Leveringen - 384703-2019

14/08/2019    S156

Oostenrijk-Linz: Wegwerphandschoenen

2019/S 156-384703

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Oberösterreichische Gesundheitsholding GmbH
Postadres: Goethestraße 89
Plaats: Linz
NUTS-code: AT ÖSTERREICH
Postcode: 4020
Land: Oostenrijk
Contactpersoon: Denise Sperrer
E-mail: vergabezentrum@ooeg.at
Telefoon: +43 505546020251
Fax: +43 505546040250

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.ooeg.at

Adres van het kopersprofiel: http://ooeg.vemap.com

I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Untersuchungshandschuhe Nitril

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
18424300 Wegwerphandschoenen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000 Medische verbruiksartikelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: AT31 Oberösterreich
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 19/09/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Duits

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/08/2019