Leveringen - 384758-2019

14/08/2019    S156    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Roemenië-Constanța: Medische apparatuur

2019/S 156-384758

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei”
Nationaal identificatienummer: 4301103
Postadres: Str. Tomis nr. 145
Plaats: Constanța
NUTS-code: RO223
Postcode: 900591
Land: Roemenië
Contactpersoon: Cristina Ștefan
E-mail: achizitii@spitalulconstanta.ro
Telefoon: +40 241503255
Fax: +40 241660473

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.spitalulconstanta.ro

Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.e-licitatie.ro
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Furnizarea și instalarea următoarelor echipamente medicale necesare dotării S.C.J.U. Constanța/11 loturi: electrocauter – 5 buc., electrocauter dedicat endoscopiei digest [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

Referentienummer: 4301103 - 2019 - EM - 331
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33100000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Furnizarea și instalarea următoarelor echipamente medicale necesare dotării S.C.J.U. Constanța/11 loturi:

— lot 1 – electrocauter – 5 buc. – valoare totala/230 000 RON fara TVA,

— lot 2 – electrocauter cu sigilare vasculara si evacuator de fum – 2 buc. – valoare totala/336 134,45 RON fara TVA,

— lot 3 – ecograf cu sistem de punctie aparat renal – 1 buc. – valoare totala/144 117,64 RON fara TVA,

— lot 4 – masina de developat filme radiologice – 1 buc. – valoare totala/24 369,74 RON fara TVA,

— lot 5 – nebulizator microaeroflora – 4 buc. – valoare totala/57 815,12 RON fara TVA,

— lot 6 – lampa scialitica – 4 buc. – valoare totala/447 058,82 RON fara TVA,

— lot 7 – aspirator chirugical – 14 buc. – valoare totala/173 949,57 RON fara TVA,

— lot 8 – banda hemostatica de tip Tournikuet – 3 buc. – valoare totala/12 605,04 RON fara TVA,

— lot 9 – seringa automata/injectomat – 22 buc. – valoare totala/73 949.57 RON fara TVA,

— lot 10 – aparat de dezghetare si incalzire plasma, sange si p [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 1 576 420.11 RON
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor meerdere percelen, maximumaantal: 11
Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund: 11
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Electrocauter dedicat endoscopiei digestive inclusiv ERCP

Perceel nr.: 11
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33100000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO223
Voornaamste plaats van uitvoering:

S.C.J.U. Constanta.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Electrocauter dedicat endoscopieie digestive, inclusiv ERCP – 1 buc. Descrierea lotului se regaseste in caietul de sarcini.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Componenta tehnica: temenele de garantie acordate: maxim 36 luni ptr echipament si maxim 24 luni pt. accesorii sau minim 24 luni pt. echipament si minim 12 luni pt. accesorii / Weging: 20
Prijs - Weging: 80
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 46 000.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 3
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Valoarea totala a lotului este de 46 000. Garantia de participare reprezinta 1 % din valoarea totala a lotului.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Aparat de dezghețare și încălzire plasmă, sânge și produse derivate

Perceel nr.: 10
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33100000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO223
Voornaamste plaats van uitvoering:

S.C.J.U. Constanta.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Aparat de dezghetare si incalzire plasma, sange si produse derivate – 1 buc. Descrierea lotului se regaseste in caietul de sarcini.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Componenta tehnica: temenele de garantie acordate: maxim 36 luni pt. echipament si maxim 24 luni pt. accesorii sau minim 24 luni pt. echipament si minim 12 luni pt. accesorii / Weging: 20
Prijs - Weging: 80
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 30 420.16 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 3
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Valoarea totala a lotului este de 30 420,16. Garantia de participare reprezinta 1 % din valoarea totala a lotului.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Seringă automată/injectomat

Perceel nr.: 9
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33100000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO223
Voornaamste plaats van uitvoering:

S.C.J.U. Constanta.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Seringa automata/injectomat – 22 buc. Descrierea lotului se regaseste in caietul de sarcini.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Componenta tehnica: temenele de garantie acordate: maxim 36 luni pt. echipament si maxim 24 luni pt. accesorii sau minim 24 luni pt. echipament si minim 12 luni pt. accesorii / Weging: 20
Prijs - Weging: 80
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 73 949.57 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 3
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Valoarea totala a lotului este de 73 949,57. Garantia de participare reprezinta 1 % din valoarea totala a lotului.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Nebulizator microaerofloră

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33100000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO223
Voornaamste plaats van uitvoering:

S.C.J.U. Constanta.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Nebulizator microaeroflora – 4 buc. Descrierea lotului se regaseste in caietul de sarcini.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Componenta tehnica: temenele de garantie acordate: maxim 36 luni pt. echipament si maxim 24 luni pt. accesorii sau minim 24 luni pt. echipament si minim 12 luni pt. accesorii / Weging: 20
Prijs - Weging: 80
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 57 815.12 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 3
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Valoarea totala a lotului este de 57 815,12. Garantia de participare reprezinta 1 % din valoarea totala a lotului.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Mașină de developat filme radiologice

