Leveringen - 384692-2019

14/08/2019    S156    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Polen-Krakau: Printers en plotters

2019/S 156-384692

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Sąd Apelacyjny w Krakowie (zamawiający) reprezentowany przez Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej
Postadres: ul. Farmaceutów 2
Plaats: Kraków
NUTS-code: PL213
Postcode: 31-463
Land: Polen
Contactpersoon: Biuro - Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej
E-mail: biuro@czdsigb.gov.pl
Telefoon: +48 602491691
Fax: +48 124175665

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.czdsigb.gov.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://ezamowienia.ms.gov.pl
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://ezamowienia.ms.gov.pl
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://ezamowienia.ms.gov.pl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: zakupy dla sądownictwa

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa drukarek, skanerów i projektorów na rzecz sądów powszechnych z obszaru apelacji krakowskiej, wrocławskiej i łódzkiej

Referentienummer: WZP-421-17/2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30232100
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiot zamówienia: przedmiotem zamówienia jest dostawa drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, skanerów i projektorów na rzecz jednostek sądownictwa z obszaru apelacji krakowskiej, wrocławskiej i łódzkiej wraz z zapewnieniem usług gwarancyjnych.

Wymagany minimalny okres gwarancji dla oferowanego urządzenia w ramach każdej części zamówienia wskazany został w Zał. nr 2 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiot zamówienia podzielony został na 6 części:

1) część 1: drukarki typ 3 i 9:

— drukarka typ 3: dostawa obejmuje 2 sztuki;

— drukarka typ 9: dostawa obejmuje 7 sztuk;

2) część 2: drukarka typ 7: dostawa obejmuje 146 sztuk;

3) część 3: drukarki typ 8:

— drukarka typ 8: dostawa obejmuje 8 sztuk;

— drukarka typ 8 wersja 1: dostawa obejmuje 21 sztuk;

4) część 4: urządzenie wielofunkcyjne typ 2: dostawa obejmuje 33 sztuki;

5) część 5: skanery:

— skaner typ 1 ręczny: dostawa obejmuje 38 sztuk;

— skaner typ 1 wersja 1: dostawa obejmuje 45 sztuk;

6) Część 6: projektor typ 1: dostawa obejmuje 10 sztuk.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Część 1: drukarki typ 3 i 9

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30232100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sądy powszechne z obszaru apelacji krakowskiej, łódzkiej i wrocławskiej wskazane w Załączniku nr 6 do SIWZ.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1.Przedmiot zamówienia: przedmiotem zamówienia jest dostawa drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, skanerów i projektorów na rzecz jednostek sądownictwa z obszaru apelacji krakowskiej, wrocławskiej i łódzkiej wraz z zapewnieniem usług gwarancyjnych.

Wymagany minimalny okres gwarancji dla oferowanego urządzenia w ramach każdej części zamówienia wskazany został w Załączniku nr 2 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia.

2. Przedmiot zamówienia podzielony został na 6 części w tym część 1: drukarki typ 3 i 9:

— drukarka typ 3: dostawa obejmuje ilość sztuk: 2

— drukarka typ 9: dostawa obejmuje ilość sztuk: 7

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający specyfikację techniczną w podziale na poszczególne części zamówienia określono w Załączniku nr 2 do SIWZ.

4. Znaczenie pojęć użytych w SIWZ jest tożsame z definicjami przyjętymi we wzorze umowy (Załącznik nr 5 do SIWZ).

5. Wykaz jednostek sądownictwa, na rzecz których prowadzone jest postępowanie stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ.

6. Ilości sprzętu dostarczanego w ramach zamówienia do poszczególnych lokalizacji, w rozbiciu na poszczególne części zamówienia, wraz z adresami dostaw, wskazano w wykazie lokalizacji dostaw stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin dostawy / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Parametry techniczne / Weging: 30
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 42
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

1. Dostawy zrealizowane zostaną w ramach każdej części zamówienia w terminie maksymalnym do 6 tygodni od dnia zawarcia umowy, jednak nie dłużej niż do dnia 21.12.2019 r. Uwaga: termin dostawy stanowi kryterium oceny ofert.

2. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 300,00 PLN, zgodnie z wymogami określonymi w rozdz. V SIWZ.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Część 2: drukarka typ 7

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30232100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sądy powszechne z obszaru apelacji krakowskiej, łódzkiej i wrocławskiej wskazane w Załączniku nr 6 do SIWZ.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, skanerów i projektorów na rzecz jednostek sądownictwa z obszaru apelacji krakowskiej, wrocławskiej i łódzkiej wraz z zapewnieniem usług gwarancyjnych.

Wymagany minimalny okres gwarancji dla oferowanego urządzenia w ramach każdej części zamówienia wskazany został w Załączniku nr 2 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia.

2. Przedmiot zamówienia podzielony został na 6 części w tym część 2: drukarka typ 7: dostawa obejmuje ilość sztuk: 146

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający specyfikację techniczną w podziale na poszczególne części zamówienia określono w Załączniku nr 2 do SIWZ.

4. Znaczenie pojęć użytych w SIWZ jest tożsame z definicjami przyjętymi we wzorze umowy (Załącznik nr 5 do SIWZ).

5. Wykaz jednostek sądownictwa, na rzecz których prowadzone jest postępowanie stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ.

6. Ilości sprzętu dostarczanego w ramach zamówienia do poszczególnych lokalizacji, w rozbiciu na poszczególne części zamówienia, wraz z adresami dostaw, wskazano w wykazie lokalizacji dostaw stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin dostawy / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 42
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

1. Dostawy zrealizowane zostaną w ramach każdej części zamówienia w terminie maksymalnym do 6 tygodni od dnia zawarcia umowy, jednak nie dłużej niż do dnia 21.12.2019 r. Uwaga: termin dostawy stanowi kryterium oceny ofert.

2. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 2 000,00 PLN, zgodnie z wymogami określonymi w rozdz. V SIWZ.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Część 3: drukarki typ 8

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30232100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sądy powszechne z obszaru apelacji krakowskiej, łódzkiej i wrocławskiej wskazane w Załączniku nr 6 do SIWZ

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Przedmiot zamówienia: przedmiotem zamówienia jest dostawa drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, skanerów i projektorów na rzecz jednostek sądownictwa z obszaru apelacji krakowskiej, wrocławskiej i łódzkiej wraz z zapewnieniem usług gwarancyjnych.

Wymagany minimalny okres gwarancji dla oferowanego urządzenia w ramach każdej części zamówienia wskazany został w Załączniku nr 2 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia.

2. Przedmiot zamówienia podzielony został na 6 części w tym część 3: drukarki typ 8:

— drukarka typ 8: dostawa obejmuje ilość sztuk: 8

— drukarka typ 8 wersja 1: dostawa obejmuje ilość sztuk: 21

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający specyfikację techniczną w podziale na poszczególne części zamówienia określono w Załączniku nr 2 do SIWZ.

4. Znaczenie pojęć użytych w SIWZ jest tożsame z definicjami przyjętymi we wzorze umowy (Załącznik nr 5 do SIWZ).

5. Wykaz jednostek sądownictwa, na rzecz których prowadzone jest postępowanie stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ.

6. Ilości sprzętu dostarczanego w ramach zamówienia do poszczególnych lokalizacji, w rozbiciu na poszczególne części zamówienia, wraz z adresami dostaw, wskazano w wykazie lokalizacji dostaw stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin dostawy / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 42
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

1. Dostawy zrealizowane zostaną w ramach każdej części zamówienia w terminie maksymalnym do 6 tygodni od dnia zawarcia umowy, jednak nie dłużej niż do dnia 21.12.2019 r. Uwaga: termin dostawy stanowi kryterium oceny ofert.

2. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 1 500,00 PLN, zgodnie z wymogami określonymi w rozdz. V SIWZ.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Część 4: urządzenie wielofunkcyjne typ 2

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30232100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sądy powszechne z obszaru apelacji krakowskiej, łódzkiej i wrocławskiej wskazane w Załączniku nr 6 do SIWZ

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Przedmiot zamówienia: przedmiotem zamówienia jest dostawa drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, skanerów i projektorów na rzecz jednostek sądownictwa z obszaru apelacji krakowskiej, wrocławskiej i łódzkiej wraz z zapewnieniem usług gwarancyjnych.

Wymagany minimalny okres gwarancji dla oferowanego urządzenia w ramach każdej części zamówienia wskazany został w Załączniku nr 2 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia.

2. Przedmiot zamówienia podzielony został na 6 części w tym część 4: urządzenie wielofunkcyjne typ 2: dostawa obejmuje ilość sztuk: 33

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający specyfikację techniczną w podziale na poszczególne części zamówienia określono w Załączniku nr 2 do SIWZ.

4. Znaczenie pojęć użytych w SIWZ jest tożsame z definicjami przyjętymi we wzorze umowy (Załącznik nr 5 do SIWZ).

5. Wykaz jednostek sądownictwa, na rzecz których prowadzone jest postępowanie stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ.

6. Ilości sprzętu dostarczanego w ramach zamówienia do poszczególnych lokalizacji, w rozbiciu na poszczególne części zamówienia, wraz z adresami dostaw, wskazano w wykazie lokalizacji dostaw stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin dostawy / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: Rozdzielczość optyczna drukowania / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Głośność pracy / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Rozbudowa RAM / Weging: 5
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 42
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

1. Dostawy zrealizowane zostaną w ramach każdej części zamówienia w terminie maksymalnym do 6 tygodni od dnia zawarcia umowy, jednak nie dłużej niż do dnia 21.12.2019 r. Uwaga: termin dostawy stanowi kryterium oceny ofert.

2. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 2 000,00 PLN, zgodnie z wymogami określonymi w rozdz. V SIWZ.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Część 5: skanery

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38520000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sądy powszechne z obszaru apelacji krakowskiej, łódzkiej i wrocławskiej wskazane w Załączniku nr 6 do SIWZ

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Przedmiot zamówienia: przedmiotem zamówienia jest dostawa drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, skanerów i projektorów na rzecz jednostek sądownictwa z obszaru apelacji krakowskiej, wrocławskiej i łódzkiej wraz z zapewnieniem usług gwarancyjnych.

Wymagany minimalny okres gwarancji dla oferowanego urządzenia w ramach każdej części zamówienia wskazany został w Załączniku nr 2 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia.

2. Przedmiot zamówienia podzielony został na 6 części w tym część 5: skanery:

— skaner typ 1 ręczny: dostawa obejmuje ilość sztuk: 38

— skaner typ 1 wersja 1: dostawa obejmuje ilość sztuk: 45

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający specyfikację techniczną w podziale na poszczególne części zamówienia określono w Załączniku nr 2 do SIWZ.

4. Znaczenie pojęć użytych w SIWZ jest tożsame z definicjami przyjętymi we wzorze umowy (Załącznik nr 5 do SIWZ).

5. Wykaz jednostek sądownictwa, na rzecz których prowadzone jest postępowanie stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ.

6. Ilości sprzętu dostarczanego w ramach zamówienia do poszczególnych lokalizacji, w rozbiciu na poszczególne części zamówienia, wraz z adresami dostaw, wskazano w Wykazie lokalizacji dostaw stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin dostawy / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Parametry techniczne / Weging: 30
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 42
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

1. Dostawy zrealizowane zostaną w ramach każdej części zamówienia w terminie maksymalnym do 6 tygodni od dnia zawarcia umowy, jednak nie dłużej niż do dnia 21.12.2019 r. Uwaga: termin dostawy stanowi kryterium oceny ofert.

2. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 700,00 PLN, zgodnie z wymogami określonymi w rozdz. V SIWZ.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Część 6: projektor typ 1

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38652100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sądy powszechne z obszaru apelacji krakowskiej, łódzkiej i wrocławskiej wskazane w Załączniku nr 6 do SIWZ

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Przedmiot zamówienia: przedmiotem zamówienia jest dostawa drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, skanerów i projektorów na rzecz jednostek sądownictwa z obszaru apelacji krakowskiej, wrocławskiej i łódzkiej wraz z zapewnieniem usług gwarancyjnych.

Wymagany minimalny okres gwarancji dla oferowanego urządzenia w ramach każdej części zamówienia wskazany został w Załączniku nr 2 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia.

2. Przedmiot zamówienia podzielony został na 6 części w tym część 6: projektor typ 1: dostawa obejmuje ilość sztuk: 10

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający specyfikację techniczną w podziale na poszczególne części zamówienia określono w Załączniku nr 2 do SIWZ.

4. Znaczenie pojęć użytych w SIWZ jest tożsame z definicjami przyjętymi we wzorze umowy (Załącznik nr 5 do SIWZ).

5. Wykaz jednostek sądownictwa, na rzecz których prowadzone jest postępowanie stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ.

6. Ilości sprzętu dostarczanego w ramach zamówienia do poszczególnych lokalizacji, w rozbiciu na poszczególne części zamówienia, wraz z adresami dostaw, wskazano w wykazie lokalizacji dostaw stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin dostawy / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Gwarancja / Weging: 20
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 42
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

1. Dostawy zrealizowane zostaną w ramach każdej części zamówienia w terminie maksymalnym do 6 tygodni od dnia zawarcia umowy, jednak nie dłużej niż do dnia 21.12.2019 r. Uwaga: termin dostawy stanowi kryterium oceny ofert.

2. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 700,00 PLN, zgodnie z wymogami określonymi w rozdz. V SIWZ.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zamawiający uzna warunek dotyczący posiadania zdolności zawodowej za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże się odpowiednim doświadczeniem, tj. wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, wykonał:

— dot. części 1: co najmniej 1 zamówienie na dostawę urządzeń drukujących* o wartości nie mniejszej niż 7 000,00 PLN (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100) brutto,

— dot. części 2: co najmniej 1 zamówienie na dostawę urządzeń drukujących * o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) brutto,

— dot. części 3: co najmniej 1 zamówienie na dostawę urządzeń drukujących * o wartości nie mniejszej niż 35 000,00 PLN (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych 00/100) brutto,

— dot. części 4: co najmniej 1 zamówienie na dostawę urządzeń drukujących * o wartości nie mniejszej niż 45 000,00 PLN (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych 00/100) brutto,

— dot. części 5: co najmniej 1 zamówienie na dostawę skanerów o wartości nie mniejszej niż 18 000,00 PLN (słownie: osiemnaście tysięcy złotych 00/100) brutto,

— dot. części 6: co najmniej 1 zamówienie na dostawę projektorów o wartości nie mniejszej niż 18 000,00 PLN (słownie: osiemnaście tysięcy złotych 00/100) brutto.

*Przez urządzenia drukujące zamawiający rozumie drukarki lub kopiarki lub faksy lub urządzenia wielofunkcyjne.

W przypadku składania oferty na więcej niż 1 części zamówienia wystarczającym będzie wykazanie się przez wykonawcę spełnieniem warunku o najwyższej wartości.

Uwaga: w przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – co najmniej jeden z wykonawców występujących wspólnie musi samodzielnie spełniać warunek dotyczący zdolności zawodowej określony dla danej części zamówienia (w przypadku składania oferty na więcej niż 1 część zamówienia co najmniej jeden z członków konsorcjum musi wykazać się spełnianiem warunku o najwyższej wartości).

