Leveringen - 384709-2019

14/08/2019    S156

Duitsland-Zossen: Personal computers

2019/S 156-384709

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Zentraldienst der Polizei des Landes Brandenburg
Postadres: Am Baruther Tor 20
Plaats: Zossen
NUTS-code: DE4 BRANDENBURG
Postcode: 15806
Land: Duitsland
Contactpersoon: Vergabe- und Vertragsmanagement
E-mail: vergabestelle.zdpol@polizei.brandenburg.de
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.polizei.brandenburg.de
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://vergabemarktplatz.brandenburg.de/VMPSatellite/notice/CXSDYYDYRM5/documents
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://vergabemarktplatz.brandenburg.de/VMPSatellite/notice/CXSDYYDYRM5
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Openbare orde en veiligheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Fujitsu CELSIUS R970power

Referentienummer: V-19/0520
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30213000 Personal computers
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Lieferung Fujitsu CELSIUS R970 power.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE4 BRANDENBURG
Voornaamste plaats van uitvoering:

Zentraldienst der Polizei

ITSC Eberswalde Tramper Chaussee 01

16225 Eberswalde

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lieferung Fujitsu CELSIUS R970 power.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 3
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 20/09/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Duits
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 30/10/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 20/09/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
Plaats:

Haus 8 Zimmer 119

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Angebote als E-Mail oder Fax gelten nicht als elektronisches Angebot und sind daher aus formellen Gründen auszuschließen.

Bekanntmachungs-ID: CXSDYYDYRM5

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Vergabekammer des Landes Brandenburg
Postadres: Heinrich-Mann-Allee 107
Plaats: Potsdam
Postcode: 14473
Land: Duitsland
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Vergabekammer des Landes Brandenburg
Postadres: Heinrich-Mann-Allee 107
Plaats: Potsdam
Postcode: 14473
Land: Duitsland
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Vergabekammer des Landes Brandenburg
Postadres: Heinrich-Mann-Allee 107
Plaats: Potsdam
Postcode: 14473
Land: Duitsland
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/08/2019