Leveringen - 384742-2019

14/08/2019    S156    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Polen-Katowice: Onderwijsuitrusting

2019/S 156-384742

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Województwo Śląskie
Postadres: ul. Ligonia 46
Plaats: Katowice
NUTS-code: PL22
Postcode: 40-037
Land: Polen
Contactpersoon: Stefan Janta, Artur Adamiok
E-mail: zamowienia@slaskie.pl
Telefoon: +48 327740025

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.slaskie.pl

Adres van het kopersprofiel: https://bip.slaskie.pl/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://epuap.gov.pl/
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Zaprojektowanie, wykonanie i dostawę Platformy z makietą miasta w ramach zadania pn. „Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie”

Referentienummer: ZN-ZP.272.1.40.2019.AA
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
39162000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie i dostawę Platformy z makietą miasta, w ramach zadania pn. „Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie”.

Wykonawca w ramach zamówienia, dokona montażu urządzenia, przeprowadzi odpowiednie testy oraz uzyska wszelkie certyfikaty, atesty, zezwolenia i/lub znak CE i/lub świadectwa i rejestracje potwierdzające spełnianie stosownych norm, przepisów, dyrektyw, potwierdzających, że urządzenie dopuszczone jest do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem i bezpieczne w eksploatacji.

Dostarczone urządzenie powinno być fabrycznie nowe, kompletne, wolne od wad.

Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 3 do SIWZ/ Załącznik nr 2 do wzoru umowy.

Dodatkowe warunki realizacji zamówienia określa wzór umowy stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39162100
31700000
71350000
71320000
38970000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL22
Voornaamste plaats van uitvoering:

Planetarium Śląskie w Chorzowie

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie i dostawę Platformy z makietą miasta, w ramach zadania pn. „Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie”.

Wykonawca w ramach zamówienia, dokona montażu urządzenia, przeprowadzi odpowiednie testy oraz uzyska wszelkie certyfikaty, atesty, zezwolenia i/lub znak CE i/lub świadectwa i rejestracje potwierdzające spełnianie stosownych norm, przepisów, dyrektyw, potwierdzających, że urządzenie dopuszczone jest do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem i bezpieczne w eksploatacji.

Dostarczone urządzenie powinno być fabrycznie nowe, kompletne, wolne od wad.

Województwo Śląskie realizuje projekt pn. „Planetarium – Śląski Park Nauki. Rozbudowa i modernizacja Planetarium Śląskiego w Chorzowie”. Realizację projektu zaplanowano ze środków unijnych w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 – Priorytet XII – Infrastruktura edukacyjna, Działanie 12.3 – Instytucje popularyzujące naukę.

Istniejący obiekt Planetarium zostanie poddany rozbudowie i modernizacji w taki sposób, aby można w nim było realizować cele edukacyjne w rozszerzonym zakresie. W tym też celu projektuje się w obiekcie instalację specjalistycznego wyposażenia, dedykowanego Planetarium, z dziedziny astronomii, meteorologii i sejsmologii.

Stanowisko „Platforma z makietą miasta” przeznaczone jest do demonstracji skutków trzęsienia Ziemi, a w szczególności zagadnienia mechanizmu niszczenia budynków w wyniku trzęsienia Ziemi oraz zabezpieczania budynków przed zniszczeniem.

Fale sejsmiczne rozchodzą się we wnętrzu Ziemi ze skończoną prędkością i określoną częstotliwością, wywołując zjawisko trzęsienia Ziemi. Drgania Ziemi, o różnych kierunkach, amplitudach i częstotliwościach są najgroźniejsze dla tych obiektów, które wchodzą w rezonans. Rośnie wówczas amplituda drgań konstrukcji powyżej granicy wytrzymałości i obiekt może ulec destrukcji.

Stanowisko będzie pokazywało, czym jest zjawisko rezonansu podłoże–struktura (budynek) i jakie może on wywołać skutki np. dla konstrukcji technicznych, w tym domów mieszkalnych.

Działanie stanowiska będzie nadzorowane i sterowane przez przeszkoloną osobę z personelu Śląskiego Parku Nauki w Chorzowie (zwaną dalej oprowadzającym), jednakże w celu umożliwienia aktywnego współuczestnictwa zwiedzających w przebiegu demonstracji oraz pogłębienia zrozumienia demonstrowanych zjawisk, niektóre obiekty poddawane wibracjom będą swobodnie wznoszone i kształtowane przez zwiedzających w trakcie pokazu.

Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 3 do SIWZ / Załącznik nr 2 do wzoru umowy.

Dodatkowe warunki realizacji zamówienia określa wzór umowy stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Przedłużenie okresu gwarancji i rękojmi / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Skrócenie czasu naprawy w przypadku nieprawidłowego działania urządzenia lub wady/usterki / Weging: 20
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 21/12/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Zadanie współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Priorytet XII – Infrastruktura edukacyjna, Działanie 12.3 – Instytucje popularyzujące naukę, budżetu Województwa Śląskiego oraz środków budżetu państwa

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zamawiający uzna spełnienie ww. warunku jeżeli Wykonawca wykaże, że:

1) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie:

a) co najmniej 1 dostawę polegającą na zaprojektowaniu, wykonaniu i dostawie stanowiska platformy z makietą miasta,

lub

b) co najmniej 2 dostawy polegające na zaprojektowaniu, budowie i dostawie stanowisk dydaktycznych związanych z prezentacją zjawisk fizycznych o wartości co najmniej 50 000,00 PLN brutto każda;

2) skieruje do realizacji zamówienia publicznego osoby, w szczególności odpowiedzialne za świadczenie usług, kontrolę jakości posiadające uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia publicznego:

a) min. 1 osobę posiadającą wykształcenie wyższe w dziedzinie fizyki lub geofizyki,

b) min. 1 osobę posiadającą wykształcenie wyższe techniczne, mającą doświadczenie w realizacji stanowisk dydaktycznych - osoba ta powinna się wykazać realizacją co najmniej 2 stanowisk w których prezentowano drgania lub przesuw elementów stanowiska,

c) min. 1 osobę posiadającą doświadczenie w dziedzinie mechaniki, mogącą wykazać się realizacją w okresie ostatnich 5 lat co najmniej 2 projektów, w których zastosowano urządzenia mechaniczne realizujące drgania lub przesuw elementów stanowiska.

Na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy Pzp Zamawiający określa szczególny, obiektywnie uzasadniony, sposób spełniania przez wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 1), jeżeli jest to uzasadnione charakterem zamówienia i proporcjonalne - spełnienie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 1) musi w całości wykazać co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt III.1), musi wykazać każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w zakresie, w którym wykazuje ich spełnienie.

W przypadku Wykonawcy, który powołuje się na zasoby innych podmiotów warunki udziału w postępowaniu muszą być wykazane w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby.

Niewykazanie spełniania warunków udziału w postępowaniu skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 12) ustawy Pzp.

Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

Eventuele minimumeisen:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, tj. dokumentów potwierdzających:

a) spełnianie warunków udziału w postępowaniu, dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej:

1) wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający dopuszcza, aby wykaz o którym mowa powyżej dotyczył dostaw wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert,

2) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Wzór umowy – załącznik nr 2 do SIWZ

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 16/09/2019
Plaatselijke tijd: 09:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 14/11/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 16/09/2019
Plaatselijke tijd: 13:00
Plaats:

Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert, która odbędzie się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w Katowicach przy ul. Dąbrowskiego 23, sala nr 0A.28. POLSKA.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Oferta składana przez Wykonawcę musi być zabezpieczona wadium w kwocie 6 000,00 PLN (słownie: sześć tysięcy złotych), zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ.

2. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

3. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp.

4. Do oferty Wykonawca dołącza:

a) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie określonym w SIWZ, stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełniania warunki udziału w postępowaniu. Ww. oświadczenie Wykonawca składa w formie jednolitego dokumentu (jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE i rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5.1.2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia);

b) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

5. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji dotyczących:

a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

b) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

6. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, tj. dokumentów potwierdzających:

— brak podstaw wykluczenia:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

3) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

4) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

7. Pozostałe informacje dotyczące zamówienia, w tym sposób składania ofert, wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia znajduje się w dokumentach zamówienia - SIWZ (strona internetowa Zamawiającego podana w pkt I.3) ogłoszenia o zamówieniu).

8. Adres skrzynki ePUAP Zamawiającego na który oferty muszą zostać wysłane: /UMWSL/SkrytkaESP

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

1. Wykonawcom oraz innym podmiotom, jeżeli mają lub miały interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ww. ustawy Pzp.

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w pkt 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 6 i 7 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

9. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/08/2019