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33100000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO223
Voornaamste plaats van uitvoering:

S.C.J.U. Constanta.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Masina de developat filme radiologice – 1 buc. Descrierea lotului se regaseste in caietul de sarcini.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Componenta tehnica: temenele de garantie acordate: maxim 36 luni pt. echipament si maxim 24 luni pt. accesorii sau minim 24 luni pt. echipament si minim 12 luni pt. accesorii / Weging: 20
Prijs - Weging: 80
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 24 369.74 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 3
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Valoarea totala a lotului este de 24 369,74. Garantia de participare reprezinta 1 % din valoarea totala a lotului.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lampă scialitică

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33100000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO223
Voornaamste plaats van uitvoering:

S.C.J.U. Constanta.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lampa scialitica – 4 buc. Descrierea lotului se regaseste in caietul de sarcini.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Componenta tehnica: temenele de garantie acordate: maxim 36 luni pt. echipament si maxim 24 luni pt. accesorii sau minim 24 luni pt. echipament si minim 12 luni pt. accesorii / Weging: 20
Prijs - Weging: 80
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 447 058.82 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 3
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Valoarea totala a lotului este de 447 058,82. Garantia de participare reprezinta 1 % din valoarea totala a lotului.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Banda hemostatica de tip Tournikuet

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33100000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO223
Voornaamste plaats van uitvoering:

S.C.J.U. Constanta.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Banda hemostatica de tip Tournikuet – 3 buc. Descrierea lotului se regaseste in caietul de sarcini.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Componenta tehnica: temenele de garantie acordate: maxim 36 luni pt. echipament si maxim 24 luni pt. accesorii sau minim 24 luni pt. echipament si minim 12 luni pt. accesorii / Weging: 20
Prijs - Weging: 80
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 12 605.04 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 3
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Valoarea totala a lotului este de 12 605,04. Garantia de participare reprezinta 1 % din valoarea totala a lotului.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Electrocauter

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33100000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO223
Voornaamste plaats van uitvoering:

S.C.J.U. Constanta.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Electrocauter – 5 buc. Descrierea lotului se regaseste in caietul de sarcini.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Componenta tehnica: temenele de garantie acordate: maxim 36 luni pt. echipament si maxim 24 luni pt. accesorii sau minim 24 luni pt. echipament si minim 12 luni pt. accesorii / Weging: 20
Prijs - Weging: 80
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 230 000.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 3
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Valoarea totala a lotului este de 230 000. Garantia de participare reprezinta 1 % din valoarea totala a lotului.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Electrocauter cu sigilare vasculară și evacuator de fum

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33100000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO223
Voornaamste plaats van uitvoering:

S.C.J.U. Constanta.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Electrocauter cu sigilare vasculara si evacuator de fum – 2 buc. Descrierea lotului se regaseste in caietul de sarcini.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Componenta tehnica: temenele de garantie acordate: maxim 36 luni pt. echipament si maxim 24 luni pt. accesorii sau minim 24 luni pt. echipament si minim 12 luni pt. accesorii / Weging: 20
Prijs - Weging: 80
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 336 134.45 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 3
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Valoarea totala a lotului este de 336 134,45. Garantia de participare reprezinta 1 % din valoarea totala a lotului.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Aspirator chirugical

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33100000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO223
Voornaamste plaats van uitvoering:

S.C.J.U. Constanta.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Aspirator chirugical – 14 buc. Descrierea lotului se regaseste in caietul de sarcini.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Componenta tehnica: temenele de garantie acordate: maxim 36 luni pt. echipament si maxim 24 luni pt. accesorii sau minim 24 luni pt. echipament si minim 12 luni pt. accesorii / Weging: 20
Prijs - Weging: 80
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 173 949.57 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 3
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Valoarea totala a lotului este de 173 949,57. Garantia de participare reprezinta 1 % din valoarea totala a lotului.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ecograf cu sistem de punctie aparat renal

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33100000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO223
Voornaamste plaats van uitvoering:

S.C.J.U. Constanta.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Ecograf cu sistem de punctie aparat renal – 1 buc. Descrierea lotului se regaseste in caietul de sarcini.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Componenta tehnica: temenele de garantie acordate: maxim 36 luni pt. echipament si maxim 24 luni pt. accesorii sau minim 24 luni pt. echipament si minim 12 luni pt. accesorii / Weging: 20
Prijs - Weging: 80
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 144 117.64 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 3
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Valoarea totala a lotului este de 144 117,64. Garantia de participare reprezinta 1 % din valoarea totala a lotului.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Ofertantii, tertii sustinatori (daca este cazul) si subcontractantii (daca este cazul) nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 si 60 din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintelor privind situatia personala: se va completa DUAE de catre ofertanti, subcontractanti, terti sustinatori, dupa caz, cu informatiile aferente situatiei lor. Precizam faptul ca declaratia conform art. 60 din Legea 98/2016 (din sectiunea „Formulare”), va fi completata si depusa de toti participantii la procedura odata cu depunerea DUAE.

