Leveringen - 384704-2019

14/08/2019    S156    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Finland-Kotka: Elektriciteit

2019/S 156-384704

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Kastek Oy
Nationaal identificatienummer: 2416097-3
Postadres: Kotkantie 41
Plaats: Kotka
NUTS-code: FI
Postcode: 48210
Land: Finland
E-mail: kilpailutus@venienergia.fi

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.kastek.fi/

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
Nationaal identificatienummer: 0725901-5
Postadres: Kotkantie 41
Plaats: Kotka
NUTS-code: FI
Postcode: 48210
Land: Finland
E-mail: kilpailutus@venienergia.fi

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.kymsote.fi/

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Sairaalanmäen Vuokratalot Oy
Nationaal identificatienummer: 0161560-5
Plaats: Sairaalamäki
NUTS-code: FI
Postcode: 45750
Land: Finland
E-mail: kilpailutus@venienergia.fi

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.kastek.fi/asunnot

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://tarjouspalvelu.fi/venienergia
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://tarjouspalvelu.fi/venienergia?id=243194&tpk=b05b685b-1d8e-489c-9151-7300476eff80
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Sähköenergian hankinta

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09310000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Kastek-ryhmän sähköenergian hankinta, jonka yksityiskohdat ilmenevät tarjouspyyntöasiakirjoista.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Uusiutuvilla energialähteillä tuotettu

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09310000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Kymenlaakson keskussairaalalle ollaan rakentamassa uutta rakennusta (G-rakennus), joka valmistuu vuoden 2020 alussa. Kymenlaakson keskussairaala tulee olemaan kooltaan tuolloin n. 55 300 m2, josta vanha sairaala 40 100 m2 ja laajennusosa 15 200 m2.

Välinehuollossa ym. sairaalan toiminnoissa käytettävä höyry tuotetaan jatkossa sähköllä nykyisen maakaasun sijaan. Toinen sähkönkäyttöä lisäävä tekijä on lisääntyvä jäähdytysteho (kostutus, ilmastointi ja jäähdytys). Kulutuksen arvioidaan nousevan nykyisestä, n. 13 GWh:sta (kts. liitteet), n. 25 GW h:iin. Tämä tullee tapahtumaan vaiheittain ja sen vuoksi hinnasta osa jätetään todennäköisesti kiinnittämättä.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Vapaa tuotantotapa

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09310000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Kymenlaakson keskussairaalalle ollaan rakentamassa uutta rakennusta (G-rakennus), joka valmistuu vuoden 2020 alussa. Kymenlaakson keskussairaala tulee olemaan kooltaan tuolloin n. 55 300 m2, josta vanha sairaala 40 100 m2 ja laajennusosa 15 200 m2.

Välinehuollossa ym. sairaalan toiminnoissa käytettävä höyry tuotetaan jatkossa sähköllä nykyisen maakaasun sijaan. Toinen sähkönkäyttöä lisäävä tekijä on lisääntyvä jäähdytysteho (kostutus, ilmastointi ja jäähdytys). Kulutuksen arvioidaan nousevan nykyisestä, n. 13 GWh:sta (kts.liitteet), n. 25 GWh:iin. Tämä tullee tapahtumaan vaiheittain ja sen vuoksi hinnasta osa jätetään todennäköisesti kiinnittämättä.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Hankinta-asiakirjoissa esitetyn mukaiset.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 18/09/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Fins
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 18/12/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 18/09/2019
Plaatselijke tijd: 12:15
Plaats:

VENI Energia Oy Hämeenlinna

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Tilaisuus on suljettu.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Tarjoukset ja mahdolliset lisätietopyynnöt tulee toimittaa Tarjouspalvelun kautta. Muulla tavoin toimitettuja tarjouksia ei hyväksytä. Tarjoajien tasapuolisen kohtelun turvaamiseksi emme vastaa puhelimitse tai muulla edellä mainitusta poikkeavalla tavalla esitettyihin kysymyksiin. Esitetyt kysymykset ja niihin annetut vastaukset julkaistaan sähköisesti Tarjouspalvelussa, samoin kuin tarjouspyyntöön mahdollisesti tehtävät tarkennukset. Tarjoajan on tarkistettava tarjouspyyntöasiakirjoihin mahdollisesti tehdyt tarkennukset tarjouspyynnössä mainituista Tarjouspalvelun internetosoitteista ennen tarjouksen jättämistä. Tarjoaja on velvollinen huomioimaan kysymykset ja niihin annetut vastaukset sekä käyttämään hyväkseen mahdollisesti täsmennettyjä tarjoustietoja tarjousta antaessaan. Tarjouskilpailu tullaan suorittamaan mahdollisten täsmennettyjen asiakirjojen perusteella.

Tarjouksen jättäminen:

Tarjoukset on lähetettävä sähköisesti Tarjouspalvelu.fi-toimittajaportaalista. Järjestelmän käyttöä koskevissa tiedusteluissa tulee ottaa yhteyttä Cloudia HelpDeskiin (tuki@cloudia.fi tai puh. +358 20 766 1075), mikäli palvelun käyttöohjeesta ei löydy tarvittavaa tietoa. Ohjeet löytyvät osoitteesta https://tarjouspalvelu.fi/venienergia.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Markkinaoikeus
Postadres: Radanrakentajantie 5
Plaats: Helsinki
Postcode: 00520
Land: Finland
E-mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Telefoon: +358 295643300
Fax: +358 295643314

Internetadres: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/08/2019