Deze website wordt aangepast in verband met de brexit. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Leveringen - 384705-2019

14/08/2019    S156    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Roemenië-Zalău: Sondes

2019/S 156-384705

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Spitalul Județean de Urgență Zalău
Nationaal identificatienummer: 4291719
Postadres: Str. Simion Bărnuţiu nr. 67
Plaats: Zalău
NUTS-code: RO116
Postcode: 450129
Land: Roemenië
Contactpersoon: Farcas Claudia
E-mail: b.achizitii@yahoo.com
Telefoon: +40 260616920
Fax: +40 260661066

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.spitalzalau.ro

Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.e-licitatie.ro
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Sonde

Referentienummer: 20.04.02
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33141641
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Sonde – conform caietului de sarcini.

Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare cu 10 zile inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 917 150.00 RON
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor één perceel
Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund: 22
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

SONDE FOLEY 3CAI

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141641
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO116
Voornaamste plaats van uitvoering:

MAGAZIA SPITALULUI

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

SONDE FOLEY 3CAI

Toate marimile intre CH 16 si CH 24

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 12 000.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Cantitatea minima acord cadru 100 BUC - cantitatea maxima acord cadru 5000 BUC. Valoarea cel mai mare contract subsecvent 240 lei

Cantitatea minima contrac subsecvent 50 BUC - cantitatea maxima contrac subsecvent 100 BUC

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

SONDA PENTRU HEMATURIE CU 3 CAI

Perceel nr.: 9
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141641
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO116
Voornaamste plaats van uitvoering:

MAGAZIA SPITALULUI

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

SONDA PENTRU HEMATURIE CU 3 CAI

Toate marimile intre CH 18 si CH 24

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 180 000.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Cantitatea minima acord cadru 200 BUC - cantitatea maxima acord cadru 3000 BUC. Valoarea cel mai mare contract subsecvent 12000 lei

Cantitatea minima contrac subsecvent 50 BUC - cantitatea maxima contrac subsecvent 200 BUC

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

SONDA ENDOTRAHEALA IOT FLEXOMETALICA /RAMFORSATA

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141641
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO116
Voornaamste plaats van uitvoering:

MAGAZIA SPITALULUI

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

SONDA ENDOTRAHEALA IOT FLEXOMETALICA /RAMFORSATA

Marimi 2, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, 9.5, 10.0, 10.5, 11.0.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 22 400.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Cantitatea minima acord cadru 150 BUC - cantitatea maxima acord cadru 700 BUC. Valoarea cel mai mare contract subsecvent 4800 lei

Cantitatea minima contrac subsecvent 50 BUC - cantitatea maxima contrac subsecvent 150 BUC

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

SONDE RECTALA

Perceel nr.: 15
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141641
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO116
Voornaamste plaats van uitvoering:

MAGAZIA SPITALULUI

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

SONDE RECTALA

Toate marimile de la CH 20 pana la CH 30

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 10 200.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Cantitatea minima acord cadru 100 BUC - cantitatea maxima acord cadru 3000 BUC. Valoarea cel mai mare contract subsecvent 340 lei

Cantitatea minima contrac subsecvent 50 BUC - cantitatea maxima contrac subsecvent 100 BUC

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

SONDA INTUBATIE CU MANDREN

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141641
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO116
Voornaamste plaats van uitvoering:

MAGAZIA SPITALULUI

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

SONDA INTUBATIE CU MANDREN

Marimi 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 17 000.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Cantitatea minima acord cadru 200 BUC - cantitatea maxima acord cadru 1000 BUC. Valoarea cel mai mare contract subsecvent 3400lei

Cantitatea minima contrac subsecvent 50 BUC - cantitatea maxima contrac subsecvent 200 BUC

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

SONDE FOLLEY 2 CAI PEDIATRICE

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141641
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO116
Voornaamste plaats van uitvoering:

MAGAZIA SPITALULUI

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

SONDE FOLLEY 2 CAI PEDIATRICE

Marime CH 6,8,10

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 8 600.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Cantitatea minima acord cadru 100 BUC - cantitatea maxima acord cadru 4000 BUC. Valoarea cel mai mare contract subsecvent 215 lei

Cantitatea minima contrac subsecvent 50 BUC - cantitatea maxima contrac subsecvent 100 BUC

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

SONDA INTUBATIE ENDOTRAHEALA IOT FARA BALONAS

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141641
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO116
Voornaamste plaats van uitvoering:

MAGAZIA SPITALULUI

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

SONDA INTUBATIE ENDOTRAHEALA IOT FARA BALONAS

Marimi 2, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, 9.5, 10.0, 10.5, 11.0

