Leveringen - 384716-2019

14/08/2019    S156    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Verenigd Koninkrijk-Belfast: Dierlijke producten, vlees en vleesproducten

2019/S 156-384716

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Department of Justice
Postadres: C/O 303 Airport Road West
Plaats: Belfast
NUTS-code: UK
Postcode: BT3 9ED
Land: Verenigd Koninkrijk
E-mail: justice.cpd@finance-ni.gov.uk

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://etendersni.gov.uk/epps

Adres van het kopersprofiel: https://etendersni.gov.uk/epps

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendersni.gov.uk/epps
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

NIPS Supply and Delivery of Meat and Poultry

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
15100000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

The Northern Ireland Prison Service (NIPS) wish to appoint a competent supplier for each of the following seven (7) lots:

Lot 1: Fresh Beef;

Lot 2: Fresh Pork;

Lot 3: Fresh Lamb;

Lot 4: Fresh Poultry;

Lot 5: Frozen Meat Products;

Lot 6: Cooked Meat Products;

Lot 7: Processed Meat Products.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 1 500 000.00 GBP
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor meerdere percelen, maximumaantal: 7
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot 1: Fresh Beef

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15000000
15110000
15130000
15111100
15112000
15112100
15113000
15115200
15131130
15131220
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKN
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

The Northern Ireland Prison Service (NIPS) wish to appoint a competent supplier for each of the following seven (7) lots:

Lot 1: Fresh Beef;

Lot 2: Fresh Pork;

Lot 3: Fresh Lamb;

Lot 4: Fresh Poultry;

Lot 5: Frozen Meat Products;

Lot 6: Cooked Meat Products;

Lot 7: Processed Meat Products.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot 2: Fresh Pork

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15000000
15110000
15130000
15111100
15112000
15112100
15113000
15115200
15131130
15131220
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKN
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

The Northern Ireland Prison Service (NIPS) wish to appoint a competent supplier for each of the following seven (7) lots:

Lot 1: Fresh Beef;

Lot 2: Fresh Pork;

Lot 3: Fresh Lamb;

Lot 4: Fresh Poultry;

Lot 5: Frozen Meat Products;

Lot 6: Cooked Meat Products;

Lot 7: Processed Meat Products.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot 3: Fresh Lamb

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15000000
15110000
15130000
15111100
15112000
15112100
15113000
15115200
15131130
15131220
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKN
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

The Northern Ireland Prison Service (NIPS) wish to appoint a competent supplier for each of the following seven (7) lots:

Lot 1: Fresh Beef;

Lot 2: Fresh Pork;

Lot 3: Fresh Lamb;

Lot 4: Fresh Poultry;

Lot 5: Frozen Meat Products;

Lot 6: Cooked Meat Products;

Lot 7: Processed Meat Products.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot 4: Fresh Poultry

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15000000
15110000
15130000
15111100
15112000
15112100
15113000
15115200
15131130
15131220
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKN
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

The Northern Ireland Prison Service (NIPS) wish to appoint a competent supplier for each of the following seven (7) lots:

Lot 1: Fresh Beef;

Lot 2: Fresh Pork;

Lot 3: Fresh Lamb;

Lot 4: Fresh Poultry;

Lot 5: Frozen Meat Products;

Lot 6: Cooked Meat Products;

Lot 7: Processed Meat Products.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot 5: Frozen Meat Products

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15000000
15110000
15130000
15111100
15112000
15112100
15113000
15115200
15131130
15131220
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKN
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

The Northern Ireland Prison Service (NIPS) wish to appoint a competent supplier for each of the following seven (7) lots:

Lot 1: Fresh Beef;

Lot 2: Fresh Pork;

Lot 3: Fresh Lamb;

Lot 4: Fresh Poultry;

Lot 5: Frozen Meat Products;

Lot 6: Cooked Meat Products;

Lot 7: Processed Meat Products.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot 6: Cooked Meat Products

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15000000
15110000
15130000
15111100
15112000
15112100
15113000
15115200
15131130
15131220
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKN
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

The Northern Ireland Prison Service (NIPS) wish to appoint a competent supplier for each of the following seven (7) lots:

Lot 1: Fresh Beef;

Lot 2: Fresh Pork;

Lot 3: Fresh Lamb;

Lot 4: Fresh Poultry;

Lot 5: Frozen Meat Products;

Lot 6: Cooked Meat Products;

Lot 7: Processed Meat Products.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot 7: Processed Meat Products

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15000000
15110000
15130000
15111100
15112000
15112100
15113000
15115200
15131130
15131220
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKN
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

The Northern Ireland Prison Service (NIPS) wish to appoint a competent supplier for each of the following seven (7) lots:

Lot 1: Fresh Beef;

Lot 2: Fresh Pork;

Lot 3: Fresh Lamb;

Lot 4: Fresh Poultry;

Lot 5: Frozen Meat Products;

Lot 6: Cooked Meat Products;

Lot 7: Processed Meat Products.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 16/09/2019
Plaatselijke tijd: 15:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 15/12/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 16/09/2019
Plaatselijke tijd: 15:30
Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Only authorised CPD staff will open the tenders.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

The successful contractor’s performance on the contract will be regularly monitored. Contractors not delivering on contract requirements is a serious matter. It means the public purse is not getting what it is paying for. If a contractor fails to reach satisfactory levels of contract performance they will be given a specified time to improve. If, after the specified time, they still fail to reach satisfactory levels of contract performance, the matter will be escalated to senior management in CPD for further action. If this occurs and their performance still does not improve to satisfactory levels within the specified period, it may be regarded as an act of grave professional misconduct and they may be issued with a certificate of unsatisfactory performance and the contract may be terminated. The issue of a certificate of unsatisfactory performance will result in the contractor being excluded from all procurement competitions being undertaken by centres of procurement expertise on behalf of bodies covered by the Northern Ireland Procurement Policy for a period of twelve months from the date of issue of the certificate.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: The UK does not have any such bodies with responsibility for appeal/mediation procedures
Plaats: Belfast
Land: Verenigd Koninkrijk
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

CPD will comply with the Public Contracts Regulations 2015 and, where appropriate, will incorporate a standstill period (i.e. a minimum of 10 calendar days) at the point information on the award of contract is communicated to tenderers. That notification will provide full information on the award decision. This provides time for the unsuccessful tenderers to challenge the award decision before the contract is entered into.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/08/2019