Eventuele minimumeisen:

W celu wstępnej oceny spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, zamawiający wymaga, aby wykonawca złożył wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert oświadczenie wstępne w formie standardowego jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (zwane dalej „JEDZ”), sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej 2016/7 z dnia 5.1.2016 r. ustanawiającego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz.Urz. UE L 3/16). Wzór dokumentu stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ.

W celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu wykonawca składa: wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie,wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane wraz z załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ.

Wykaz wraz z dowodami, muszą zawierać informacje potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności zawodowej wykonawcy.

Dowodami, o których mowa powyżej są: referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów– oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Zobowiązania wynikające z realizacji przedmiotu zamówienia, a spoczywające na wykonawcy oraz Zamawiającym oraz przewidywane dopuszczalne zmiany postanowień umownych, zawiera wzór umowy (Załącznik nr 5 do SIWZ).

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 16/09/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 16/09/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

W wyżej wskazanym terminie odbędzie się publiczna sesja otwarcia ofert, podczas której zostanie dokonane otwarcie (rozszyfrowanie) ofert złożonych za pośrednictwem systemu zapewniającego obsługę procesu udzielania zamówień publicznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, dostępnego pod adresem: https://ezamowienia.ms.gov.pl

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

1. Zamawiający - Sąd Apelacyjny w Krakowie, reprezentowany przez CZDSIGB, działa w imieniu własnym i na swoją rzecz oraz na rzecz sądów powszechnych obszaru apelacji krakowskiej, łódzkiej i wrocławskiej, na podstawie upoważnienia Ministra Sprawiedliwości dokonanego Zarządzeniem z dnia 28.3.2017 r. w sprawie organizacji zakupów dostaw i usług w sądownictwie powszechnym oraz wskazania zamawiającego (Dz.Urz.MS. 2017 r., poz. 122 z późn. zm.).

2. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w szczególności składanie ofert oraz oświadczeń,w tym oświadczenia wstępnego na formularzu JEDZ, odbywa się przy użyciu systemu elektronicznego pod adresem: https://ezamowienia.ms.gov.pl

3. Podstawy wykluczenia wykonawcy: art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp.

4. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, zamawiający żąda następujących dokumentów wskazanych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. 27.7.2016 poz. 1126), wskazanych:

4.1. w par. 5 pkt 1

4.2. w par. 5 pkt 2

4.3. w par. 5 pkt 3

4.4. w par. 5 pkt 4

4.5. w par. 5 pkt 5

4.6. w par. 5 pkt 6

4.7. w par. 5 pkt 9

4.8 w par. 5 pkt 10 zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp

5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia składa także JEDZ dotyczące tych podmiotów oraz dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w pkt 4 ppkt 4.1. - ppkt 4.7.

6. Ofertę stanowią wypełniony formularz ofertowy - Załącznik nr 1 do SIWZ oraz wypełniony opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2 do SIWZ. Dokumenty składane wraz z ofertą wskazano w rozdz. X pkt 8.2 SIWZ.

7. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 4:

7.1. ppkt 4.1 - składa dokumenty zgodnie z par. 7 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia,

7.2. ppkt 4.2 - ppkt 4.3 - składa dokumenty zgodnie z par. 7 ust. 1 pkt 2 a) Rozporządzenia,

7.3. ppkt 4.4 - składa dokumenty zgodnie z par. 7 ust. 1 pkt 2 b) Rozporządzenia.

8. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w par. 7 ust. 1 Rozporządzenia, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

9. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby, mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w par. 5 pkt 1 Rozporządzenia, składa dokument, o którym mowa w par 7 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp.

10. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, zamawiający wezwie do złożenia dokumentów przedmiotowych wskazanych w rozdz. IX pkt 6 SIWZ.

11. Okres związania ofertą - 60 dni.

12. W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy.

13. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury przewidzianej w art. 24aa ustawy Pzp.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 22458701
Fax: +48 22458770

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Zgodnie z rozdziałem VI ustawy Prawo zamówień publicznych

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 22458701
Fax: +48 22458770

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/08/2019