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 2 250.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Cantitatea minima acord cadru 100 BUC - cantitatea maxima acord cadru 300 BUC. Valoarea cel mai mare contract subsecvent 2250lei

Cantitatea minima contrac subsecvent 50 BUC - cantitatea maxima contrac subsecvent 100 BUC

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

SONDE DORMIA

Perceel nr.: 17
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141641
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO116
Voornaamste plaats van uitvoering:

MAGAZIA SPITALULUI

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

SONDE DORMIA

Marime CH 3 CH 4

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 80 000.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Cantitatea minima acord cadru 50 BUC - cantitatea maxima acord cadru 200 BUC. Valoarea cel mai mare contract subsecvent 20000 lei

Cantitatea minima contrac subsecvent 5 BUC - cantitatea maxima contrac subsecvent 50 BUC

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

SONDE NELATON

Perceel nr.: 14
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141641
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO116
Voornaamste plaats van uitvoering:

MAGAZIA SPITALULUI

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

SONDE NELATON

Toate marimile de la CH 6 pana la CH 18

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 9 000.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Cantitatea minima acord cadru 300 BUC - cantitatea maxima acord cadru 6000 BUC. Valoarea cel mai mare contract subsecvent 450 lei

Cantitatea minima contrac subsecvent 50 BUC - cantitatea maxima contrac subsecvent 300 BUC

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

SONDA NAZO GASTRICA

Perceel nr.: 11
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141641
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO116
Voornaamste plaats van uitvoering:

MAGAZIA SPITALULUI

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

SONDA NAZO GASTRICA

Toate marimile intre CH6 si CH24

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 20 000.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Cantitatea minima acord cadru 300 BUC - cantitatea maxima acord cadru 10000 BUC. Valoarea cel mai mare contract subsecvent 600 lei

Cantitatea minima contrac subsecvent 50 BUC - cantitatea maxima contrac subsecvent 300 BUC

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

SONDA DE ASPIRATIE RIGIDA TIP YANKAUER CU TUB ASPIRATIE

Perceel nr.: 18
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141641
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO116
Voornaamste plaats van uitvoering:

MAGAZIA SPITALULUI

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

SONDA DE ASPIRATIE RIGIDA TIP YANKAUER CU TUB ASPIRATIE

Marime de la CH 18- 24

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 36 000.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Cantitatea minima acord cadru 200 BUC - cantitatea maxima acord cadru 3000 BUC. Valoarea cel mai mare contract subsecvent 2400 lei

Cantitatea minima contrac subsecvent 50 BUC - cantitatea maxima contrac subsecvent 200 BUC

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

SONDA INTUBATIE ENDOTRAHEALA IOT CU BALONAS DE VOLUM MARE SI PRESIUNE JOASA

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141641
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO116
Voornaamste plaats van uitvoering:

MAGAZIA SPITALULUI

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

SONDA INTUBATIE ENDOTRAHEALA IOT CU BALONAS DE VOLUM MARE SI PRESIUNE JOASA

Marimi 2.5, 3, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, 9.5, 10.0, 10.5, 11.0

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 75 000.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Cantitatea minima acord cadru 3000 BUC - cantitatea maxima acord cadru 10000 BUC. Valoarea cel mai mare contract subsecvent 75000 lei

Cantitatea minima contrac subsecvent 500 BUC - cantitatea maxima contrac subsecvent 3000 BUC

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

SONDA ALIMENTATIE NEONATOLOGIE

Perceel nr.: 20
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141641
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO116
Voornaamste plaats van uitvoering:

MAGAZIA SPITALULUI

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

SONDA ALIMENTATIE NEONATOLOGIE

Marime CH 4,5,6,8,10,

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 3 600.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Cantitatea minima acord cadru 200 BUC - cantitatea maxima acord cadru 3000 BUC. Valoarea cel mai mare contract subsecvent 240 lei

Cantitatea minima contrac subsecvent 50 BUC - cantitatea maxima contrac subsecvent 200 BUC

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

SONDA DE ASPIRATIE FLEXIBILA CU CAPAT PALNIE

Perceel nr.: 12
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141641
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO116
Voornaamste plaats van uitvoering:

MAGAZIA SPITALULUI

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

SONDA DE ASPIRATIE FLEXIBILA CU CAPAT PALNIE

Marime de la CH6 pana la CH 18

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 7 500.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Cantitatea minima acord cadru 100 BUC - cantitatea maxima acord cadru 5000 BUC. Valoarea cel mai mare contract subsecvent 150 lei

Cantitatea minima contrac subsecvent 50 BUC - cantitatea maxima contrac subsecvent 100 BUC

