Leveringen - 384755-2019

14/08/2019    S156    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Nederland-Odijk: Computerconfiguraties

2019/S 156-384755

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Politie Nederland
Postadres: Zeisterweg 1
Plaats: Odijk
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 3984 NH
Land: Nederland
E-mail: gerrit.van.der.veer@politie.nl

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.politie.nl

Adres van het kopersprofiel: http://www.politie.nl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://portal.negometrix.com/index.cfm?action=sourcing:__requestform.subscribe&document=25A40CE8-A4BA-B684-C41F39CC53E74AB3
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Voertuig ICT (hardware)

Referentienummer: IV0161/1810
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30211400 Computerconfiguraties
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

De Opdracht omvat de levering van alle benodigde hardware(componenten) voor montage in de noodhulpvoertuigen.

Scope.

Tot de scope van de opdracht behoren specifiek de volgende onderdelen:

— hardware: fat-cliënt, monitoren, antenne voor 4G en GPS, modem (4G en GPS),

— (technische) documentatie voor het gebruik van de componenten,

— alle benodigde stekkers en bekabeling voor montage in een voertuig,

— het stickeren en aanleveren van (elektronische) CMDB informatie voor de fat-cliënts en monitoren,

— het gebundeld aanleveren van alle componenten benodigd voor 1 voertuig (exclusief fat-cliënt).

Buiten de scope van de opdracht behoren specifiek de volgende onderdelen:

— montage van de componenten in een voertuig,

— installeren van enige software op de fat-cliënt.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30212000 Hardware voor minicomputer
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De opdracht omvat de levering van alle benodigde hardware(componenten) voor montage in de noodhulpvoertuigen.

Scope.

Tot de scope van de opdracht behoren specifiek de volgende onderdelen:

— hardware: fat-cliënt, monitoren, antenne voor 4G en GPS, modem (4G en GPS),

— (technische) documentatie voor het gebruik van de componenten,

— alle benodigde stekkers en bekabeling voor montage in een voertuig,

— het stickeren en aanleveren van (elektronische) CMDB informatie voor de fat-cliënts en monitoren,

— het gebundeld aanleveren van alle componenten benodigd voor 1 voertuig (exclusief fat-cliënt).

Buiten de scope van de opdracht behoren specifiek de volgende onderdelen:

— montage van de componenten in een voertuig,

— installeren van enige software op de fat-cliënt.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

— Leveren van hardware (voertuig ICT):

—— aard: inschrijver is in staat om indien gewenst hardware te leveren op meerdere locaties (≥ 2 locaties) binnen Nederland,

—— omvang: het betreft tenminste de levering van 300 eenheden hardware binnen een aaneengesloten periode van 4 weken.

— Verzorgen van ondersteuning, reparatie en garantieafhandeling de betreffende hardware,

—— aard: de inschrijver is in staat om vragen, incidenten en problemen van technische aard aangaande geleverde hardware op een professionele, gestructureerde wijze binnen de beschikbare tijd op adequate wijze op te lossen en hierover volledig en accuraat te rapporteren en te communiceren. De inschrijver heeft dit op dusdanige wijze georganiseerd dat deze ondersteuning op afstand en indien noodzakelijk op de fysieke locatie bij de aanbestedende dienst kan plaatsvinden,

—— omvang: het betreft ondersteuning voor een hardwarepark van tenminste, in totaal het aantal eenheden hardware in deze offerteaanvraag en de afhandeling van, minimaal 15. Vragen/incidenten/problemen/storingen/RMA’s per jaar, waarbij 90 % van de vragen/incidenten/problemen/storingen/RMA’s binnen de vooraf overeengekomen tijd zijn opgelost.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 14/10/2019
Plaatselijke tijd: 16:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 14/10/2019
Plaatselijke tijd: 16:05
Plaats:

Odijk

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank den Haag
Plaats: Den Haag
Land: Nederland
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/08/2019