Leveringen - 384748-2019

14/08/2019    S156

Verenigd Koninkrijk-Glenrothes: Ramen

2019/S 156-384748

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Fife Council
Postadres: Fife House, North Street
Plaats: Glenrothes
NUTS-code: UKM72 Clackmannanshire and Fife
Postcode: KY7 5LT
Land: Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Billie Mitchell
E-mail: billie.mitchell@fife.gov.uk
Telefoon: +44 3451550000
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.fifedirect.org.uk
Adres van het kopersprofiel: https://www.publiccontractsscotland.gov.uk/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA00187
I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.3)Communicatie
De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op: https://www.publictendersscotland.publiccontractsscotland.gov.uk
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.publictendersscotland.publiccontractsscotland.gov.uk/esop/pts-host/public/pts/web/login.html
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Supply and Installation of Windows and Doors

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
44221100 Ramen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Fife Council intends to enter into a contract for the supply, installation and maintenance of ‘A’ rated Windows, Communal Entrance Doors and Curtain Walling and the recycling of all removed materials.

A key objective of Fife Council is to meet the growing needs and demands being made on our services with an ever-reducing budget, by providing best value with an effective service for the provision of the abovementioned requirement. It is envisaged that the appointed service provider, will support the objective to improve and maintain a wide range of properties within the Fife Council portfolio, which includes a 30 000 housing stock plus the property portfolio of schools, estates and public buildings.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor opdrachten te gunnen waarbij de volgende percelen of groepen van percelen worden gecombineerd:

Tenders may submit offer for separate lots and an offer for all lots.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Survey, Supply and Install of Aluminium/Curtain Walling/Roof Lights

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
14721000 Aluminium
44221110 Raamkozijnen
31518300 Daklampen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKM72 Clackmannanshire and Fife
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Survey, supply and install of aluminium/curtain walling/roof lights.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Optional extension of 2 years.

II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
Beoogd aantal gegadigden: 5
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Survey, Supply and Install of Composite Doors

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44221200 Deuren
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKM72 Clackmannanshire and Fife
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Survey, supply and install of composite doors.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality ` / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Optional extension of 2 years.

II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
Beoogd aantal gegadigden: 5
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Survey, Supply and Install of Communal Entrance Doors

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44221200 Deuren
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKM72 Clackmannanshire and Fife
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Survey, supply and install of communal entrance doors.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Optional extension of 2 years.

II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
Beoogd aantal gegadigden: 5
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Survey, Supply, Installation and Maintenance of UPVC Windows and Doors

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45421100 Plaatsen van deuren en ramen en bijbehorende elementen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKM72 Clackmannanshire and Fife
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Survey, supply, install and maintenance of UPVC Windows and Doors.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Optional additional 2 year extension.

II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
Beoogd aantal gegadigden: 5
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Tenderers bidding for any lot must have the following:

— SEPA Waste Carrier License,

— CSCS Card,

— asbestos awareness training,

— working at height training.

Tenderers bidding for any lot must have the following or equivalent:

— ISO 9001,

— ISO 14001,

— ISO 18001.

Tenderers bidding for Lot 1 and Lot 3 must have the following accreditation:

— PAS24-2016,

— secure by design.

Tenderers bidding for Lot 4 must have the following accreditation:

— secure by design.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

The selection criteria for economic and financial standing will be: liquidity ratio and turnover are per the details below.

Eventuele minimumeisen:

Tenderers are required to provide their annual turnover for their last two financial set of accounts:

— tenderers will be required to have a minimum ‘general’ yearly turnover of 11 600 000 GBP for the last 2 years if applying for Lot 1,

— tenderers will be required to have a minimum ‘general’ yearly turnover of 3 000 000 GBP for the last 2 years if applying for Lot 2,

— tenderers will be required to have a minimum ‘general’ yearly turnover of 500 000 GBP for the last 2 years if applying for Lot 3,

— tenderers will be required to have a minimum ‘general’ yearly turnover of 500 000 GBP for the last 2 years if applying for Lot 4,

— tenderers will be required to have a minimum ‘general’ yearly turnover of 13 000 000 GBP for the last 2 years if applying a bid for all lots combined.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 079-189261
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 17/09/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
Datum: 30/09/2019
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

The buyer is using PCS-Tender to conduct this PQQ exercise. The project code is 4520

For more information see: http://www.publiccontractsscotland.gov.uk/info/InfoCentre.aspx?ID=2343

A subcontract clause has been included in this contract. For more information see: http://www.publiccontractsscotland.gov.uk/info/InfoCentre.aspx?ID=2363

Community benefits are included in this requirement. For more information see: http://www.publiccontractsscotland.gov.uk/info/InfoCentre.aspx?ID=2361

A summary of the expected community benefits has been provided as follows:

Tenderers shall provide a community benefits delivery plan/methodology as part of their tender submission, fully describing how they would intend to:

— work with their sub-subcontractors, social enterprises and suppliers who will provide the training placement and employment opportunities and apprenticeships for disadvantaged youngsters,

— the target ratio of supported apprenticeships to disadvantaged youngsters is 1 apprentice per 1 000 000 GBP of spend.

(SC Ref:593299)

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Fife Council
Postadres: Fife House, North Street
Plaats: Glenrothes
Postcode: KY7 5LT
Land: Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 3451550000
Internetadres: http://www.fifedirect.org.uk
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/08/2019