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

SONDA DE ASPIRATIE RIGIDA TIP YANKAUER CU TUB ASPIRATIE

Perceel nr.: 19
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141641
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO116
Voornaamste plaats van uitvoering:

MAGAZIA SPITALULUI

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

SONDA DE ASPIRATIE RIGIDA TIP YANKAUER CU TUB ASPIRATIE

Marime CH 12

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 42 000.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Cantitatea minima acord cadru 200 BUC - cantitatea maxima acord cadru 3000 BUC. Valoarea cel mai mare contract subsecvent 2800 lei

Cantitatea minima contrac subsecvent 50 BUC - cantitatea maxima contrac subsecvent 200 BUC

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

SONDA FAUCHER

Perceel nr.: 22
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141641
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO116
Voornaamste plaats van uitvoering:

MAGAZIA SPITALULUI

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

SONDA FAUCHER 150 cm

Marime: 27, 30, 33, 36 Fr si 150 cm

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 24 000.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Cantitatea minima acord cadru 100 BUC - cantitatea maxima acord cadru 600 BUC. Valoarea cel mai mare contract subsecvent 4000 lei

Cantitatea minima contrac subsecvent 10 BUC - cantitatea maxima contrac subsecvent 100 BUC

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

SONDA BLAKEMORE

Perceel nr.: 21
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141641
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO116
Voornaamste plaats van uitvoering:

MAGAZIA SPITALULUI

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

SONDA BLAKEMORE

Marime CH15 CH 18 CH 21

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 60 000.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Cantitatea minima acord cadru 50 BUC - cantitatea maxima acord cadru 150 BUC. Valoarea cel mai mare contract subsecvent 20000 lei

Cantitatea minima contrac subsecvent 10 BUC - cantitatea maxima contrac subsecvent 50 BUC

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

SONDE TIEMAN

Perceel nr.: 16
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141641
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO116
Voornaamste plaats van uitvoering:

MAGAZIA SPITALULUI

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

SONDE TIEMAN

Marime de la CH 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20,22.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 10 800.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Cantitatea minima acord cadru 100 BUC - cantitatea maxima acord cadru 3000 BUC. Valoarea cel mai mare contract subsecvent 360 lei

Cantitatea minima contrac subsecvent 50 BUC - cantitatea maxima contrac subsecvent 100 BUC

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

SONDE PEZZER

Perceel nr.: 10
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141641
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO116
Voornaamste plaats van uitvoering:

MAGAZIA SPITALULUI

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

SONDE PEZZER

Marime CH 22, CH 24, CH 26,CH 28, CH 30, CH 34, CH 38, CH 40

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 195 000.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Cantitatea minima acord cadru 200 BUC - cantitatea maxima acord cadru 3000 BUC. Valoarea cel mai mare contract subsecvent 13000 lei

Cantitatea minima contrac subsecvent 50 BUC - cantitatea maxima contrac subsecvent 200 BUC

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

SONDE ASPIRATIE

Perceel nr.: 13
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141641
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO116
Voornaamste plaats van uitvoering:

MAGAZIA SPITALULUI

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

SONDE ASPIRATIE

Marime de la CH6 pana la CH 24

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 52 500.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Cantitatea minima acord cadru 5000 BUC - cantitatea maxima acord cadru 35000 BUC. Valoarea cel mai mare contract subsecvent 7500 lei

Cantitatea minima contrac subsecvent 200 BUC - cantitatea maxima contrac subsecvent 5000 BUC

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

SONDA ENDOTRAHEALA IOT PREFORMATA

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141641
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO116
Voornaamste plaats van uitvoering:

MAGAZIA SPITALULUI

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

SONDA ENDOTRAHEALA IOT PREFORMATA

Marimi 2.5, 3, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, 9.5, precurbata oral nord marimi 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, precurbata nazal 2.5, 3, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 6 300.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Cantitatea minima acord cadru 100 BUC - cantitatea maxima acord cadru 700 BUC. Valoarea cel mai mare contract subsecvent 900 lei

Cantitatea minima contrac subsecvent 50 BUC - cantitatea maxima contrac subsecvent 100 BUC

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

SONDE FOLLEY 2 CAI CH

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141641
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO116
Voornaamste plaats van uitvoering:

MAGAZIA SPITALULUI

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

SONDE FOLLEY 2 CAI CH

Toate marimile intre CH 12- si CH 24

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 43 000.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Cantitatea minima acord cadru 5000 BUC - cantitatea maxima acord cadru 20000 BUC. Valoarea cel mai mare contract subsecvent 10750 lei

Cantitatea minima contrac subsecvent 200 BUC - cantitatea maxima contrac subsecvent 5000 BUC

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

DECLARATIE PRIVIND neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea 98/2016. Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator,subcontractant) va completa cerinta corespunzatoare in DUAE.

