 12 Monate, bzw. Gesamtlaufzeit 36 Monate.

II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
Beoogd minimumaantal: 3
Maximumaantal: 10
Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:

Angabe der Service- und Vertragswerkstatt für die angebotenen Fahrzeuge und Angabe der Entfernung zum Standort Friedrichshafen (in Kilometern)

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: ja
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

PKW Typ 4 – Mittelklasse-Kombi

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34100000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE147
Voornaamste plaats van uitvoering:

Friedrichshafen

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1 Stück PKW Typ 4 – Mittelklasse-Kombi

Beabsichtigt ist die Abfrage/Dialog der Typenklasse für:

— Elektrofahrzeuge,

— Fahrzeuge mit Hybridantrieb,

— Fahrzeuge mit Verbrennermotor.

Um die Leistung, insbesondere ihre technischen Anforderungen, mit ausreichender Genauigkeit festlegen zu können, erfolgt die Beschaffung im Vergabeverfahren „Wettbewerblicher Dialog“.

Zeitlicher Ablauf zum Verfahren:

August 2019 – Teilnahmewettbewerb

Ende September – Dialogrunde mit den Teilnehmern u. a. zu folgenden Themen:

— Abbildung der technischen Anforderungen,

— technische Spezifikationen an Ladesäulen,

— zusätzliche Kosten Infrastruktur / Energiebedarf,

— Lieferzeiten der Fahrzeuge (Liefertermin April 2020),

— realistische Reichweite (Akku),

— Servicemöglichkeiten,

— Budgetkosten der einzelnen Antriebslösungen.

November – Angebotsabgabe

Dezember – Vergabe

April 2020 – Lieferung.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Verlängerung um weiter 12 Monate, bzw. Gesamtlaufzeit 36 Monate.

II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
Beoogd minimumaantal: 3
Maximumaantal: 10
Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:

Angabe der Service- und Vertragswerkstatt für die angebotenen Fahrzeuge und Angabe der Entfernung zum Standort Friedrichshafen (in Kilometern)

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: ja
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Typ 5 – Transporter/E-Transporter

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34100000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE147
Voornaamste plaats van uitvoering:

Friedrichshafen

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1 Stück Typ 5 – Transporter/E-Transporter

Beabsichtigt ist die Abfrage/Dialog der Typenklasse für:

— Elektrofahrzeuge,

— Fahrzeuge mit Hybridantrieb,

— Fahrzeuge mit Verbrennermotor.

Um die Leistung, insbesondere ihre technischen Anforderungen, mit ausreichender Genauigkeit festlegen zu können, erfolgt die Beschaffung im Vergabeverfahren „Wettbewerblicher Dialog“.

Zeitlicher Ablauf zum Verfahren:

August 2019 – Teilnahmewettbewerb

Ende September – Dialogrunde mit den Teilnehmern u. a. zu folgenden Themen:

— Abbildung der technischen Anforderungen,

— technische Spezifikationen an Ladesäulen,

— zusätzliche Kosten Infrastruktur / Energiebedarf,

— Lieferzeiten der Fahrzeuge (Liefertermin April 2020),

— realistische Reichweite (Akku),

— Servicemöglichkeiten,

— Budgetkosten der einzelnen Antriebslösungen.

November – Angebotsabgabe

Dezember – Vergabe

April 2020 – Lieferung.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Verlängerung um weiter 12 Monate, bzw. Gesamtlaufzeit 36 Monate.

II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
Beoogd minimumaantal: 3
Maximumaantal: 10
Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:

Angabe der Service- und Vertragswerkstatt für die angebotenen Fahrzeuge und Angabe der Entfernung zum Standort Friedrichshafen (in Kilometern).

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: ja
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Concurrentiegerichte dialoog
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 15/09/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
Datum: 17/09/2019
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Duits
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Vergabekammer Baden-Württemberg beim Regierungspräsidium Karlsruhe
Postadres: Durlacher Allee 100
Plaats: Karlsruhe
Postcode: 76137
Land: Duitsland
E-mail: vergabekammer@rpk.bwl.de
Telefoon: +49 7219268730
Fax: +49 7219263985

Internetadres: https://rp.baden-wuerttemberg.de

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/08/2019