Documente justificative:

1) certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local si buget de stat) la momentul prezentarii;

2) dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

3) cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv.

Persoanele juridice/fizice straine, ce doresc a participa la procedura, vor prezenta orice documente edificatoare, eliberate de autoritati competente din tara în care acestia sunt rezidenti, prin care sa dovedeasca îndeplinirea obligatiilor restante cu privire la plata impozitelor si a asigurarilor sociale, la momentul prezentarii acestora. Informatiile cuprinse in certificatul constatator (certificate fiscale) trebuie sa fie valabile la momentul prezentarii acestora.

Conf. art. 63 din Legea 98/2016 persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante si conform art. 3 lit. ll) din Legea nr.98/2016, persoanele cu functii de decizie sunt: conducatorul autoritatii contractante, membrii organelor decizionale ale autoritatii contractante ce au legatura cu procedura de atribuire, precum si orice alte persoane din cadrul autoritatii contractante ce pot influenta continutul documentelor achizitiei si/sau desfasurarea procedurii de atribuire:

— S.L. Dr. Grasa Catalin – manager,

— ec. Munteanu Natalia – director economic,

— as. Licentiat Banu Cornelia – director Ingrijiri Medicale,

— sl. dr. Obada Bogdan – director Medical,

— jr. Dumitrescu Bianca – sef Serviciu Achizitii,

— ref. sup. Stefan Cristina – Serviciul Achizitii,

— cons. jr. Sandulescu Mariana – Compartimentul Juridic,

— cons. jr. Carmela Endora Gherghina – Compartimentul Juridic,

— bioing. Andreea Rotariu – Sectia ATI,

— bioing. Bianca Tabacaru – Sectia ATI,

— dr. Taran Gabriel – Sectia TBC Agigea,

— dr. Manea Valentin– Sectia TBC Agigea,

— dr. Gheorghe Anca Teodora – Sectia Osteorticular Agigea,

— dr. Ochisor Ivan – Sectia Osteorticular Agigea,

— dr. Iusuf Timurlenc – sef Sectie Chirurgie Generala,

— dr. Razvan Popescu – coordonator Bloc operator Chirurgie Generala.

DUAE va fi completat de catre operatorii economici direct in SICAP, dupa autentificare, tinand cont de calitatea in care acestia participa la procedura de atribuire, respectiv de ofertant unic/asociere (lider/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator (conform Ghidului de utilizare DUAE ofertant publicat de catre Agentia pentru Agenda Digitala a Romaniei).

Necompletarea totala a DUAE de catre ofertanti (inclusiv pentru asociat/tert sustinator/subcontractant) va atrage respingerea ofertelor ca incceptabile. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul 1 in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Note:

Nedepunerea odata cu oferta a angajamentulu [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Loturile: 1, 10, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat. Lista principalelor livrari de echipamente similare, echipamentelor ofertate, efectuate in ultimii 3 ani (calculati pana la data limita de depunere oferta) cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati.

Eventuele minimumeisen:

Completare DUAE. Documentele justificative (document constatator/recomandare emise de beneficiar, din care sa rezulte valori, perioade de furnizare, beneficiari) care stau la baza demonstrarii cerintei, se vor prezenta, la solicitarea autoritatii contactante numai de ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire pana la data incheierii raportului procedurii de atribuire, conform art. 196 alin. (2) din Legea 98 din 2016 – privind achizitiile publice.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 16/09/2019
Plaatselijke tijd: 15:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Roemeens
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 16/12/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 16/09/2019
Plaatselijke tijd: 15:00
Plaats:

In SEAP.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Membrii comisiei de evaluare.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

In situatia in care doi sau mai multi ofertanti situati pe primul loc au acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita reofertarea prin intermediul SEAP si va solicita ofertantilor aflati in aceasta situatie sa transmita in format electronic in SEAP o noua propunere financiara. Ofertantul care va obtine punctajul cel mai mare in urma aplicarii criteriului „cel mai bun raport calitate-pret” va fi declarat castigator, in situatia in care preturile sunt la egalitate, autoritatea contractanta va solicita reofertare conform pasilor expusi anterior pana cand departajarea va putea fi posibila.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postadres: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Plaats: București
Postcode: 030084
Land: Roemenië
E-mail: office@cnsc.ro
Telefoon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internetadres: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute in Legea nr. 101/2016.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Oficiul Juridic
Postadres: Bulevardul Tomis nr. 145
Plaats: Constanța
Postcode: 900591
Land: Roemenië
E-mail: achizitii@spitalulconstanta.ro
Telefoon: +40 241503427
Fax: +40 241660473

Internetadres: www.spitalulconstanta.ro

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/08/2019