Documentul justificativ,respectiv Declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea 98/2016, se depune de catre toti participantii la procedura(operator economic care depune oferta in mod individual sau in asociere, subcontractant sau tert sustinator) odata cu DUAE pana la data limita a depunerii ofertelor.”

Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a datoriilor la bugetul consolidat general Certificat de taxe si impozite locale. Aceste certificate vor atesta ca ofertantul/candidatul nu are datorii restante la momentul prezentarii acestora.

Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC.

Ofertantii straini vor prezenta orice documente edificatoare, eliberate de autoritati competente din tara in care acestia sunt rezidenti, prin care sa dovedeasca indeplinirea obligatiilor scadente de plata a impozitelor catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu legislatia din tara de rezidenta.

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea prin care pot fi indeplinite cerintele: se va completa DUAE de catre operatorii economici participannti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante numai de ofertantii clasati pe primele 3 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor

Persoanele cu functie de decizie in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii, din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Zalau sunt:

— dr.Fiţ Georgeta – Manager

— ec. Ionescu Elisabeta – Director Financiar Contabil

— Marian Ambrozie – Consilier Juridic

— as. Katona Adam – asistent sef bloc operator

— as. Bojan Eugenia – asistent sef sectia ATI

— ec.Farcas Claudia– Sef Serviciu Aprovizionare Achizitii

Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului sau echivalent din care sa rezulte ca ofertantul este autorizat sa desfasoare activitati în domeniul obiectului contractului. Obiectul

Contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul teritorial.

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Modalitatea de indeplinire: Completarea DUAE, urmand ca documentul justificativ, respectiv certificatul ONRC(sau pentru ofertantii straini, document echivalent emis in tara de rezidenta), sa fie prezentate doar la solicitarea autoritatii contractante la finalizarea evaluarii ofertelor doar de catre ofertantul clasat pe primele 3 locuri la finalizarea evaluarii ofertelor

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Loturile: 1,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,2,20,21,22,3,4,5,6,7,8,9 Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat Pentru demonstrarea capacitatii tehnice si profesionale, avand in vedere specificul produselor ce urmeaza sa fie furnizate, autoritatea contractanta solicita: lista principalelor livrari de produse similare, cu cele cuprinse in caietul de sarcini,din documentatia de atribuire a licitatiei, avand aceleasi specificatii echivalente cu cele solicitate -in caietul de sarcini- respectiv: livrari, efectuate în cursul unei perioade care acopera cel putin 3 ani documentele justificative, cu indicarea valorilor, datelor şi a beneficiarilor publici sau privaţi (insotita de copii dupa parti relevante din contracte/procese verbale/recomandari/alte documente),considerate relevante pentru indeplinirea contractului. Operatorul economic va prezenta esantioane, pentru fiecare lot ofertat. Aceste esantioane trebuie depuse cel mai tarziu pana la data stabilita pentru deschiderea ofertelor, la sediul autoritatii contractante respectiv Registratura spitalului

Eventuele minimumeisen:

Se va prezenta DUAE cu lista principalelor livrari de produse similare, solicitata mai sus, in conformitate cu prevederile art 193 alin 1 din Legea 98/2016 iar documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate in DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele 3 locuri in clasamentul intermediar, intocmit la finalizarea evaluarii fertelor.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximumaantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 3
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 09/09/2019
Plaatselijke tijd: 15:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Roemeens
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 09/12/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 09/09/2019
Plaatselijke tijd: 15:00
Plaats:

In SEAP

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

In cazul in care se constata egalitate a ofertelor financiare aflate pe primul loc, autoritatea contractanta va solicita reofertarea, online in SEAP, in vederea departajarii ofertelor.

Completare DUAE – formularul DUAE se poate accesa in vederea completarii de catre operatorii economici interesati prin accesarea urmatorului link: http://ec.europa.eu/groeth/tools-databases/espd/filter

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postadres: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Plaats: București
Postcode: 030084
Land: Roemenië
E-mail: office@cnsc.ro
Telefoon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internetadres: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute in Legea 101/2016 art. 8, cu modificarile si completarile ulterioare.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Compartimentul juridic – Spitalul Județean de Urgență Zalău
Postadres: Str. Simion Bărnuțiu nr. 67, județ Sălaj
Plaats: Zalău
Postcode: 450129
Land: Roemenië
E-mail: achizitii@spitalzalau.ro
Telefoon: +40 260616920
Fax: +40 260661066

Internetadres: www.spitalzalau.ro

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/08/2019